Samorządność i samorząd terytorialny

Kierunek
Samorządność i samorząd terytorialny
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Zamiejscowy w Puławach
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby - 15 osób. W przypadku liczby zakwalifikowanych zgłoszeń większej niż liczba miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń (data stempla pocztowego).

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

 • rejestracja w systemie IRK: 1 marca - 30 września 2016
 • składanie dokumentów: 1 lipca - 30 września 2016

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany niżej adres:
Wydział Zamiejscowy UMCS
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 p. 012 lub 04 (parter),
24-100 Puławy
Z dopiskiem „PODYPLOMOWE STUDIA - SAMORZĄDNOŚĆ I SAMORZĄD TERYTORIALNY”

Opłata za studia:

3500 zł w tym:

 • opłata wpisowa 150 zł, związana z postępowaniem o przyjęcie na studia podyplomowe, wnoszona na etapie rekrutacji (najpóźniej w dniu składania dokumentów), opłata jest zaliczana na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Uwaga! w przypadku nieuruchomienia danej edycji studiów następuje zwrot opłaty wpisowej,
 • opłata za semestr I: 1 550 zł,
 • opłata za semestr II: 1 800 zł

Dodatkowa opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: 30 zł

Całkowity koszt studiów podyplomowych: 3 530 zł

*Absolwenci UMCS, którzy przystąpią do Programu Absolwent UMCS, mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 10% na opłaty za studia podyplomowe za cały okres ich realizacji w ramach danej edycji. Rodzinie (dzieci, mąż/żona) absolwentów UMCS, będących uczestnikami Programu, przysługuje zniżka w opłacie czesnego w wysokości 5% opłaty za studia podyplomowe za cały okres ich realizacji w ramach danej edycji. Zniżka w czesnym odliczana jest w równych częściach od opłat za każdy semestr studiów.

Nr konta bankowego:

78 1030 1999 2413 2870 0014 2201

Opis

Kierownik studiów:

dr Kamil Sikora
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
Wydział Prawa i Administracji
Pok. 703
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 18

Czas trwania:

 • Studia dwusemestralne, realizowane w trybie niestacjonarnym,
 • Zajęcia odbywają w soboty i niedziele, w odstępach dwu lub trzytygodniowych, Budynek Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach, ul. 4 Pułku Piechoty WP 18, 24-100 Puławy

Opis studiów:

 • Studia są adresowane do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich kierunków.
 • Studia skierowane są do pracowników ale także do kandydatów do pracy w strukturach administracji samorządowej, jak również do wszystkich osób zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym pełniących funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz współpracujących z samorządami pracowników organizacji pozarządowych i lokalnych działaczy społecznych, radnych samorządowych i kandydatów dla radnych.

Celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Samorządności i Samorządu Terytorialnego jest:

 • Kształcenie nowoczesnej kadry urzędników oraz pracowników administracji szczebla lokalnego i regionalnego, w sposób odpowiedni do wyzwań, jakie współcześnie stają przed organami lokalnych i regionalnych wspólnot samorządowych.
 • Prezentowane zarówno teoretycznych, a także praktycznych aspektów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
 • Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy zawodowej, niezbędnej i potrzebnej w codziennej pracy i działalności urzędników, działaczy samorządowych.
 • Umożliwienie słuchaczom zdobycia zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, jak i rozbudowanych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.
 • Uzyskanie potrzebnej (niezbędnej) wiedzy i umiejętności praktycznych przez osoby mające dopiero zamiar podjąć pracę w strukturach i jednostkach samorządu terytorialnego.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Program obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych, w ramach których realizowane są następujące przedmioty:

SEMESTR I

 • Geneza i rozwój samorządności lokalnej w RP
 • Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym
 • Akty prawa miejscowego
 • Model samorządu terytorialnego w Polsce
 • Dochody i gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego
 • Status prawny pracowników samorządowych
 • Zamówienia publiczne

SEMESTR II

 • Stosowanie KPA w pracy urzędnika samorządowego
 • Nadzór i kontrola nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
 • Etyka urzędnika samorządowego
 • Gospodarka komunalna
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w samorządzie tRozwój lokalny i regionalny
 • Współpraca i współdziałanie na szczeblu samorządowym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

Sylwetka absolwenta:

Absolwent Podyplomowych Studiów Samorządności i Samorządu Terytorialnego będzie posiadał poszerzoną wiedzę o możliwościach prawnych działania samorządu terytorialnego oraz możliwościach współdziałania z samorządem w celu realizacji różnorodnych potrzeb społecznych. Trudne zagadnienia prawnicze, które pozna uczestnik studiów w toku kształcenia mają mu służyć dla celów praktycznych-wykonywania funkcji radnego, członka zarządu, skarbnika, wykonywania pracy urzędnika administracji samorządowej, pracownika fundacji lub innej organizacji pożytku publicznego współdziałającej z samorządem terytorialnym. Absolwent studiów pogłębi wiedzę o ustroju, funkcjach i zadaniach samorządu terytorialnego.

Podyplomowe Studia Samorządności i Samorządu Terytorialnego to:

 • Doskonałe możliwości zdobycia, uzupełnienia oraz poszerzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy w strukturach administracji publicznej (rządowej lub samorządowej) na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym.
 • Kadra doświadczonych wykładowców gwarantująca studia na wysokim poziomie merytorycznym.
 • Materiały dydaktyczne w postaci pisemnej oraz slajdów przygotowanych w PowerPoint.
 • Miła oraz życzliwa atmosfera.

Ukończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów, oraz
 • uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu dyplomowego.

W programie nie przewidziano seminarium dyplomowego

Obsadę osobową prowadzących zajęcia tworzą:

 • pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UMCS, będący doświadczonymi dydaktykami, których wiedza, wynika nie tylko z pracy naukowo-badawczej, ale również z doświadczenia zdobytego na stanowiskach orzeczniczych w Trybunale Konstytucyjnym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w wojewódzkich sądach administracyjnych.
 • pracownicy struktur administracji publicznej w Puławach.

Skład kadry prowadzącej zajęcia gwarantuje wysoki poziom kształcenia, daje rękojmię, iż zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy i z dużym naciskiem na praktyczne aspekty omawianych zagadnień.

Informacji udziela:

mgr Izabella Kosmala
e-mail: izabella.kosmala@poczta.umcs.lublin.pl
Wydział Zamiejscowy UMCS
ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18 p. 012 (parter)
24-100 Puławy
tel. 81 888 22 55, 81 888 22 66, 887 42 80 w 121