Rachunkowość

Kierunek
Rachunkowość
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres do 14 października 2018 roku:
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1002
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Nr konta bankowego: 

edycja 2017/2018: 91 1030 1999 2406 2070 0014 6201

edycja 2018/2019: 23 1030 1999 2406 2070 0014 8201

Opłata za semestr:

 • semestr I: 1 950 zł
 • semestr II: 1 800 zł 
Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Piotr Zieliński
e-mail: ziele@poczta.umcs.lublin.pl

Czas trwania:

2 semestry
(zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w godz. 9.00 – 16.00; łącznie 226 godz.)

Opis studiów:

studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe.

Ukończenie studiów:

na podstawie uzyskanych zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, pozytywnej oceny pracy końcowej oraz zdanego egzaminu końcowego.

Program studiów:

 • wstęp do rachunkowości
 • rachunkowość finansowa
 • sprawozdawczość i analiza finansowa
 • rachunek kosztów
 • elementy prawa
 • podatki
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • rachunkowość zarządcza
 • rachunkowość bankowa; ubezpieczenia społeczne
 • systemy informatyczne w rachunkowości
 • seminarium dyplomowe

Harmonogram zajęć na semestr zimowy 2017/2018

Kontakt:

mgr Izabela Karaś

Dziekanat Wydziału Ekonomicznego

tel.: (81) 537 51 82 pok. 315

e-mail: izabela.karas@poczta.umcs.lublin.pl