Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych (studia w formule kształcenia zdalnego)

Kierunek
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych (studia w formule kształcenia zdalnego)
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa dokumenty zgodnie z art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z poźn. zm.);
 3. jedną aktualną fotografię kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Limit miejsc: 30

Minimalna liczba kandydatów niezbędna do otwarcia studiów: 20 osób.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodwoskiej w Lublinie
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. M. Curie- Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pokój 1001

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

W przypadku nie zebrania się wystarczającej liczby kandydatów istnieje możliwość otworzenia grupy na życzenie potencjalnych słuchaczy, lecz koszt kształcenia wzrósłby proporcjonalnie do liczebności grupy.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 2.250 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2.400 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4.800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 2.010 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2.160 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4.320 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 2.130 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2.280 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4.560 zł

Numer Konta: 

84 1030 1999 2405 1270 0015 2201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 25 września 2020 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2020 r.

Wstępny harmonogram zajęć w roku akademickim 2020/2021:

Cała edycja studiów odbywać się będzie w formie kształcenia zdalnego z wykorzystaniem technik e-learningowych oraz w formie webinariów i wideokonferencji. W przypadku zajęć wideokonferencyjnych sesje takie odbywać się będą w systemie weekendowym (soboty i niedziele) w godz. 8:30-15:30.

semestr I:

 1. 3-4.10.2020
 2. 17-18.10.2020
 3. 14-15.11.2020
 4. 28-29.11.2020
 5. 12-13.12.2020
 6. 19-20.12.2020
 7. 16-17.01.2021
 8. 30-31.01.2021

semestr II: 

 1. 20-21.02-2021
 2. 6-7.03.2021
 3. 20-21.03.2021
 4. 10-11.04.2021
 5. 17-18.04.2021
 6. 15-16.05.2021
 7. 29-30.05.2021
 8. 12-13.06.2021

Organizator:

Katedra Lingwistyki Stosowanej UMCS we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Rafał Augustyn (KLS UMCS)

Opiekun merytoryczny:

mgrAnna Mendel (radca prawny, LST)

Informacji udziela:

mgr Monika Galant
tel. 81 537 27 52
e-mail: mgalant@poczta.umcs.lublin.pl

oraz

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy
http://lst-lublin.org.pl/
e-mail: lst@lst-lublin.org.pl

Miejsce odbywania zajęć:

Zajęcia odbywają się w systemie zdalnym (204h). Program studiów obejmuje dodatkowo 4h praktyk w formie udziału w rozprawie sądowej oraz wizyty w zakładzie karnym, które zorganizowane będą (jednorazowo) w semestrze letnim 2021 r. na terenie miasta Lublin.  

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 208
  • w tym praktyki: 4
 • liczba semestrów: 2

Celem studiów:

• przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa: konstytucyjnego, cywilnego, spółek, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, karnego, podatkowego i celnego, administracyjnego, unijnego, istotnej w wykonywaniu zawodu tłumacza oraz prawa dotyczącego wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;

• doskonalenie kompetencji związanych z analizą dyskursu prawniczego oraz redagowaniem wzorcowych pism i dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem z zachowaniem kanonów prawniczych i poprawnej polszczyzny;

• przygotowanie tłumaczy na wyzwania przyszłości związane z pracami komitetów normalizacyjnych w kierunku standaryzacji wymogów względem tłumaczy prawniczych.

Grupa docelowa:

Studia skierowane są do tłumaczy przysięgłych, kandydatów na tłumaczy przysięgłych, tłumaczy specjalizujących się w wykonywaniu tłumaczeń prawnych i prawniczych oraz wszystkich tych, którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę prawniczą na potrzeby wykonywanej pracy zawodowej związanej z tłumaczeniami.

Studia umożliwiają poszerzenie wiedzy z zakresu najważniejszych dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wybranych aspektów wiedzy prawniczej, istotnej z perspektywy tłumaczy sądowych, przysięgłych i specjalistycznych.

Po ukończeniu studiów absolwent ma rozszerzoną wiedzę w zakresie podstawowych instytucji prawa, specjalistycznej terminologii z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego krajowego i wspólnotowego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego, zna i rozumie relacje pomiędzy prawem Unii Europejskiej a prawem krajowym, ma wiedzę dotyczącą aspektów prawnych wykonywania zawodu tłumacza, zna i rozumie terminologię prawniczą oraz potrafi ją zastosować w praktyce, posiada umiejętność posługiwania się dyskursem prawniczym i posiada wiedzę na temat podstawowych zasad redagowania pism procesowych, umów oraz innych dokumentów sporządzanych w języku prawniczym.

Dzięki ukończeniu studiów absolwent rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa, jest w stanie samodzielnie analizować przepisy prawa i poprawnie stosować terminologią prawniczą, staje się aktywnym uczestnikiem dyskusji dotyczących ogólnie pojętego prawa i posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemów prawa innych państw.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Program studiów jest unikatowy, ponieważ został skrojony na miarę potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. W jego tworzeniu uczestniczyli prawnicy i tłumacze z wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniach prawnych i prawniczych. Proporcje godzin, szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych zajęć zostały dostosowane do częstotliwości występowania poszczególnych dziedzin prawa w praktyce tłumacza.

Zajęcia prowadzone są przez prawników (w tym praktyków), radców prawnych oraz tłumaczy przysięgłych. Językiem wykładowym jest język polski.

Szczegółowy program studiów w załączeniu.

Ocena końcowa:

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie końcowego egzaminu pisemnego w formie testu wiedzy pozyskanej w trakcie studiów.

POWIĄZANE STUDIA PODYPLOMOWE:

Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne – studiaprzygotowujące do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego oraz tłumaczy tekstów specjalistycznych,prowadzone w wybranych grupach językowych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski).    

Tłumaczenia ustne –(rekrutacja w roku akademickim 2020/2021 nieaktywna).