Prawno-Administracyjny

Kierunek
Prawno-Administracyjny
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
historia sztuki
historia muzyki
informatyka
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
język regionalny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
Zasady kwalifikacji na kierunek


Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Kierunek prawno-administracyjny ma na celu wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i zarządzania państwem oraz umiejętności stosowania i interpretowania prawa. Pozwoli to absolwentowi na podjęcie pracy w organach administracji publicznej różnych szczebli i rodzajów, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Moduł przedmiotów podstawowych obejmie zagadnienia dotyczące kształtowania się ustroju i podstaw prawnych administracji, ustroju państwa, organów ochrony prawnej, a także prawa: cywilnego, karnego i prawa wykroczeń, administracyjnego, handlowego, rolnego, gospodarczego, pracy, procedury administracyjnej i egzekucyjnego oraz legislacji administracyjnej. W programie studiów uwzględnione są także zagadnienia dotyczące funkcjonowania nowoczesnych systemów informatycznych w administracji.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalności. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku prawno-administracyjnego oprócz znajomości prawa i umiejętności jego stosowania w praktyce będzie mógł się wykazać umiejętnościami rozwiązywania problemów zawodowych, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy oraz organizowania i kierowania zespołami. Będzie posiadał profesjonalne przygotowanie do pracy w różnych rodzajach administracji, a także miał możliwość samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.  

Możliwości zatrudnienia

- jednostki administracji publicznej rządowej i samorządowej,

- służba cywilna,

- instytucje niepubliczne zajmujące się stosowaniem prawa,

- służby administracyjne podmiotów gospodarczych,

- instytucje pozarządowe,

- placówkach kulturalne i oświatowe,

- organy partii politycznych,

- przedsiębiorstwa współpracujące z krajami członkowskimi UE i ich organami.

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.prawo.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS