Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych

Kierunek
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Limit miejsc: 30

Minimalna liczba kandydatów niezbędna do otwarcia studiów: 20 osób.

W przypadku nie zebrania się wystarczającej liczby kandydatów istnieje możliwość otworzenia grupy na życzenie potencjalnych słuchaczy, lecz koszt kształcenia wzrósłby proporcjonalnie do liczebności grupy.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 2.250 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2.400 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4.800 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 2.010 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2.160 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4.320 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 2.130 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2.280 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4.560 zł

Numer Konta: 

89 1030 1999 2405 1270 0014 9201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 30 września 2019 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2019 r.

Wstępny harmonogram zajęć w roku akademickim 2019/2020:

Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym (soboty i niedziele) w godz. 8:30-16:40.

semestr I:

 1. 12-13.10.2019
 2. 26-27.10.2019
 3. 16-17.11.2019
 4. 30.11-1.12.2019
 5. 14-15.12.2019
 6. 11-12.01.2020
 7. 25-26.01.2020
 8. (8-9.02.2020)

semestr II: 

 1. 22.02-23.03.2020
 2. 7-8.03.2020
 3. 21-22.03.2020
 4. 4-5.04.2020
 5. 25-26.04.2020
 6. 16-17.05.2020
 7. 30-31.05.2020
 8. 13-14.06.2020
 9. (27-28.06.2020)

Organizator:

Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS we współpracy z Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Rafał Augustyn (ZLS UMCS)

Opiekun merytoryczny:

mgr Anna Mendel (radca prawny, LST)

Informacji udziela:

CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Miejsce odbywania zajęć:

Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej, budynek Wydziału Humanistycznego

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 208
  • w tym praktyki: 4
 • liczba semestrów: 2

Celem studiów:

• przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa: konstytucyjnego, cywilnego, spółek, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, karnego, podatkowego i celnego, administracyjnego, unijnego, istotnej w wykonywaniu zawodu tłumacza oraz prawa dotyczącego wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;

• doskonalenie kompetencji związanych z analizą dyskursu prawniczego oraz redagowaniem wzorcowych pism i dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem z zachowaniem kanonów prawniczych i poprawnej polszczyzny;

• przygotowanie tłumaczy na wyzwania przyszłości związane z pracami komitetów normalizacyjnych w kierunku standaryzacji wymogów względem tłumaczy prawniczych.

Grupa docelowa:

Studia skierowane są do tłumaczy przysięgłych, kandydatów na tłumaczy przysięgłych, tłumaczy specjalizujących się w wykonywaniu tłumaczeń prawnych i prawniczych oraz wszystkich tych, którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę prawniczą na potrzeby wykonywanej pracy zawodowej związanej z tłumaczeniami.

Studia umożliwiają poszerzenie wiedzy z zakresu najważniejszych dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wybranych aspektów wiedzy prawniczej, istotnej z perspektywy tłumaczy sądowych, przysięgłych i specjalistycznych.

Po ukończeniu studiów absolwent ma rozszerzoną wiedzę w zakresie podstawowych instytucji prawa, specjalistycznej terminologii z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego krajowego i wspólnotowego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego, zna i rozumie relacje pomiędzy prawem Unii Europejskiej a prawem krajowym, ma wiedzę dotyczącą aspektów prawnych wykonywania zawodu tłumacza, zna i rozumie terminologię prawniczą oraz potrafi ją zastosować w praktyce, posiada umiejętność posługiwania się dyskursem prawniczym i posiada wiedzę na temat podstawowych zasad redagowania pism procesowych, umów oraz innych dokumentów sporządzanych w języku prawniczym.

Dzięki ukończeniu studiów absolwent rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa, jest w stanie samodzielnie analizować przepisy prawa i poprawnie stosować terminologią prawniczą, staje się aktywnym uczestnikiem dyskusji dotyczących ogólnie pojętego prawa i posiada podstawową wiedzę dotyczącą systemów prawa innych państw.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Program studiów jest unikatowy, ponieważ został skrojony na miarę potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. W jego tworzeniu uczestniczyli prawnicy i tłumacze z wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniach prawnych i prawniczych. Proporcje godzin, szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych zajęć zostały dostosowane do częstotliwości występowania poszczególnych dziedzin prawa w praktyce tłumacza.

Zajęcia prowadzone są przez prawników (w tym praktyków), radców prawnych oraz tłumaczy przysięgłych. Językiem wykładowym jest język polski.

Szczegółowy program studiów w załączeniu.

Ocena końcowa:

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie końcowego egzaminu pisemnego w formie testu wiedzy pozyskanej w trakcie studiów.