Profesjonalny Event Manager

Kierunek
Profesjonalny Event Manager
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 zł oraz portfolio kandydata. 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. portfolio kandydata - prezentacja dokonań danej osoby;
 4. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 5. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamości kandydata;
 6. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w procesie rekrutacji. 

Limit miejsc: 16

Opłata za studia dla edycji I:

 • semestr I - 4400 zł (w tym opłata wpisowa 150 zł)
 • semestr II - 4130 zł

Łącznie - 8 530 zł

dla posiadaczy Karty Absolwenta UMCS - zniżka 10%
dla rodzin posiadaczy Karty Absolwenta (mąż/żona, dzieci) – zniżka 5%

Nr konta dla edycji I:

71 1030 1999 2408 3270 0014 8201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

• rejestracja w systemie IRK: do 31 marca 2019 r.
• dokumenty można składać w terminie: do 31 marca 2019 r.

mgr Izabela Ejtel
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, p. 8
20-031 Lublin
tel.: 81 537 54 79
e-mail: dziekfis@umcs.lublin.pl

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS
Instytut Socjologii UMCS, Zakład Socjologii Kultury i Wychowania
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 p. 29
20-031 Lublin
tel. 81 537 54 79
e-mail: urszula.kusio@poczta.lublin.umcs.pl

Opiekunowie merytoryczni studiów podyplomowych:

Izabela Ejtel
tel.: 81 537 54 79
e-mail: dziekfis@poczta.umcs.lublin.pl

Sylwia Guz
tel.: 504 267 435
e-mail: sylwia.s.guz@gmail.com

Patryk Kuś
tel.: 669 200 790
e-mail: patryk@mevergreen.art.pl

Czas trwania:

2 semestry, łącznie 240 godzin

Liczba punktów ECTS

60

Opis studiów:

Studia podyplomowe Profesjonalny Event Manager to propozycja dla osób zainteresowanych branżą eventową. Studia przygotowują do zdobycia praktycznych umiejętności profesjonalnego planowania i organizacji wydarzeń oraz współpracy z podwykonawcami. Program został przygotowany z myślą o pracownikach branży MICE, przedstawicielach sektora publicznego i świata kultury.

Zapraszamy osoby zainteresowane pracą w zawodzie Event Managera, osoby już pracujące w zawodzie, chcące usystematyzować wiedzę i poszerzyć kompetencje, pracowników administracji publicznej mających w zakresie swoich obowiązków przygotowywanie wydarzeń publicznych, pracowników agencji reklamowych i PR, korporacji, obiektów eventowych, firm dostarczających usługi na rynek eventowy oraz ludzi kultury.

To jedyny tego typu praktyczny program kształcenia Event Managerów w Polsce.

Dlaczego warto studiować na studiach podyplomowych Profesjonalny Event Manager?

 • kształcenie trwa 2 semestry - studia dają możliwość dokładnego poznania zagadnień oraz czas na utrwalenie wiedzy i doskonalenie umiejętności;
 • stawiamy na kształcenie praktyczne: działamy według zasady Pareto: 80% praktyki, 20% teorii podczas 240 godzin nauki;
 • poznasz narzędzia do efektywnego i profesjonalnego zarządzania eventami;
 • będziesz pracować w małej grupie: maksymalnie 16 uczestników;
 • poznasz zawód „od kuchni” uczestnicząc w wyjazdach studyjnych, współpracując z wykładowcami, jak i organizując własny event na zakończenie studiów;
 • praktycznie przygotujesz się do wyjścia na rynek i oferowania swoich usług;
 • kadrę dydaktyczną stanowią eksperci od lat zajmujący się organizacją eventów w Polsce i za granicą oraz pracownicy naukowi UMCS;
 • w ramach studiów zapewniamy przerwy kawowe oraz lunch.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Wprowadzenie do świata eventów

Event w strategii marketingowej

Zawód profesjonalny event manager

Kwalifikacje i kompetencje profesjonalnego event manegera

Lokalizacja eventowa

Catering eventowy

Scenotechnika

Scenografia

Aktorzy branży eventowej

Koncepcja kreatywna eventu

Reżyseria eventowa

Finanse w eventach

Backstage eventowy

Aspekty prawne i administracyjne

Zarządzanie projektem eventowym

Projektowanie książki produkcyjnej

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Protokół dyplomatyczny

Sztuka wystapień eventowych

Sprzedaż oferty eventowej

Promocja eventu

Jak założyć firmę eventową?

Feedback

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada niezbędną wiedzę w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczania eventów, zna standardy profesjonalnej współpracy z klientem
i podwykonawcami. Potrafi tworzyć pełną dokumentację eventową, w tym książkę produkcyjną. Przygotowany jest do pełnienia funkcji lidera i zarządzania zespołem.  Ważną cechą absolwenta jest kreatywne i innowacyjne podejście do potrzeb odbiorców. Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu branży eventowej.

Kadra dydaktyczna:

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni specjaliści dziedzinowi, praktycy oraz pracownicy naukowi UMCS.

 • dr hab. prof. nadzw. Urszula Kusio
 • prof. dr hab. Teresa Pękala
 • dr hab. Andrzej Kapusta
 • dr Dominika Polkowska
 • dr Katarzyna Mieczkowska
 • dr szt. Jarosław Koziara
 • dr Monika Baczewska – Ciupak
 • dr Stefan Münch
 • mgr Łukasz Borkowski
 • mgr. inż. Patryk Kuś
 • mgr Radosław Guz
 • mgr Jan Matysik
 • mgr Monika Matysik
 • mgr Barbara Wybacz
 • mec. Magdalena Kossak
 • mec. Adrian Kossak
 • mgr Izabela Ejtel
 • mgr Artur Sójka
 • Nina Żukowska
 • Sylwia Guz
 • Bartosz Pyczek
 • Dariusz Breś
 • … i inni.

Obsada studiów może ulec nieznacznym modyfikacjom.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zaliczenie pracy dyplomowej w formie organizacji eventu.

Data rozpoczęcia zajęć - edycji I:

październik 2019r.

Data zakończenia zajęć - edycji I:

wrzesień 2020 r.

Więcej informacji na:

http://eventy.umcs.pl

oraz e-mailowo: dziekfis@poczta.umcs.lublin.pl