Portugalistyka

Kierunek
Portugalistyka
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych

Opis

Oferowany program studiów jest atrakcyjny ze względu na jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Student rozwija swoje kompetencje językowe nabyte w trakcie studiów licencjackich I stopnia i swobodnie posługuje się językiem portugalskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). W trakcie studiów otrzymuje doskonałe przygotowanie językowe i zawodowe jako tłumacz oraz filolog ze znajomością języków specjalistycznych niezbędną w pracy zawodowej w różnych dziedzinach i sektorach.  W związku z coraz szerszą obecnością w Polsce przedsiębiorstw portugalskich, a także brazylijskich, rośnie zapotrzebowanie na dobrze wykształconych specjalistów w komunikacji zawodowej w różnych dziedzinach działalności, co dzięki pragmatycznie opracowanemu programowi studiów  czyni naszych absolwentów konkurencyjnymi  na tym stale rosnącym i perspektywicznym  rynku pracy. Kadra pracowników, zarówno naukowo-dydaktycznych, jak i dydaktycznych – wykładowców natywnych, jest dobrze przygotowana do realizowania z powodzeniem programu studiów na wysokim poziomie kształcenia.

Formy umiędzynarodowienia

Pracownicy Katedry Portugalistyki prowadzą ożywioną współpracę z portugalskimi i brazylijskimi ośrodkami uniwersyteckimi.

Realizują umowy w ramach programu Erasmus z dziewięcioma uniwersytetami portugalskimi:

 • Universidade Nova de Lisboa w Lizbonie,
 • Universidade do Porto w Porto,
 • Universidade Aberta w Lizbonie,
 • Universidade do Algarve w Faro,
 • Universidade de Trás-os-Montes w Vila Real,
 • Universidade da Beira Interior w Covilhã,
 • Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação w Lizbonie,
 • Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação w Coimbrze,
 • Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação w Castelo Branco.

Katedra Portugalistyki nawiązała również wiele kontaktów z uniwersytetami w Brazylii, które doprowadziły do podpisania pięciu umów dwustronnych:

 • Universidade de Passo Fundo (stan: Rio Grande do Sul),
 • Universidade de Brasília,
 • Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI),
 • Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre),
 • Universidade Federal Rural de Pernambuco (Pernambuco).

Współpraca obejmuje zarówno kontakty naukowe, jak i wymianę wykładowców oraz liczne wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach umów Erasmusa oraz umów dwustronnych.  Przygotowanie studentów w zakresie języków specjalistycznych pozwala im odbywać praktyki zawodowe w rozmaitych instytucjach zagranicznych, zarówno w trakcie studiów, jak i w ramach praktyk absolwenckich.

Poza licznymi kontaktami zagranicznymi, pracownicy Katedry Portugalistyki utrzymują kontakty z ośrodkami luzytanistycznymi w Polsce, uczestnicząc w organizowanych konferencjach, zbiorowych publikacjach, a także goszcząc kolegów portugalistów z kraju z wykładami w UMCS.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II-go stopnia Portugalistyki swobodnie włada językiem portugalskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2. Potrafi sprawnie posługiwać się językami specjalistycznymi,  zarówno w mowie jak i w piśmie. Potrafi prowadzić korespondencję i kontaktować się z zagranicznymi partnerami przedsiębiorstwa. Posiada teoretyczną wiedzę traduktologiczną oraz praktyczne umiejętności translatorskie. Ponadto cechuje go wysoki poziom ogólnej wiedzy humanistycznej oraz bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu współczesnej literatury portugalskojęzycznej i językoznawstwa oraz współczesnych problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych Portugalii oraz krajów portugalskojęzycznych. Nabyta wiedza oraz znajomość języka predysponują absolwenta do podjęcia pracy w: urzędach i przedsiębiorstwach związanych z krajami portugalskojęzycznymi, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury portugalskiej. Zdobyty stopień zawodowy magistra uprawnia absolwenta do podjęcia dalszej nauki na studiach doktoranckich.

Dodatkowe informacje:

Jedyne w Polsce Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy UMCS w Lublinie oferuje możliwość uczestnictwa w ciekawych imprezach kulturalnych, korzystania z bogatych zasobów bibliotecznych, a także uzyskania międzynarodowych certyfikatów języka portugalskiego: CAPLE – wariant europejski oraz CELPE-BRAS – wariant brazylijski.