Realizator dźwięku w studio i na koncercie

Kierunek
Realizator dźwięku w studio i na koncercie
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.
 6. osoby ubiegające się o nabycie kwalifikacji do nauczania fotografii składają ponadto kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje pedagogiczne i oryginał do wglądu.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie edycji: 12

Uwaga! opłatę rekrutacyjną należy uiścić, dopiero po uzyskaniu informacji o skompletowaniu grupy.

Opłata za semestr:

1 500 zł

Nr konta:

65 1030 1999 2410 9470 0014 4201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

dokumenty można składać do 16 października 2016 r.:

mgr Dorota Strzałkowska
Instytut Muzyki
Wydział Artystyczny UMCS
Al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin
tel. 81 537-69-12

Opis

Organizator:

Instytut Muzyki
Wydział Artystyczny UMCS

Kierownik studiów:

dr Rafał Rozmus

Czas trwania studiów:

dwa semestry, 228 godzin

Opis studiów:

Zadaniem studiów jest podniesienie sprawności i poszerzenie umiejętności osób zawodowo realizujących dźwięk w różnych warunkach.

Studia przeznaczone są dla elektroakustyków zespołów muzycznych, pracowników mediów i placówek kultury, zawodowo zajmujących się obsługą aparatury elektroakustycznej oraz hobbystów.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Podstawy akustyki
 • Komputerowe systemy muzyczne
 • Instrumentoznawstwo
 • Wzmacniacze, miksery, konsole
 • Mikrofony i mikrofonizacja
 • Nagrania i miks muzyczny
 • Procesory sygnału
 • Najnowsze technologie estradowe
 • Konfiguracja i obsługa systemów nagłośnieniowych
 • Literatura muzyczna w aspekcie akustyki
 • Zagadnienia kultury muzycznej

Sylwetka absolwenta studiów:

Absolwent studiów podyplomowych realizator dźwięku w studio i na koncercie jest specjalistą w obszarze szeroko pojętej kreacji multimedialnej w obszarze swojego profilu oraz indywidualnych kompetencji kreatywnych; potrafi sprawnie posługiwac się oprogramowaniem komputerowym w zakresie zapisu dźwięku i jego wzmacniania.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w agencjach estradowych, studiach filmowych i telewizyjnych oraz agencjach reklamy.

Ocena końcowa:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów.

Dodatkowych informacji udziela:

dr Rafał Rozmus
e-mail: rafalrozmus@op.pl