Translatoryka

Kierunek
Translatoryka
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. certyfikat językowy na B2/C1 (dla niefilologów)
 6. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.


W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

rekrutacja trwa do 15 października 2017 r. (do wyczerpania limitu miejsc)
CJKP UMCS, pokój nr 8
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin

Numer konta:

73 1030 1999 2430 0870 0014 6301

Data rozpoczęcia zajęć:

październik 2017 r.

Opłata za semestr:

1 800 zł, istnieje możliwość zapłaty w ratach, oferujemy 10% zniżki dla posiadaczy Karty Absolwenta UMCS.

Opłata za całość:

3 600 zł

Opis

Organizator:

Wydział Humanistyczny - Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel.: 81 537 54 25
faks: 81 537 56 15
e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl
www.cjkp.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Anna Dunin-Dudkowska

Czas trwania:

2 semestry, zajęcia co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele, łącznie 300 godzin zajęć

Opis studiów:

Studia przeznaczone będą dla absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia) i studiów magisterskich z udokumentowaną znajomością języka angielskiego na poziomie B2/C1 oraz cudzoziemców anglojęzycznych, z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze tłumacza w oparciu o znajomość języka specjalistycznego, gł. ekonomiczno-prawnego, uprawniające do zatrudnienia w biurach tłumaczeń, kancelariach prawnych, sądach, instytucjach unijnych, firmach międzynarodowych, administracji państwowej i szkołach językowych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Wstęp do translatoryki
 • Strategie i techniki translacji
 • Krytyka przekładu
 • Realioznawstwo
 • System prawa skodyfikowanego i zwyczajowego
 • Terminologia specjalistyczna tekstów prawnych i prawniczych, tekstów ekonomicznych, technicznych i medycznych
 • Technologie informacyjne w pracy tłumacza
 • Technika i organizacja pracy tłumacza
 • Stylistyka języka polskiego
 • Praktyczne tłumaczenie pisemne
 • Tłumaczenie ustne

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci uzyskują potwierdzoną świadectwem wiedzę i umiejętności z zakresu ustnego i pisemnego przekładu tekstów użytkowych, obejmujące znajomość języka specjalistycznego, realiów wybranego kręgu kulturowego oraz umiejętności i nawyki tłumacza pisemnego i ustnego, znajomość etyki zawodu tłumacza, a także podstaw poprawności językowej i narzędzi doskonalenia zawodowego.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania, odbycie praktyk i złożenie pracy końcowej.

Informacji udziela:

mgr Anna Chrupczalska
CJKP UMCS, pokój nr 8
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. 81 537 28 76
e-mail: polonia@poczta.umcs.lublin.pl