Strateg budowania marki pracodawcy - Employer Branding Strategist

Kierunek
Strateg budowania marki pracodawcy - Employer Branding Strategist
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych, która zostanie zaliczona na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych (w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego);
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych osób niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Nr konta:

49 1030 1999 2408 2070 0014 2201

Czesne i harmonogram opłat:

 • 6 200 zł w przypadku płatności jednorazowej *
 • 7 440 zł w przypadku płatności w dwóch ratach, po 3 720 zł za semestr

* Ewentualne dodatkowe zniżki oferowane przez Organizatorów nie kumulują się z powyższą ofertą.

 1. Opłata za I semestr studiów (3 720 zł) lub I+II semestr (6 200 zł),
  na dzień złożenia dokumentów – 150 zł – wpisowe (opłata zwracana w przypadku nieuruchomienia edycji studiów),
 2. Opłata za II semestr studiów (3 720 zł)
 • 1200 zł opłata za przystąpienie do dodatkowego egzaminu umożliwiającego zdobycie międzynarodowego certyfikatu – Certified Employer Branding Strategist (CEBS©)
Opis

Organizator:

Wydział Filozofii i Socjologii oraz IACL – Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Czas trwania:

studia dwusemestralne, realizowane w trybie niestacjonarnym. Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 212 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów (ok. 80%) i wykładów.

O terminie rozpoczęcia studiów słuchacze zostaną poinformowani drogą e-mailową.

Opis studiów:

Studia są pierwszym w Polsce praktycznym kierunkiem kształcącym w zakresie budowania i wdrażania spójnej strategii marki pracodawcy z możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu zgodnego z normami ISO międzynarodowego certyfikatu – Certified Employer Branding Strategist (CEBS©) pod patronatem Brytyjskiego Instytutu Standaryzacji (BSI) działającego pod auspicjami brytyjskiej rodziny królewskiej.

Trendy na międzynarodowym rynku wskazują na systematycznie wzrastające znaczenie pracownika w rozwoju organizacji. W Polsce dominuje wciąż błędne rozumienie pojęcia budowania marki pracodawcy jako synonimu marketingu rekrutacyjnego. Tymczasem zmieniający się rynek pracy – z rynku pracodawcy na rynek pracobiorcy – powoduje, że rosną potrzeby organizacji w zakresie pozyskiwania i utrzymania jak najlepszych pracowników. Narasta zjawisko, które określa się mianem „wojny o talenty”. Budowanie właściwej strategii marki pra-codawcy staje się tym samym kluczową umiejętnością w funkcjonowaniu współczesnych organizacji biznesowych.
Absolwenci studiów stworzą grupę ekspertów-innowatorów mających rzadko spotykane na polskim rynku kompetencje. Strateg budowania marki pracodawcy to nowy zawód, który ukierunkowany jest na spójność, efektywność, strategię, zaangażowany zespół oraz rozwój organizacji.

Studia posiadają charakter doskonalący. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i pokazują szerzy kontekst budowania marki pracodawcy i jej wpływu na rozwój biznesu. Program studiów obejmuje zagadnienia umożliwiające absolwentom stanie się świadomym, równorzędnym partnerem dla kadry zarządzającej w działaniach na rzecz zwiększania szans osiągania zakładanych przez organizację celów i zapewnienie ciągłości jej działania

Oferowane kursy mają w 80% charakter warsztatowy. Pozwalają nabyć konkretne umiejętności – uczą „jak?” uzyskać założony efekt. Warsztaty uzupełnione są przez wykłady, które pogłębiają zdobyte umiejętności przez dostarczenie wiedzy odpowiadającej na pytania „dlaczego?”, „jak?” i „po co?” dany efekt należy osiągnąć. Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni praktycy biznesu, uznani trenerzy oraz renomowani wykładowcy UMCS.

Oferowane studia są pierwszymi w Polsce, które przygotowują do uzyskania zgodnego z normami ISO międzynarodowego certyfikatu – Certified Employer Branding Strategist (CEBS©) pod patronatem Brytyjskiego Komitetu Standaryzacji (BSI) działającego pod auspicjami brytyjskiej rodziny królewskiej.

Studia przeznaczone są dla: Studia skierowane są zarówno do przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, sfery budżetowej, NGO, jak i przedstawicieli każdej innej organizacji będącej pracodawcą.

W szczególności studia przeznaczone są dla kadry zarządzającej, menedżerów i specjalistów HR, PR, marketingu, komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, trenerów biznesu, doradców biznesowych, pracowników obsługi klienta oraz innych osób zainteresowanych rozwojem zawodowym.

Sylwetka absolwenta studiów (w tym uzyskane uprawnienia):

Studia są pierwszym w Polsce prowadzonym na Uniwersytecie kierunkiem kształcącym strategów odpowiedzialnych za budowę spójnej marki pracodawcy stosujących kluczową zasadę komunikacji i działań skierowanych „od wewnątrz do zewnątrz”. Organizatorzy studiów wychodzą bowiem z założenia, że kierowany na zewnątrz organizacji przekaz (np. poprzez działania wizerunkowe lub politykę sprzedaży) powinien być spójny z jej odbiorem przez własnych pracow-ników (również kandydatów do pracy). Budowanie marki pracodawcy powinno rozpoczynać się wewnątrz organizacji, od stworzenia zaangażowanego wokół jej celów zespołu.
Nabyte podczas studiów wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom opracowywać i wdrażać właściwą do celów organizacji strategię.

Absolwenci będą:

 • Potrafili znajdować właściwe rozwiązania związane z budowaniem spójnej marki pracodawcy, co powinno przekładać się na rozwój organizacji. Studia pozwolą również usystematyzować wiedzę na temat strategii i roli marki pracodawcy we współczesnym biznesie
 • Posiadali wiedzę na temat przygotowywania, przeprowadzania i analizy badań nad marką pracodawcy oraz tego, jak wykorzystywać ich wyniki do formułowania celów strategicznych, biznesowych, marketingowych, komunikacyjnych, wizerunkowych dopasowanych do organizacji
 • Wiedzieć jak implementować, komunikować oraz pozyskiwać ambasadorów strategii skierowanej do wewnątrz i na zewnątrz.
 • Partnerem do rozmów w kwestiach związanych z marką pracodawcy z różnymi interesariuszami organizacji, wspierając i inspirując kadrę zarządzającą w kwestiach związanych ze strategią organizacji.
 • Dzięki znajomości charakterystyki stanowiska oraz profilu kompetencyjnego osób zajmujących się marką pracodawcy mogli w sposób świadomy dbać o rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności interpersonalnych w tym obszarze.

Studia przygotowują do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Certified Employer Branding Strategist (CEBS©) pod patronatem Brytyjskiego Komitetu Standaryzacji (BSI).

W celu uzyskania certyfikatu kandydat będzie musiał przedstawić swoje portfolio, życiorys wskazujący na minimum 5-letnie doświad-czenie w biznesie na stanowisku minimum głównego specjalisty, a także zdać egzamin składający się z czterech etapów:

 1. Rozwiązanie testu wiedzy z dziedzin biznesu, zarządzania, finansów, ciągłości biznesu, strategii organizacji, komunikacji, przywództwa, etyki i socjologii, a także budowania marki pracodawcy,
 2. Case-study,
 3. Przedstawienie rekomendacji rozwiązania case-study,
 4. Rozmowa z komisją egzaminacyjną.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną, obok renomowanych wykładowców Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, stanowią znani, doświadczeni praktycy i trenerzy biznesu, m.in.:

 • Miłosz Brzeziński – trener biznesu, autor bestselleru: „Głaskologia”, konsultant w zakresie efektywności osobistej i zjawisk psychologicznych, inspirator współpracujący z organizacjami na całym świecie. Mentor AIP Business Link, członek rady ekspertów ośrodka analitycznego THINKTANK, certyfikowany coach International Coach Community, wykładowca akademicki m.in  w programi Executive MBA w instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Paulina Trocińska – wieloletni praktyk z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie komunikacji wewnętrznej, marketingu i Public Relations
 • Monika Wikiera – Dyrektor HR w KOPEX, Międzynarodowy certyfikowany coach ICC, spervisor, ekspert i konsultant w projektach biznesowych, mających na celu rozwój polskich organizacji. Ponadto wykładowca akademicki i trener biznesu.
 • Justyna Piesiewicz – praktyk i doradca w zakresie budowania marki. W ciągu roku uczyniła jedną z firm trzecim, najbardziej pożądanym pra-codawcą w Polsce. Prezes Zarządu IACL – Międzynarodowego Stowarzy-szenia Ekspertów Komunikacji i Przywództwa.

Również po raz pierwszy w Polsce na studiach podyplomowych zostanie zorganizowany dzień z gośćmi specjalnymi:

 • Andrzejem Borczykiem – praktykiem, Dyrektorem HR, Microsoft,
 • prof. Rafałem Ohme – ekspertem w dziedzinie psychologii, komunikacji i badań nad mózgiem. Założycielem NEUROHM, firmy badawczej, która testując marki i komunikację integruje podejście tradycyjne psychologii z biometrią i emocjami.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu oraz uzyskanie zaliczeń przewidzianych tokiem studiów.
W ramach modułu: „Strategia budowania marki pracodawcy - planowanie i wdrażanie” przewiduje się przygotowanie w grupach i zaprezentowanie praktycznego projektu doradczego dla jednej z wybranych firm, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z pozostałych modułów.

Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz zaświadczenie o nabytych kompetencjach wydane przez IACL.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów (212 godzin):

 • Wprowadzenie do budowania marki pracodawcy
 • Komunikacja w różnorodności – różnorodność w komunikacji
 • Strategia organizacji oparta o myślenie projektowe (design thinking)
 • Filozofia biznesu
 • Retoryka i sztuka prezentacji – Zagraj siebie
 • Angażujące przywództwo – DNA lidera XXI wieku
 • Od wizerunku do marki
 • Zarządzanie ryzykiem i ciągłość biznesu
 • Talenty w organizacji
 • Zarządzanie zmianą
 • Socjologia biznesu
 • Mediacje w organizacji
 • Etyka biznesu
 • Estetyka biznesu
 • Motywacja jako element budowania marki
 • Strategia budowania marki pracodawcy – planowanie i wdrażanie
 • Tworzenie i rozwój skutecznych zespołów
 • Strategia i narzędzia Public Relations
 • Pomiar wiarygodności marki
 • Narzędzia budowania marki pracodawcy
 • Candidate & Customer Experience
 • Strategia budowania marki pracodawcy w praktyce – Dzień z ekspertami

Co wyróżnia studia:

 • Jedyne w Polsce studia z zakresu budowania spójnej strategii marki pracodawcy.
 • Strategiczne, a nie narzędziowe podejście do zagadnienia
 • Studia przygotowujące do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Certified Employer Branding Strategist (CEBS©) pod patronatem Brytyjskiego Komitetu Standaryzacji (BSI)
 • Wykładowcami są głównie doświadczeni, znani i doceniani praktycy oraz trenerzy biznesu.
 • Optymalne połączenie niezbędnej teorii + biznesowej praktyki + umiejętności warsztatowych.
 • Unikatowy program zajęć opracowany z uwzględnieniem doświadczeń biznesowych i dopasowany do aktualnych warunków rynku i wyzwań stojącym przed nim w przyszłości.
 • Przygotowanie w grupach i zaprezentowanie praktycznego projektu doradczego dla jednej z wybranych firm, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach.

Korzyści dla absolwentów studiów:

 • Dostęp do eksperckiej wiedzy bezpośrednio od specjalistów i praktyków związanych z budowaniem marki pracodawcy.
 • Kompleksowe i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie stratega budowania marki pracodawcy.
 • Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności niezbędnych w działaniach na rzecz planowania i budowania marki pracodawcy.
 • Poznanie skutecznych metod działania i narzędzi.
 • Poprawa wyników biznesowych i zwiększenie efektywności działań menadżerskich.
 • Wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy.
 • Możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Certified Employer Branding Strategist (CEBS©) pod patronatem Brytyjskiego Komitetu Standaryzacji (BSI)

Informacji udziela:

 1. mgr Magdalena Białkowska,
  Dziekanat Wydziału Filozofii i Socjologii,
  Collegium Humanicum,
  pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, pokój 32, (poniedziałek-piątek w godz. 11.00-14.00),
  tel. 81 537 28 23,
  e-mail: magdalena.bialkowska(at)poczta.umcs.lublin.pl
 2. Justyna Piesiewicz
  IACL – Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa
  ul. Akademicka 3/87
  02-038 Warszawa
  tel.: 602 788 880

e-mail: justyna.piesiewicz(at)iaclpoland.pl
IACL - Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa działa na styku komunikacji oraz zarządzania. Oferuje doradztwo, narzędzia, skuteczne rozwiązania i analizy, które służą osiąganiu przewagi konkurencyjnej, wzmocnieniu marki, zwiększeniu wydajności pracowników i redukcji kosztów. IACL wspiera biznes, administrację publiczną, a także organizacje non-profit.