Technologie cyfrowe w animacji kultury

Kierunek
Technologie cyfrowe w animacji kultury
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej będzie decydowała średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych.

Opis

Celem studiów stacjonarnych II stopnia „Technologie cyfrowe w animacji kultury” jest przygotowanie absolwenta-specjalisty do pracy w nowoczesnych instytucjach kultury – wykorzystujących na co dzień techniki multimedialne, nowych ośrodkach animujących praktyki kulturalne z wykorzystaniem technologii ICT (ang. information and communication technology) – takich jak medialaby, inkubatory przedsiębiorczości – działające na styku nowych technologii, sztuki i nauki, portalach internetowych i różnych serwisach sieciowych zajmujących się problematyką kulturalną  oraz w instytucjach dygitalizujących dziedzictwo kulturowo-historyczne Polski i Europy. Studia mają interdyscyplinarny charakter i zapewniają unikatowe połączenie umiejętności praktycznych związanych z obsługą narzędzi i aplikacji cyfrowych z zaawansowaną wiedzą teoretyczną i metodologiczną dotyczącą różnych zjawisk kulturowych. Studia II stopnia ,,Technologie cyfrowe w animacji kultury’’ prowadzone przez Instytut Kulturoznawstwa UMCS są unikatowe w skali ogólnopolskiej, gdyż stanowią jedyną tego typu propozycję w kraju - żaden inny uniwersytet, ani uczelnia niepubliczna nie prowadzą studiów poświęconych stosowaniu narzędzi cyfrowych w animowaniu zjawisk kulturowych oraz ich badaniu.

Studia przewidują w swym programie przedmioty związane z wiedzą i umiejętnościami możliwymi do wykorzystania w środowisku międzynarodowym. Są to m.in. takie przedmioty, jak:  grafika komputerowa, tworzenie treści dla Internetu, projektowanie stron internetowych, środowisko programistyczne web developera, promocja w mediach społecznościowych, design – strategie projektowania. W programie studiów przewidziane jest też translatorium języka angielskiego wyposażające studentów w praktyczne umiejętności językowe umożliwiające swobodne poruszanie się merytoryczne w zagadnieniach związanych z obszarem technologii cyfrowych.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra kulturoznawstwa w  zakresie technologii cyfrowych w animacji kultury.

W programie studiów znajdują się następujące bloki tematyczne: 1. Grafika komputerowa w praktykach kulturowych, 2. Animacje komputerowe w działaniach kulturalnych (także w cyberprzestrzeni), 3. Wizualizacja zjawisk kulturowych, 4. Techniki wideo w tworzeniu treści kulturalnych dla Internetu, 5. Tworzenie tekstów elektronicznych dla portali internetowych poświęconych kulturze, 6. Film i nowe media w kulturze, 7. Cyfrowe narzędzia badania kultury, 8. Wybrane aspekty dziejów kultury  i sztuki, 9. Zarządzanie i design w kulturze.

Studia Technologie cyfrowe w animacji kultury stanowią także nowatorską propozycję dydaktyczną. Podstawą zajęć jest realizacja praktycznych projektów. Studenci uczą się stawiać, analizować i rozwiązywać problemy pracując w zespołach zadaniowych. Podstawą zaliczenia zajęć jest przygotowanie projektu w formie digital storytelling, filmu bądź animacji. Wiele zajęć ma charakter on-line  i odbywa się w wirtualnym świecie Second Life i z szerokim wykorzystaniem platformy Moodle.

Studia umożliwiają wszechstronne rozwijanie zainteresowań studentów, m.in. dzięki dużemu wyborowi różnorodnych przedmiotów fakultatywnych, a także oferty poza programowej w postaci kół naukowych (np. Cyberkultura, Towarzystwo Miłośników Gier Analogowych). Dają absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub kariery naukowej.

Duże znaczenie dla jakości prowadzonych studiów ma interdyscyplinarność kadry: proces kształcenia prowadzą specjaliści z dziedziny: informatyki, grafiki komputerowej, kultury wizualnej, socjologii i antropologii kultury, kulturoznawcy zajmujący się wizualizacją, cyberkulturą i grami komputerowymi. Wykładowcy mają bogate doświadczenie we wdrażaniu nowatorskich koncepcji dydaktycznych (stosowanie nowych technologii).

Sylwetka Absolwenta

Po skończeniu studiów II stopnia „Technologie cyfrowe w animacji kultury”, absolwent będzie posiadał szerokie kompetencje cyfrowe umożliwiające:

 • animowanie różnych zjawisk w obszarze kultury – zwłaszcza w cyberprzestrzeni: jej wytwarzanie, przetwarzanie, zarządzanie  i komunikowanie,
 • sprawne posługiwanie się cyfrowymi technologiami do zdobywania i przetwarzania informacji,
 • komunikowanie się za pomocą aplikacji internetowych i tworzenie multimediów,
 • programowanie (w stopniu podstawowym) oraz tworzenie stron internetowych,
 • analizowanie zasobów Internetu (big data)
 • diagnozowanie trendów kulturowych,
 • wizualizację danych i informacji,
 • pisanie tekstów dla portali internetowych,
 • promowanie wydarzeń kulturalnych za pomocą nowych mediów w Internecie.

Szeroka oferta praktyk w najważniejszych instytucjach kultury, takich jak: Teatr NN, Centrum Spotkania Kultur czy medialaby, a także realizacje różnych projektów na poszczególnych przedmiotach studiów umożliwi im szybszy i efektywniejszy start zawodowy. Wyróżniający się absolwenci będą włączani w skład zespołów badawczych realizujących projekty z dziedziny wizualizacji, grafiki, animacji i gier komputerowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent posiądzie kwalifikacje niezbędne w skutecznym aplikowaniu o pracę m.in. w następujących miejscach:

 • redakcjach portali internetowych,
 • nowych mediach,
 • nowoczesnych placówkach kulturalnych wykorzystujących szeroko technologie ICT,
 • cyfrowych muzeach,
 • agencjach reklamowych uprawiających marketing internetowy,
 • zespołach przygotowujących oprogramowanie i aplikacje desktopowe oraz mobilne, szkolnictwie,
 • pracy naukowo-badawczej w zakresie humanistyki cyfrowej.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm