Przedsiębiorczość

Kierunek
Przedsiębiorczość
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby - 15 osób. W przypadku liczby zakwalifikowanych zgłoszeń większej niż liczba miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń (data stempla pocztowego).

Absolwenci UMCS z tytułu posiadania karty Absolwenta mogą skorzystać z 10% zniżki na czesne

Nr konta:

64 1030 1999 2404 1470 0014 3201

Opłata za studia:

3 900 zł w tym:

 • opłata wpisowe 150 zł, związana z postępowaniem o przyjęcie na studa podyplomowe, wnoszona na etapie rekrutacji (najpóźniej w dniu składania dokumentóww), opłata jest zaliczna na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów.
  Uwaga!!! w przypadku nieuruchomienia danej edycji studiów następuje zwrot opłaty wpisowej
 • opłata za semestr I: 1 800 zł,
  opłata za semestr II: 1 950 zł

Dodatkowa opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: 30 zł

Całkowity koszt studiów podyplomowych:

3 930 zł

Termin składania dokumentów:

od 1lipca do 30 września 2016 roku

Miejsce przyjmowania dokumentów:

 • osobiście - Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pokój 706 w godzinach 8.00-14.00 (od poniedziałku do piątku)
 • listownie przesyłając na adres:

Sekretariat
Instytut Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20- 031 Lublin
z dopiskiem: Studia Podyplomowe – Przedsiębiorczość

Opis

Kierownik studiów:

dr Kamil Sikora

Czas trwania:

studia dwusemestralne, realizowane w trybie niestacjonarnym. Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5.
Zajęcia planowane będą w odstępach dwu lub trzytygodniowych.

Cel studiów:

Celem kształcenia na studiach podyplomowych - Przedsiębiorczość jest:

 • Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy dotyczącej prawnych oraz ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Podwyższenie kwalifikacji przez słuchaczy zajmujących stanowiska w sferze gospodarki, zatrudnionych na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach i podmiotach administracji publicznej.
 • Uzupełnienie posiadanej już przez słuchaczy wiedzy i doskonalenie ich umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa, jak również w postaci mikro i małych przedsiębiorstw.
 • Uzyskanie potrzebnej (niezbędnej) wiedzy i umiejętności praktycznych przez osoby mające dopiero zamiar podjąć się prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w formie jednoosobowej, jak również w postaci mikro i małych przedsiębiorstw.

Oferta studiów podyplomowych – Przedsiębiorczość jest skierowane do osób zainteresowanych tematyką podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa, jak i w formie spółki. Kierunek zainteresuje:

 1. absolwentów studiów wyższych (licencjackich, magisterskich) szukających dopiero pomysłu na swoje zatrudnienie, niekoniecznie widzących swoją przyszłość w roli pracowników najemnych,
 2. osoby zatrudnione na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, planujących rozwój własnego biznesu (szczególnie w postaci mikro i małych przedsiębiorstw) lub chcących podwyższyć kwalifikacje zawiązane z zajmowanymi stanowiskami w sferze gospodarki,
 3. osoby prowadzące już działalność gospodarczą, które potrzebują praktycznych podstaw niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji gospodarczych.

Sylwetka absolwenta studiów (w tym uzyskane uprawnienia):

 • Absolwent studiów podyplomowych – Przedsiębiorczość, będzie posiadał poszerzoną wiedzę o możliwościach prawnych rozpoczęcia i następnie prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskana wiedza pozwoli absolwentom studiów podyplomowych na zainicjowanie własnej działalności zarobkowej (szczególnie w postaci mikro i małych przedsiębiorstw) lub działalności w postaci zorganizowanej (spółki). Zdobyta w ramach podyplomowych studiów wiedza przyczyni się do podniesienia kwalifikacji związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami w obszarze gospodarki i szeroko pojętego życia gospodarczego.
 • Absolwent studiów podyplomowych – Przedsiębiorczość, będzie przygotowany od strony prawnej do dokonywania prawidłowej wykładni obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, do właściwego i umiejętnego stosowania ich w praktyce, w tym do organizowania działalności gospodarczej i kierowania nią w sposób prawnie racjonalny i efektywny.
 • Absolwent studiów podyplomowych – Przedsiębiorczość, będzie w stanie samodzielnie występować w obrocie gospodarczym, udzielać pomocy i wsparcia podmiotom chcącym rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Uzyska również wiedzę na temat pozyskiwania środków zewnętrznych potrzebnych na rozwój własnej formy, wiedzę w zakresie rachunkowości i księgowości, kształtowania strategii firmy oraz oceny ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, jak również umiejętności skutecznego uczestniczenia w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej oraz rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń w obrocie gospodarczym.

Studia podyplomowe – Przedsiębiorczość:

 • obok aspektów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, realizowane są także zagadnienia ekonomiczne np. rachunkowość, biznesplan, kształtowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, pozyskiwanie środków na rozwój działalności,
 • dają możliwość kształtowania umiejętności miękkich przydatnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • pozwalają nabyć umiejętności umożliwiające rozwiazywanie nie tylko konkretnych problemów prawnych lecz również praktycznych problemów związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej,
 • koncentrują się na zagadnieniach publicznoprawnych, w tym w szczególności na wymogach związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej i obowiązkach spoczywających na przedsiębiorcach, co jest szczególnie istotne dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • skierowane są do osób, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, lecz również do mikro i małych przedsiębiorców już prowadzących działalność gospodarczą.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Program obejmuje 220 godzin zajęć dydaktycznych, w ramach których realizowane są następujące przedmioty:

Semestr I:

 • Instytucje publicznego prawa gospodarczego
 • Formy wykonywania działalności gospodarczej
 • Reglamentacja i kontrola działalności gospodarczej
 • Prawo pracy i ubezpieczeń
 • Rachunkowość
 • Postępowanie administracyjne z udziałem przedsiębiorców
 • Ocena ryzyka i kształtowanie strategii przedsiębiorstwa
 • Techniki negocjacyjne

Semestr II:

 • Prawo podatkowe
 • Zamówienia publiczne
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój przedsiębiorstwa
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
 • Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Seminarium dyplomowe

Obsadę osobową prowadzących zajęcia w ramach studium, tworzą:

 • pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UMCS, będący doświadczonymi dydaktykami, których wiedza, w większości przypadków, wynika nie tylko z pracy naukowo-badawczej, ale również z doświadczenia zdobytego na stanowiskach orzeczniczych w Trybunale Konstytucyjnym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w wojewódzkich sądach administracyjnych, w pracy w administracji publicznej,
 • pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie, firmy Ernst&Young Polska

Skład kadry prowadzącej zajęcia daje rękojmię, iż zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy i z dużym naciskiem na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, a przede wszystkim gwarantuje wysoki poziom kształcenia.

Ukończenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych programem studiów, uzyskanie pozytywnej oceny i recenzji pracy dyplomowej przygotowanej pod kierunkiem naukowym promotora w ramach seminarium dyplomowego oraz uzyskanie pozytywnej oceny z końcowego egzaminu dyplomowego.

Informacji udziela:

mgr Irena Nizioł
Sekretariat Instytutu Administracji i Prawa Publicznego
Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
pokój 706 w godzinach 8.00-14.00 (od poniedziałku do piątku)
tel. 501 292 732, 81 537 51 33