Romanistyka

Kierunek
Romanistyka
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
język polski
język obcy nowożytny
Zasady kwalifikacji na kierunek

 
W procesie rekrutacji brane pod uwagę będą wyniki matury z następujących przedmiotów:

 • jeden język obcy nowożytny,
 • język polski.
Opis

Romanistyka (studia pierwszego stopnia) jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest uzyskanie przez absolwenta znajomości języka francuskiego lub/ i włoskiego na poziomie C1 lub B2 w zależności od wybranej specjalizacji, a także wiedzy w zakresie przekładu, teorii języka, literaturoznawstwa, historii, cywilizacji i kultury francuskiej/włoskiej oraz współczesnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych Francji i Włoch. Proponowane specjalizacje pozwalają na doskonalenie praktycznej znajomości języka francuskiego lub włoskiego, a także w zakresie odmian, używanych w życiu codziennym i pracy zawodowej.
Oferta dydaktyczna jest skierowana dla kandydatów rozpoczynających naukę języka.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak:

 • Praktyczna nauka języka francuskiego (język podstawowy);
 • Praktyczna nauka drugiego języka romańskiego (w zależności od wybranej specjalizacji – włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego);
 • Komunikacja biznesowa;
 • Tłumaczenie tekstów prawniczych;
 • Język Public Relations;
 • Język specjalistyczny w naukach przyrodniczych i medycznych;
 • Język specjalistyczny w Unii Europejskiej;
 • Kulturowe aspekty przekładu;
 • Historia i cywilizacja Francji;
 • Cywilizacja krajów frankofońskich;
 • Praktyczna nauka języka włoskiego (język podstawowy);
 • Historia i kultura Włoch;
 • Literatura włoska, francuska, krajów frankofońskich;
 • Teorie przekładoznawcze

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Romanistyka (język francuski jako podstawowy)

○ specjalizacja tłumaczeniowa

○ specjalizacja język francuski biznesu

 ○ specjalizacja nauczycielska

 

Romanistyka  (język włoski jako podstawowy)

○ specjalizacja: język francuski

Wybór specjalności następuje w trakcie procesu  rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Włada biegle językiem francuskim lub włoskim (na poziomie C1) oraz drugim językiem romańskim.
 • Swobodnie porozumiewa się po francusku lub włosku w sytuacjach codziennych i zawodowych, dysponując jednocześnie umiejętnością redagowania tekstów pisemnych.
 • Dysponuje praktycznymi umiejętnościami translatorskimi w zakresie przekładu różnych gatunków tekstów specjalistycznych.
 • Zna podstawową terminologią wybranych dziedzin wiedzy (w tym w szczególności prawa i komunikacji biznesowej).
 • Ma teoretyczne podstawy oraz umiejętności badawcze w zakresie teorii języka, przekładu, literaturoznawstwa, cywilizacji i kultury francuskiej oraz włoskiej, a także współczesnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych Francji i Włoch.
 • Otrzymuje tytuł licencjata, co umożliwia mu kontynuowanie kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • biurach tłumaczeń, urzędach, przedsiębiorstwach, instytucjach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, a także kultury francuskiej i włoskiej,
 • firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi (Francji, Włoch),
 • firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce,
 • instytucjach świadczących usługi turystyczne, administracji,
 • mediach i instytucjach kultury.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w Kole Naukowym Romanistów UMCS „Romaniacy”.

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl