Psychologia

Kierunek
Psychologia
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

1. O przyjęcie na studia doktoranckie w zakresie psychologii mogą ubiegać się absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich usytuowanych w obszarze kształcenia z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich niezgodnych z dyscypliną naukową studiów doktoranckich zdają dodatkowe egzaminy z przedmiotów kierunkowych: psychologii ogólnej i psychologii rozwoju człowieka – w czasie trwania studiów.

2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie psychologii mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia usytuowanych w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych albo studiujący na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych

3. Doktoranci mogą specjalizować się w zakresie:


1)    psychologii dysleksji,
2)    psychologii klinicznej i neuropsychologii,
3)    psychologii ogólnej i historii psychologii,
4)    psychologii rozwoju i psychologii przemysłowej,
5)    psychologii społecznej,
6)    psychologii wychowawczej i psychologii rodziny,
7)    psychologii edukacyjnej.


4. W postępowaniu kwalifikacyjnym na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie psychologii uwzględnia się:


1) wynik rozmowy kwalifikacyjnej - jej zakres obejmuje przedstawienie własnych doświadczeń naukowo-badawczych i wstępnego zarysu koncepcji rozprawy doktorskiej: 0 – 12 punktów;
2) średnią ocen z jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia:

 

3.00 - 3.99 – 1 pkt.

4.00 - 4.25 – 2 pkt.

4.26 - 4.50 – 3 pkt.

4.51 - 4.75 – 4 pkt.

4.76 - 5.00 – 5 pkt.

Beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną w trakcie studiów.
3) aktywność naukową – publikacje naukowe punktowane / recenzowane, uczestnictwo w konferencjach naukowych, pracę w kołach naukowych: 0 – 4 punktów;
4) znajomość języków obcych potwierdzoną certyfikatami: 0 – 1 punktu.


5. Na studia doktoranckie przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali co najmniej ocenę 4,0 (16 pkt.) według rankingu ocen do wysokości limitu miejsc.

6. Zasady przeliczenia na oceny, sumy punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego:

Suma punktów Ocena
0-11      2,0
12-13    3,0
14-15    3,5
16-17    4,0
18-19    4,5
20-22    5,0

7. Wymagane dokumenty ponad określone w § 1 Uchwały:


1) zaświadczenie o średniej ocen z jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, z wyłączeniem beneficjentów programu Diamentowy Grant,
2) zaświadczenie o znajomości języków obcych,
3) wykaz publikacji,
4) wykaz udziału w konferencjach i seminariach naukowych.

8. Kandydat powinien przedłożyć pisemną deklarację samodzielnego pracownika Wydziału co do gotowości objęcia opieką naukową.

9. Stacjonarne studia doktoranckie zostaną uruchomione jedynie w przypadku zakwalifikowania co najmniej 4 osób. W przypadku nieuruchomienia studiów doktoranckich w danym roku, osoby zakwalifikowane zostaną przyjęte w roku kolejnym, bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym o ile liczba zakwalifikowanych osób wyrażających wolę podjęcia studiów doktoranckich będzie wynosiła łącznie co najmniej 4 osoby.

10. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 4 osoby.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie:

  1. Internetowa rejestracja kandydatów do 29 czerwca 2018r.
  2. Przyjmowanie dokumentów od 25 do 29 czerwca 2018r. od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-14:00, w Dziekanacie Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Narutowicza 12 p. 59.
  3. 5 lipca 2018r. o godzinie 10:00, rozmowa kwalifikacyjna w sali nr 52, ul. Narutowicza 12.

Informacje na temat naboru na studia trzeciego stopnia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii

http:// www.umcs.lublin.pl/pip