Praca socjalna

Kierunek
Praca socjalna
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
historia sztuki
historia muzyki
informatyka
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
język regionalny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Praca socjalna to kierunek o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu różnorodnych form pomocy społecznej adresowanej do jednostek i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Dają możliwość uzyskania zarówno wysokich kwalifikacji zawodowych, jak i umiejętności praktycznych niezbędnych w toku wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: psychologia ogólna, psychologia społeczna, podstawy pracy socjalnej, teoria i praktyka pomagania, gerontologia społeczna, metodyka pracy socjalnej, marketing usług socjalnych, superwizja w pracy socjalnej itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalizacji w ramach kierunku:

W ramach kierunku oferowane są dwie specjalizacje:

 • Wsparcie rodziny i seniora - specjalizacja została utworzona w odpowiedzi na postępujące tendencje starzenia się społeczeństwa polskiego, a tym samym szybkie zwiększanie się liczby osób starszych w Polsce. Jest skierowana do wszystkich, którzy planują profesjonalnie zajmować się wspieraniem rodziny.
 • Praca socjalna w środowisku wielokulturowym – specjalizacja skierowana jest do osób, które są zainteresowane pracą w środowisku zróżnicowanym kulturowo z osobami z mniejszości narodowych i etnicznych oraz, które chciałyby pracować w organizacjach pozarządowych (fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz imigrantów), ośrodkach dla uchodźców i azylantów i in.

Wybór specjalizacji będzie dokonywany w czasie II semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań pracownika socjalnego;
 • posiada umiejętności dokonywania diagnozy sytuacji będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych;
 • umiejętnie stosuje, techniki i środki interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań;
 • używa języka specjalistycznego i potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pomocy społecznej, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, tj. regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej;
 • domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, w środowiskowych domach samopomocy i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • tworzonych przez siebie instytucjach i organizacjach wspierających osoby wykluczone społecznie
 • jest także przygotowany do pracy w placówkach nie należących do systemu pomocy społecznej, jak np. w placówkach opieki zdrowotnej zakładzie karnym, w instytucjach rynku pracy oraz w organizacjach pozarządowych.

Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach ośmiu Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparciawww.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Ogólnoakademickiego Punktu Wsparcia i Psychoedukacji „Sensum” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału

Ukończenie studiów jest równoznaczne z nabyciem uprawnień do wykonania zawodu pracownik socjalny.

Dodatkowe informacje

Kierunek jest prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS