Pedagogika specjalna

Kierunek
Pedagogika specjalna
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych. 

NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO KOMPLETU DOKUMENTÓW WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych;
 5. pokwitowanie wpisowego w wysokości 150 zł, wniesionego na konto, na blankiecie przelewu należy wpisać PEDAGOGIKA SPECJALNA;

Opłata za studia:

3 900 zł

Nr konta:

Rok akademicki 2017/2018: 83 1030 1999 2407 1470 0014 6201

Rok akademicki 2018/2019: 15 1030 1999 2407 1470 0014 8201


Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku nieuruchomienia studiów dokumenty zwracane są zainteresowanemu.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Uwaga! Rekrutacja prowadzona jest na semestr letni (od marca 2019 r.). 

 • rejestracja w systemie IRK: do 28 lutego 2019 r.
 • dokumenty można składać do 28 lutego 2019 r.

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

Opis

Kierownik Studiów podyplomowych:

dr hab. Andrzej Pielecki

Czas trwania:

2 semestry - łącznie 350 godzin

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich

Opis Studiów:

Studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych we wszystkich typach placówek, w których mogą pobierać naukę uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną.
Studia podyplomowe z zakresu Tyflopedagogiki przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych we wszystkich typach placówek, w których mogą pobierać naukę uczniowie z niepełnosprawnością wzroku.

Cel studiów:

Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną (w zakresie oligofrenopedagogiki) oraz do pracy z uczniami z dysfunkcją wzroku (w zakresie tyflopedagogiki). Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz przygotowanie pedagogiczne.

Warunki ukończenia studiów:

Uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem nauczania oraz złożenie pracy dyplomowej, która uzyskała dwie pozytywne recenzje.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia Podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki nadają nauczycielom i wychowawcom dodatkowe kwalifikacje do nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w różnych stopniach.
Studia Podyplomowe z zakresu Tyflopedagogiki nadają nauczycielom i wychowawcom dodatkowe kwalifikacje do nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku.

Program studiów:

Obejmuje łącznie 350 godzin, w tym: 85 godzin wykładów, 125 godzin ćwiczeń oraz 20 godzin seminarium dyplomowego oraz 120 godzin praktyk z następujących przedmiotów wspólnych:

 • Psychologia kliniczna i psychopatologia
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy edukacji inkluzyjnej
 • Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Seminarium dyplomowe

Z zakresu oligofrenopedagogiki:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Wychowanie w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesna rehabilitacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka kształcenia zintegrowanego dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka nauczania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie edukacji
 • Metodyka wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze i rewalidacyjne
 • Praktyka śródroczna w szkole specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w klasach I-III
 • Praktyka śródroczna w szkole specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w II i III etapie edukacyjnym
 • Praktyka ciągła w OSW dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Z zakresu tyflopedagogiki:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzroku (tyflopedagogika)
 • Wychowanie w rodzinie dzieci niewidomych i słabowidzących
 • Wczesna rehabilitacja dziecka z uszkodzeniem wzroku
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów niewidomych i słabowidzących
 • Rehabilitacja dorosłych osób niewidomych i słabowidzących
 • Techniki brajlowski
 • Metodyka orientacji przestrzennej niewidomych i słabowidzących
 • Zajęcia rewalidacyjne z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi
 • Praktyka śródroczna w szkole dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku w klasach I-III
 • Praktyka śródroczna w szkole dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku w II i III etapie edukacyjnym
 • Praktyka ciągła w OSW dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Data rozpoczęcia zajęć:

marzec 2019 r.

Informacji udziela:

p. Ireneusz Borowski
Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Narutowicza 12, pok.60
poniedziałek - piątek w godz.: 7.00 - 15.00
tel.: 81 537 63 05
e-mail: birek1@umcs.pl