Prawno-biznesowy

Kierunek
Prawno-biznesowy
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
język polski
język obcy nowożytny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia
Opis

Kierunek prawno-biznesowy ma na celu przygotowanie Absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających wszechstronnej wiedzy prawno-ekonomicznej. Studia są prowadzone zarówno na Wydziale Prawa i Administracji, jak i Wydziale Ekonomicznym. Unikalny i interdyscyplinarny program studiów umożliwia zdobycie umiejętności pozwalających na pracę w instytucjach finansowych działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym lub giełdowym. Absolwent kierunku prawno-biznesowego potrafi analizować i oceniać wzajemne interakcje między czynnikami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym, które wpływają na sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenie regulacyjne.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak: Podstawy prawa, Podstawy mikroekonomii, Podstawy zarządzania, Prawo przedsiębiorców, Publiczne prawo gospodarcze w biznesie, Podstawy makroekonomii, Podstawy marketingu, Prawo cywilne w obrocie gospodarczym, Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców, Wstęp do rachunkowości, Prawo zatrudnienia, Wstęp do prawa handlowego, Podstawy statystyki i ekonometrii, Analiza ekonomiczno-finansowa, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Finanse przedsiębiorstw, Ochrona własności intelektualnej, Prawo kontraktowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studentom oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl/merovingian/course/show/1093/

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów spełnia oczekiwania rynku pracy, wyrażające się w zapotrzebowaniu na osoby o interdyscyplinarnym wykształceniu, posiadające wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu prawa, a także ekonomii, zarządzania i finansów. Studia na kierunku prawno-biznesowym umożliwiają podjęcie pracy w przedsiębiorstwach działających na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym. Ponadto Absolwent dysponuje podstawami teoretycznymi do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się w tym zakresie znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Absolwent posiada także umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Po dopełnieniu dodatkowych warunków Absolwent może pełnić funkcję doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, pośrednika finansowego, konsultanta zamówień publicznych, audytora wewnętrznego czy zewnętrznego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • instytucjach finansowych działających na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym;
  • przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową, wytwórczą, usługową
  • i budowlaną;
  • jednostkach administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej;
  • możliwość samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Możliwości rozwoju

Wydział Prawa i Administracji oferuje studentom możliwość rozwoju w:

Dodatkowe informacje

Kierunek prawno-biznesowy prowadzony jest na Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Ekonomicznym.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/wydzial-prawa-i-administracji-umcs-w-lublinie,50.htm

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.prawo.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS