Prawno-menadżerski

Kierunek
Prawno-menadżerski
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Studia na kierunku prawno-menadżerskim dostarczają specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich. Program kształcenia realizowany na kierunku prawno-menadżerskim zakłada unikalne połączenie wiedzy z dziedziny prawnej i ekonomicznej. Program ten obejmuje bowiem zagadnienia z zakresu prawa prywatnego i publicznego dotyczące obrotu gospodarczego, statusu przedsiębiorcy, zatrudnienia oraz opodatkowania działalności gospodarczej, a także elementy wiedzy ekonomicznej z zakresu nauk o zarządzaniu odnoszące się do gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Studia na kierunku prawno-menadżerskim trwają cztery semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra uznawanym i cenionym na rynku pracy oraz w środowisku kadry kierowniczej pionów finansowych przedsiębiorstw.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak: Zarządzanie przedsiębiorstwem; Prawo finansowe w obrocie gospodarczym; Prawo pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Prawo handlowe; Ochrona własności intelektualnej; Publicznoprawna regulacja obrotu gospodarczego; Stosunki cywilnoprawne w obrocie gospodarczym; Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem; Prawo podatkowe w obrocie gospodarczym; Umowy handlowe; Międzynarodowe prawo handlowe; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Prawo konkurencji; Zarządzanie zasobami naturalnymi; Prawo rynku kapitałowego.

Studentom oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/informator-ects,430.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Studia prowadzone są na dwóch specjalnościach: biznesowa i menadżerska. Oświadczenie o wyborze specjalności kandydat składa podczas rekrutacji, jednak nie później niż do 23 września 2017 r.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu kierunku prawno-menadżerskiego Absolwent spełnia oczekiwania rynku pracy, wyrażające się w zapotrzebowaniu na osoby o wysokich umiejętnościach menadżerskich. Absolwent dysponuje specjalistyczną wiedzą menadżerską pozwalającą na zarządzanie przedsiębiorstwem, wykazując się w tym zakresie znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Absolwent kierunku prawno-menadżerskiego potrafi analizować i oceniać wzajemne interakcje między czynnikami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym, które wpływają na sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenie regulacyjne. Program studiów łączy specjalistyczne przygotowanie przyszłych praktyków gospodarczych przez wyposażenie ich w odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie do kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich oraz na studiach Master of Business Administration (MBA). Absolwent posiada także umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy oraz organizowania i kierowania zespołami projektowymi. Absolwent może, po dopełnieniu dodatkowych warunków, pełnić funkcję doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, pośrednika finansowego, konsultanta zamówień publicznych, audytora wewnętrznego czy zewnętrznego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • instytucjach finansowych działających na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym;
  • podmiotach prowadzące działalność w zakresie doradztwa ekonomicznego;
  • pionach finansowych przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową, wytwórczą, usługową i budowlaną;
  • jednostkach administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej;
  • możliwość samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Możliwości rozwoju

Wydział Prawa i Administracji oferuje studentom możliwość rozwoju w:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Prawa i Administracji.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/wydzial-prawa-i-administracji-umcs-w-lublinie,50.htm

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS