Socjologia

Kierunek
Socjologia
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
historia sztuki
historia muzyki
informatyka
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
język regionalny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
Zasady kwalifikacji na kierunek


Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Bez socjologii trudno zrozumieć świat współczesnej gospodarki, polityki, kultury, edukacji, technologii: Jak Internet zmienia warunki życia i pracy? Czy w przyszłości zniknie rodzina, naród, państwo narodowe, demokracja? Skąd u niektórych rodziców się bierze brak zaufania do szczepionek? Czy ludzkości uda się poradzić z problemem zmiany klimatu? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na takie pytania, socjologia - “królowa nauk społecznych” - jest kierunkiem dla Ciebie!

W Instytucie Socjologii UMCS nie boimy się stawiać trudnych pytań. Ponieważ otaczająca nas rzeczywistość staje się coraz większym wyzwaniem, my nie stoimy w miejscu i ciągle zmieniamy się by móc ją rozumieć. Z nami poznasz procesy i zjawiska społeczne zachodzące zarówno w małych społecznościach, jak i w globalizującym się świecie.  Jednocześnie kładziemy duży nacisk na umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz rozwój kompetencji osobistych i interpersonalnych.

Dlaczego warto studiować socjologię?

 • Absolwenci socjologii, w dobie rozwoju Internetu i coraz większej liczby danych, są grupą poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Zatrudnienie możesz znaleźć w ośrodkach badań opinii publicznej i rynku, administracji rządowej i samorządowej, korporacjach biznesowych i medialnych, działach zajmujących się zasobami ludzkimi czy też w instytucjach związanych z edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia.

Socjologia I stopnia na UMCS to kierunek o profilu PRAKTYCZNYM, co oznacza, że:

 • Zajęcia poprowadzą dla Ciebie wykładowcy o praktycznym doświadczeniu zdobywanym także poza uczelnią (eksperci zajmujący się badaniami społecznymi, marketingowymi, pracownicy instytucji samorządowych i pozarządowych, a także doświadczeni praktycy wdrażający rozmaite projekty społeczne).
 • Pomożemy Ci zdobyć doświadczenie zawodowe. Podczas studiów będziesz miał/a możliwość odbywania praktyk w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych wykonujących pożyteczne projekty społeczne i firmach zajmujących się między innymi badaniami społecznymi.
 • Zajęcia dydaktyczne zaliczysz już w pięć semestrów! Szósty semestr możesz przeznaczyć na wartościowe praktyki zawodowe i pisanie pracy dyplomowej.
 • Socjologia daje również bardzo konkretne, cenne i specyficzne dla tego kierunku studiów kompetencje, które zapewnią Ci przewagę nad absolwentami większości innych kierunków społecznych i humanistycznych (Ich zdobycie podczas komercyjnych kursów kosztuje dużo pieniędzy):
 • Nabędziesz poszukiwanych na rynku pracy umiejętności konstruowania narzędzi badawczych i przeprowadzania badań społecznych. Podczas kursów metodologicznych poznasz metody ilościowych i jakościowych badań społecznych. Nauczysz się korzystać ze specjalistycznych programów do statystycznej analizy danych!
 •  Nabędziesz umiejętności aplikowania o środki na realizację projektów społecznych oraz zarządzania, rozliczania i ewaluacji ich efektów. Są to ważne kompetencje dla organizacji i instytucji pozyskujących środki zewnętrzne.
 • Zdobędziesz ważne w życiu zawodowym i prywatnym tzw. kompetencje miękkie. Podczas warsztatów “Techniki skutecznego uczenia się”, “Warsztaty myślenia projektowego”, “Komunikacja interpersonalna i wystąpienia publiczne” oraz “Podstawy przedsiębiorczości” i “Absolwent na rynku pracy” rozwiniesz umiejętności osobiste (między innymizarządzanie swoim czasem, radzenie sobie ze stresem, samomotywację, asertywność, kreatywność) oraz umiejętności interpersonalne (praca zespołowa, zdolności perswazyjne, argumentowanie, motywowanie innych do pracy, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentacja itp.). 
 • Doświadczanie a nie słuchanie. Większość zajęć dydaktycznych to aktywizujące studentów ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria. Klasyczne wykłady stanowią mniej niż 30% zajęć.
 • Socjologia da Ci szerokie spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Zapoznasz się z socjologią kultury, mobilności i migracji, narodu i grup etnicznych, rynku pracy, zdrowia i medycyny i innymi obszarami życia społecznego.
 • Na socjologii możesz pogłębiać swoje zainteresowania lub odnaleźć nowe. Ponad 40% zajęć stanowią przedmioty do wyboru! Twój plan zajęć będziesz mógł dostosować do swoich potrzeb i zainteresowań.
 • Dużo zależy od Ciebie. Jako student socjologii możesz rozwijać się w studenckich organizacjach i kołach naukowych, współdecydować w sprawach akademickich w samorządzie studenckim, wizytować z wykładowcami instytucje i firmy, uczestniczyć w imprezach i projektach o charakterze naukowym, integracyjnym i społecznym.
 • Jako absolwent studiów socjologicznych pierwszego stopnia (licencjackich) posiądziesz wiedzę i umiejętności przygotowujące do kontynuacji studiów na drugim stopniu (magisterskich).

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:http://www.umcs.pl/pl/socjologia,805.htm

Ten sam program studiów oferujemy w dwóch formułach:

 • standardowej – dla maturzystów i obecnych studentów, którzy chcą zdobyć kompetencje niezbędne na współczesnym rynku pracy (zajęcia przed i po południu)
 • formule 40+ - dla osób aktywnych zawodowo, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie, godząc pracę z nauką (o ile zawiąże się oddzielna grupa).

Możliwości zatrudnienia

Absolwent socjologii będzie mógł podjąć pracę m.in. w:

 • ośrodkach badania opinii publicznej i firmach badania rynku lub może założyć własną firmę badawczą
 • administracji rządowej i samorządowej (oraz w jej instytucjach)
 • korporacjach biznesowych i medialnych
 • firmach zajmujących się budowaniem wizerunku, badaniami marketingowymi, ewaluacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi (human resources)
 • dynamicznie rozwijającym się sektorze pozarządowym (fundacje, stowarzyszenia)
 • instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent osiąga określone efekty uczenia się, które odnoszą się do zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

 • w zaawansowanym stopniu zjawiska i procesy społeczne, a także zależności pomiędzy nimi, wzajemne uwarunkowania oraz całe mechanizmy, które składają się na wiedzę socjologiczną
 • w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska z zakresu subdyscyplin socjologicznych oraz pozostałe szczegółowe zagadnienia społeczne
 • w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia badań stosowane w naukach socjologicznych
 • w zaawansowanym stopniu teorie socjologiczne wyjaśniające zjawiska społeczne i zależności między nimi
 • główne problemy współczesnego świata wynikające z rozwoju cywilizacyjnego oraz stanowiska naukowe i społeczne wobec nich
 • podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu wybranych pokrewnych dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych
 • podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania działalności badawczej i analitycznej socjologa
 • podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
 • podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

 • wykorzystywać posiadaną wiedzę socjologiczną w warunkach przewidywalnych i wymagających niestandardowych rozwiązań
 • identyfikować i interpretować aktualne i historyczne zjawiska zachodzące w przestrzeni społecznej
 • korzystać z odpowiedniej literatury socjologicznej, danych zastanych i danych wytworzonych oraz dokonywać ich analizy w celu rozwiązania typowych i nietypowych problemów społecznych
 • dobierać i stosować właściwe teorie, metody, techniki i narzędzia (w tym informacyjno-komunikacyjne) w badaniach socjologicznych
 • komunikować się z użyciem kategorii pojęciowych z zakresu socjologii i nauk pokrewnych
 • dyskutować na tematy społeczne i krytycznie oceniać stanowiska innych dyskutantów
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • indywidualnie planować i organizować pracę własną
 • współpracować w zespole (w tym planować i organizować pracę)
 • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu nauk socjologicznych
 • uznawania znaczenia wiedzy socjologicznej w rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów w pracy socjologa
 • wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego i do aktywnego uczestnictwa w zespołach realizujących cele społeczne
 • inicjowania działania na rzecz interesu publicznego w zakresie posiadanych kompetencji
 • myślenia i działania w sposób zgodny z zasadami przedsiębiorczości
 • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodu socjologa, w tym etyki badań społecznych
 • dbałości o dorobek i tradycje zawodu socjologa

Dodatkowe informacje

Kierunek “Socjologia” realizowany jest na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://socjologia.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/socjologia.umcs