Rusycystyka

Kierunek
Rusycystyka
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
język polski
język obcy nowożytny
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, język polski.
Opis

Program kształcenia na kierunku „Rusycystyka” zorientowany jest na przygotowanie specjalistów, posiadających wysokie kompetencje językowe w zakresie języka rosyjskiego (poziom C1 ESOKJ), języka białoruskiego/bułgarskiego/ukraińskiego (poziom A2 ESOKJ), specjalistycznego języka angielskiego (poziom B2 ESOKJ, spec. „Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego”), języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ, spec. „Język rosyjski w biznesie”). Absolwent ma uporządkowaną wiedzę filologiczną; dysponuje znajomością realiów kulturowych Rosji, Białorusi/Bułgarii/Ukrainy, kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami społecznymi, pozwalającymi mu podjąć pracę w podmiotach gospodarczych, instytucjach, urzędach, zorientowanych na kontakty z Rosją, Białorusią/Bułgarią/Ukrainą oraz w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego/celnego, a także w sektorze usług turystycznych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty z zakresu wiedzy:

 • o języku i literaturze rosyjskiej,
 • o dziejach i kulturze rosyjskiej,
 • ogólnej o dyscyplinach filologicznych.

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Język rosyjski w biznesie – przygotowuje specjalistów, operujących podstawowymi pojęciami i terminologią języka biznesu, a także języka administracyjnego, polityki i gospodarki (w tym języka mediów i nowych technologii); studenci poznają wzorce zachowań kulturowych w komunikacji i praktycznie wykorzystują różnorodne strategie oraz techniki komunikacyjne w działaniach zawodowych;
 2. Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego – przygotowuje specjalistów w zakresie ruchu granicznego i obsługi celnej, operujących terminologią fachową oraz nomenklaturą z dziedziny administracji, wymiany handlowej i turystycznej. Studenci nabywają również kwalifikacje zawodowe – wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje kulturowe – niezbędne w wykonywaniu zawodu celnika, agenta celnego, specjalisty obsługi ruchu granicznego.

Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada kompetencje językowe w zakresie języka rosyjskiego na poziomie biegłości C1 ESOKJ, języka białoruskiego/bułgarskiego/ukraińskiego (poziom A2 ESOKJ), specjalistycznego języka angielskiego (poziom B2 ESOKJ, spec. „Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego”), języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2 ESOKJ, spec. „Język rosyjski w biznesie”), niezbędne do funkcjonowania zawodowego;
 • posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę o języku, literaturze, kulturze Rosji i Białorusi/Bułgarii/Ukrainy, komunikacji interkulturowej oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej;
 • zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów i wytworów kultury, właściwych dla tradycji, teorii i szkół badawczych w obrębie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa rosyjskiego i białoruskiego/bułgarskiego/ukraińskiego, zorientowane na zastosowanie praktyczne w sferze działalności zawodowej;
 • przeprowadza krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej;
 • zna i rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego Rosji, Białorusi/Bułgarii/Ukrainy w zróżnicowanym kontekście;
 • posiada podstawową wiedzę w zakresie ruchu granicznego/obsługi celnej oraz umiejętności niezbędne w wykonywaniu zawodu celnika, agenta celnego, specjalisty obsługi ruchu granicznego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

 • w instytucjach międzynarodowych, w podmiotach gospodarczych, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z Rosją, Białorusią/Bułgarią/Ukrainą oraz z krajami rosyjskojęzycznymi;
 • w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego/celnego, w jednostkach służby ochrony granicy państwowej;
 • w sektorze usług turystycznych i administracyjnych, wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów współczesnej Rosji i Białorusi/Bułgarii/Ukrainy;
 • analityka i komentatora życia politycznego, społecznego i kulturalnego Rosji oraz Białorusi/Bułgarii/Ukrainy;
 • eksperta w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce itp.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość:

 • rozwijania swoich zainteresowań w Studenckim Kole Naukowym Rusycystów/Kole Naukowym Studentów Bułgarystów/Samorządzie Studentów;
 • podjęcia studiów semestralnych w Rosji (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa, Briański Uniwersytet Państwowy im. I. G. Pietrowskiego, Smoleński Uniwersytet Państwowy), na Białorusi (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku) oraz w innych zagranicznych ośrodkach akademickich w ramach europejskiego programu Erasmus+;
 • wyjazdu na wakacyjne obozy językowe w Rosji i na Białorusi.

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS