Społeczeństwo informacyjne

Kierunek
Społeczeństwo informacyjne
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Międzyobszarowe
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Studia na kierunku Społeczeństwo Informacyjne adresowane są do osób stawiających sobie za cel przyszłą aktywność w obszarze projektowania i zarządzania informacją. Kumulacja zajęć praktycznych prowadzonych przez specjalistów i we współpracy z praktykami gwarantuje studentom i przyszłym absolwentom kierunku doskonałą orientację we współczesnych praktykach informacyjnych i ich społecznym osadzeniu.

Kierunek jest prowadzony przez dwa Wydziały: Wydział Politologii oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Większość zajęć odbywa się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Przedmioty realizowane w ramach I roku studiów na kierunku Społeczeństwo Informacyjne to m.in.

 • Public relations i dyskursy publiczne 
 • Projektowanie przekazów wizualnych
 • Wprowadzenie do podstawowych narzędzi matematycznych
 •  Proste obliczenia statystyczne w środowisku języka R
 • Polityka informacyjna
 • Metadane w systemach informacyjnych
 • Współczesne procesy społeczne i polityczne
 • Retoryka i erystyka
 • Współczesna sztuka i design 
 • Pracownia sieci komputerowych
 • Międzynarodowy rynek usług komunikacyjnych i informacyjnych
 • Pracownia projektów obywatelskich 

Szczegółowy program studiów dostępny jest pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-zajec,4725.htm 

Program studiów wyróżniają 3 semestry nauki oraz zindywidualizowane i realizowane projektowo, praktyki w ostatnim (III) semestrze w wymiarze 360 godzin (12 tygodni). Praktyki mogą być realizowane we wszystkich trzech sektorach: firmach prywatnym, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Podczas praktyk studenci zapoznają się ze specyfikę pracy konkretnego przedsiębiorstwa, instytucji, podmiotu wykorzystując jednocześnie w rzeczywistym środowisku pracy umiejętności technologiczno-medialne i kompetencje społeczne nabyte podczas zajęć uniwersyteckich. W miejscu praktyk student będzie wykonywał zadania z zakresu szeroko pojętej komunikacji społecznej oraz obsługi danych i informacji. Zadania te będą realizowane przy wykorzystaniu narzędzi ICT – poprzez gromadzenie, tworzenie informacji, projektowanie i sterowanie obiegiem informacji czy organizowanie i zarządzanie bazami danych i metadanych – z uwzględnieniem znajomości środowiska, w którym komunikacja się odbywa. Dzięki zwiększonemu wymiarowi godzin, praktyki będą służyć studentowi jako czas nabierania zawodowego doświadczenia. Wykonywane podczas praktyk zadania i projekty mają stanowić jeden z punktów odniesienia przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej. Ponadto efekt takiego połączenia – konkretna praca projektowa/magisterska – może posłużyć praktykodawcy jako cenne, przemyślane spojrzenie na wycinek pracy podmiotu publicznego, firmy, organizacji - swoisty „raport” możliwy do wykorzystania dla celów wewnętrznych, czy komunikacji z otoczeniem.

 

Sylwetka absolwenta

Studenci kierunku zdobywają wykształcenie w 2 dziedzinach wiedzy: naukach społecznych i naukach ścisłych. Oznacza to, wiedzę i kompetencje w zakresie rozpoznawania, nazywania problemów społecznych, kulturowych i biznesowych oraz projektowania i wdrażania technicznych i organizacyjnych rozwiązań przy użyciu ICT.

Wydarzenia i procesy ostatnich lat, takie jak: zalew fake news, manipulacje opinią publiczną na masową skalę, wyzwania komunikacji społecznej w dobie rewolucji sieciowej i cyfrowej, zmuszają do pragmatycznej refleksji i reakcji. Absolwenci kończący studia będą gotowi do projektowania i wdrażania rozwiązań informacyjnych w sektorze publicznym i prywatnym. Będą potrafili diagnozować potrzeby i proponować dedykowane rozwiązania, które sami zaprojektują i w dużej mierze w oparciu o nabyte kompetencje informatyczne zrealizują. Będą gotowi podejmować się: przewodzenia zespołom zarządzającym obiegiem informacji; diagnostyki istniejących rozwiązań informacyjnych i ich ulepszania/adaptacji; projektowania, konsultowania i wdrażanie polityk informacyjnych wraz z projektowaniem dla nich medialnych scenariuszy.

Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów II˚ studiów na kierunku Społeczeństwo informacyjne to: biznes, instytucje otoczenia biznesu (typu agencje marketingowe, public relations), administracja publiczna, sektor organizacji pozarządowych, podmioty kultury. Nacisk kładziemy na inspirowanie postaw przedsiębiorczych. Konkretne miejsca pracy absolwentów to:

-        projektant rozwiązań informacyjnych,

-        specjalista w zakresie tworzenia i obiegu danych i informacji,

-        analityk i administrator systemów informacyjnych,

-        projektant/analityk/administrator polityk komunikacyjnych i medialnych,

-        researcher

 

related

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS