Romanistyka

Kierunek
Romanistyka
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
język polski
język obcy nowożytny
Zasady kwalifikacji na kierunek

 
W procesie rekrutacji brane pod uwagę będą wyniki matury z następujących przedmiotów:

 • jeden język obcy nowożytny,
 • język polski.
Opis

Romanistyka (studia pierwszego stopnia) jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest uzyskanie przez absolwenta znajomości języka francuskiego lub włoskiego na poziomie C1, także wiedzy w zakresie przekładu, teorii języka, literaturoznawstwa, historii, cywilizacji i kultury francuskiej/włoskiej oraz współczesnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych Francji i Włoch. Proponowane specjalizacje pozwalają na doskonalenie praktycznej znajomości obydwu języków oraz umożliwiają nabycie podstawowych kompetencji w zakresie tłumaczeń pisemnych, ustnych, specjalistycznych i literackich oraz umiejętności specjalistycznej komunikacji w sytuacjach zawodowych. Absolwent specjalności język włoski specjalizacja język francuski osiąga znajomość języka francuskiego na poziomie B2.Oferta dydaktyczna jest skierowana dla kandydatów rozpoczynających naukę języka.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak:

 • Praktyczna nauka języka francuskiego (język podstawowy);
 • Praktyczna nauka drugiego języka romańskiego (w zależności od wybranej specjalizacji – włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego);
 • Komunikacja biznesowa;
 • Tłumaczenie tekstów prawniczych;
 • Język Public Relations;
 • Język specjalistyczny w naukach przyrodniczych i medycznych;
 • Język specjalistyczny w Unii Europejskiej;
 • Kulturowe aspekty przekładu;
 • Historia i cywilizacja Francji;
 • Cywilizacja krajów frankofońskich;
 • Praktyczna nauka języka włoskiego (język podstawowy);
 • Historia i kultura Włoch;
 • Literatura włoska, francuska, krajów frankofońskich;
 • Teorie przekładoznawcze

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Romanistyka : język francuski jako podstawowy

      ○ specjalizacja tłumaczeniowa

      ○ specjalizacja język francuski biznesu

 W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak:

 • Praktyczna nauka języka francuskiego (język podstawowy);
 • Praktyczna nauka drugiego języka romańskiego (w zależności od wybranej specjalizacji – włoski lub hiszpański);
 • Kulturowe aspekty tłumaczenia;
 • Przekładoznawstwo;
 • Leksyka i terminologia języka biznesu;
 • Język specjalistyczny w komunikacji biznesowej;
 • Język turystyki;
 • Język specjalistyczny w naukach medycznych;
 • Język specjalistyczny w instytucjach Unii Europejskiej;
 • Język specjalistyczny w literaturze popularnej;
 • Język prawa;
 • Kultura Francji;
 • Kultura krajów frankofońskich;
 • Literatura francuska;
 • Literatura frankofońska;
 • Gramatyka opisowa języka francuskiego;
 • Język obcy zachodnioeuropejski (j. angielski).

Romanistyka : język francuski jako podstawowy

      ○ specjalizacja nauczycielska

 • Praktyczna nauka języka francuskiego (język podstawowy);
 • Praktyczna nauka drugiego języka romańskiego (w zależności od wybranej specjalizacji – włoski lub hiszpański);
 • Kultura Francji;
 • Kultura krajów frankofońskich;
 • Literatura francuska ;
 • Literatura frankofońska;
 • Gramatyka opisowa języka francuskiego;
 • Leksykograficzne bazy danych;
 • Multimedia w nauce języka francuskiego;
 • Przygotowanie psychologiczne do pracy w szkole;
 • Przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkole;
 • Emisja głosu;
 • Podstawy dydaktyki;
 • Dydaktyka języka francuskiego w szkole;
 • Glottodydaktyka;
 • Język obcy zachodnioeuropejski (j. angielski).

Romanistyka  : język włoski jako podstawowy

      ○ specjalizacja: język francuski

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak:

 • Praktyczna nauka języka włoskiego (język podstawowy);
 • Praktyczna nauka  języka francuskiego;
 • Kultura Włoch;
 • Literatura włoska;
 • Literatura francuska i krajów frankofońskich;
 • Kultura Francji i krajów frankofońskich;
 • Gramatyka opisowa języka włoskiego;
 • Gramatyka opisowa języka francuskiego;
 • Przekładoznawstwo;
 • Tłumaczenie tekstów literackich;
 • Analiza i tłumaczenie tekstów;
 • Typy i gatunki tekstów;
 • Język obcy zachodnioeuropejski (j. angielski).

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • włada biegle językiem francuskim lub włoskim (na poziomie C1) oraz drugim językiem romańskim;
 • swobodnie porozumiewa się po francusku lub włosku w sytuacjach codziennych i zawodowych, dysponując jednocześnie umiejętnością redagowania tekstów;
 • dysponuje praktycznymi umiejętnościami translatorskimi w zakresie przekładu różnych gatunków tekstów specjalistycznych;
 • zna podstawową terminologię wybranych dziedzin wiedzy (w tym w szczególności prawa i komunikacji biznesowej);
 • ma teoretyczne podstawy oraz umiejętności badawcze w zakresie teorii języka, przekładu, literaturoznawstwa, cywilizacji i kultury francuskiej oraz włoskiej, a także współczesnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych Francji i Włoch;
 • otrzymuje tytuł licencjata, co umożliwia mu kontynuowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • biurach tłumaczeń, urzędach, przedsiębiorstwach, instytucjach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, a także kultury francuskiej i włoskiej;
 • firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi (Francji, Włoch);
 • firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce;
 • instytucjach świadczących usługi turystyczne, administracji;
 • mediach i instytucjach kultury.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w Kole Naukowym Romanistów UMCS „Romaniacy”.

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl