Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego

Kierunek
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Program przewiduje realizację w ramach jednej edycji w ramach równoległych dwóch ścieżek studiów podyplomowych z zakresu psychologii sportu:

1/ studia kwalifikacyjne dla absolwentów psychologii (PSP - psychologia sportu dla psychologów),

2/ studia kompetencyjne dla trenerów, instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego (przy czym w tej grupie równoległym warunkiem jest ukończenie studiów magisterskich, posiadanie udokumentowanego doświadczenia w pracy w obszarze kultury fizycznej i kwalifikacji stosownych do danej dyscypliny; PSTN - psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego).

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.:

- dyplom studiów magisterskich na kierunku psychologia – w przypadku rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku psychologia sportu dla psychologów,

- innych studiów magisterskich – w przypadku rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego,

oraz listu motywacyjnego i cv z opisem swojej znajomości środowiska sportowego, dotychczasowej aktywności w tym obszarze. Na ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia Kandydata na studia podyplomowe wpływ będzie miał wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. List motywacyjny wraz z CV;
 3. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 4. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

 • rejestracja w systemie IRK do 13.09
 • Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Instytut Psychologii UMCS pl. Litewski 5 20-080 Lublin; z dopiskiem: Studia Podyplomowe Psychologia sportu dla psychologów do 13.09

Kandydat zostanie powiadomiony o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Opłaty za studia:

I semestr 1850zł, II semestr 2000zł, opłata rekrutacyjna 150zł i łącznie 4000zł

Nr konta:

67 1030 1999 2407 2270 0014 9201

Opis

Kierownik studiów:

Dr Katarzyna Rutkowska

Czas trwania:

2 semestry

Opis studiów:

Studia są dwusemestralne (170 godzin w pierwszym semestrze i 120 - w drugim). Po pierwszym semestrze przewiduje się organizację 5-dniowego zgrupowania szkoleniowego, które stanowi obligatoryjną część szkolenia i jest traktowane jako odpowiednik praktyk śródsemestralnych (wymiar godzinowy zgrupowania jest wliczony do 290 godzin całości). Koszt zgrupowania zostanie również wliczony w koszt całościowy studiów.

Projekt studiów podyplomowych dzięki wyodrębnieniu dwóch toków jest odpowiedzią na potrzebę wyraźnego zaznaczenia w przestrzeni kultury fizycznej, kto może być psychologiem sportu, a jednocześnie, że wiedza z tego zakresu winna być popularyzowana wśród kadry trenerskiej i nauczycielskiej. Stąd wyraźnie na poziomie rekrutacji zaznaczony będzie tok studiów, tak aby kwalifikacje psychologa sportu otrzymywali psychologowie, a trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego mogli rozwijać i doskonalić swoje psychospołeczne kompetencje oraz dobrze przygotowywać się do współpracy z psychologami sportu. Jednocześnie wprowadzenie dwóch ścieżek kształcenia uwzgledniających wybrane przedmioty/zajęcia wspólne dla kadry psychologów i szkoleniowców pozwoli na wzajemne poznanie specyfiki środowisk zawodowych, integrację, a w przyszłości zaowocuje to efektywniejszą współpracą zawodową na płaszczyźnie kultury fizycznej.

Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria) prowadzą specjaliści – również praktycy (w tym psychologowie sportu klasy I i mistrzowskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, nominowani psychologowie sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, lekarze, fizjoterapeuci i trenerzy).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

W programie studiów „Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego” realizowane będą następujące przedmioty:

 • Wprowadzenie do psychologii sportu
 • Historia kultury fizycznej
 • Pedagogika i socjologia sportu
 • Biomedyczne podstawy aktywności fizycznej
 • Praktyka i teoria treningu sportowego
 • Wprowadzenie do psychologii społecznej w sporcie
 • Wprowadzenie do psychologii rozwoju i psychologii wychowawczej w sporcie
 • Wprowadzenie do psychologii klinicznej w sporcie
 • Trening interpersonalny
 • Psychologia sportu osób z niepełnosprawnościami
 • Praktyczna psychologia sportu
 • Zgrupowanie szkoleniowe
 • Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta:

Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego

Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadali pogłębioną wiedzę z zakresu teoretycznej i praktycznej psychologii sportu. Zostaną zapoznani z postawami oferty współczesnej psychologii sportu. Zaprezentowany im zostanie dorobek różnych działów psychologii. Zostaną zachęceni do odwoływania się do wiedzy z zakresu psychologii w swojej pracy zawodowej i rozwoju osobistym oraz zawodowym. Słuchacze studiów zostaną przygotowani do podejmowania efektywnej współpracy w sztabach szkoleniowych z psychologami sportu, a także innymi specjalistami. Będą rozwijane ich kompetencje psychospołeczne. Zostaną wdrożeni do ustawicznej pracy nad sobą.

Ukończenie studiów:

Po uzyskaniu zaliczeń z przewidzianych programem przedmiotów i przygotowaniu pracy dyplomowej Słuchacze przystępują do egzaminu końcowego i obrony przygotowanej pracy.

 

Inofrmacji udziela:

Dr Katarzyna Rutkowska

email: katarzyna.rutkowska@poczta.umcs.lublin.pl / kontakt mailowy /