Prawo

Kierunek
Prawo
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

1. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa mogą ubiegać się absolwenci kierunku prawo lub administracja posiadający tytuł zawodowy  magistra.


2. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich.


3. Celem postępowania rekrutacyjnego jest ocena wiedzy i stopnia przygotowania do podjęcia studiów doktoranckich oraz predyspozycji kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.


4. Wymagane dokumenty ponad określone w § 1 Uchwały:


1) podanie o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne (z zaznaczeniem specjalności naukowej w ramach której kandydat zamierza przygotowywać rozprawę doktorską),
2) zaświadczenie o ostatecznym wyniku studiów obliczonym według zasad określonych w § 41 regulaminu studiów obowiązującego na UMCS w Lublinie,
3) do wymienionych powyżej dokumentów kandydat może dołączyć:


a) zaświadczenie o znajomości języków obcych,
b) wykaz udziału w konferencjach i seminariach naukowych, na których kandydat wygłosił referaty,
c) zaświadczenie o uzupełniającym wykształceniu prawniczym,
d) wykaz publikacji i ich kserokopie.


5. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się oceną prawidłowości i kompletności złożonych dokumentów.


6. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się:


1) średnią rzeczywistą ze studiów obliczoną według zasad określonych w regulaminie studiów UMCS w Lublinie. Jeśli kandydat jest absolwentem studiów dwustopniowych, wówczas średnią oblicza się łączenie ze studiów I i II stopnia. Maksymalna liczba punktów 5. Beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną w trakcie studiów;
2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej - od 0 do 5 punktów;
3) ocenę dokumentów od 0 do 3 punktów. Komisja bierze pod uwagę m. in:

a) publikacje naukowe;
b) udział w konferencjach naukowych, na których kandydat wygłosił referaty i inne formy działalności naukowej;
c) znajomość języków obcych;
d) uzupełniające wykształcenie prawnicze (aplikacje, studia podyplomowe).


7. Na studia doktoranckie zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej w liczbie odpowiadającej limitowi miejsc i uzyskają łącznie:


1) minimum 3 punkty z rozmowy kwalifikacyjnej;
2) minimum 8 punktów z całości postępowania.


8. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Końcowe wyniki postępowania rekrutacyjnego wyrażone są w następujących ocenach:

Łączna liczba punktów

Ocena

13

5,0

12

4,5

11

4,0

10

3,5

8-9

3,0

0-7

2,0

 

9.    Warunkiem formalnym przyjęcia doktoranta do Katedry (Zakładu) jest uzasadnienie dydaktyczne – sumarycznie zbilansowany wymiar pensum zajęć wykonywanych w ramach Katedry (Zakładu) przez tzw. niesamodzielnych pracowników naukowych i doktorantów.


10.    Uchwały komisji rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.


11.    Studia  stacjonarne lub niestacjonarne zostaną uruchomione, jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów wyniesie 3 osoby na każdą formę studiów.


12.    Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 6 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie:

  1. Internetowa rejestracja kandydatów do 22 sierpnia 2018r.
  2. Składanie dokumentów od 1 do 24 sierpnia 2018r., Wydział Prawa i Administracji, pok. 404 (IV piętro), w godzinach 8:00 - 14:00, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-213 Lublin, Tel.: 81 537-53-48
  3. Opublikowanie listy osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej - 27 sierpnia 2018r., na stronie internetowej www.prawo.umcs.lublin.pl, pod linkiem "studia doktoranckie" oraz na tablicy ogłoszeń na IV piętrze w budynku Wydziału Prawa i Administracji;
  4. Rozmowa Kwalifikacyjna - 30 sierpnia 2018r., od godziny 8:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału, II piętro w budynku Wydziału Prawa i Administracji;
  5. Lista osób przyjętych na studia doktoranckie zostanie opublikowana 31 sierpnia 2018r., na stronie internetowej www.prawo.umcs.lublin.pl pod linkiem "studia doktoranckie" oraz na tablicy ogłoszeń na II piętrze w budynku Wydziału Prawa i Administraji.