Pedagogika specjalna

Kierunek
Pedagogika specjalna
Stopień studiów
studia jednolite magisterskie
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
język polski
język obcy nowożytny
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podstawę kwalifikacji stanowią wyniki uzyskane z przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny.
Opis

Kierunek Pedagogika specjalna o profilu ogólnoakademickim, skierowany jest do kandydatów zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji specjalnej, integracyjnej oraz włączającej, ponadto rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Student tego kierunku zdobywa kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną (wzroku, słuchu), intelektualną (różnego stopnia) oraz z osobami  ze spektrum autyzmu. Poznaje również metodykę pracy z osobami z trudnościami w uczeniu się a także z zaburzeniami procesów przetwarzania sensorycznego. Uzyskuje również kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej. Studia trwają 5 lat (10 semestrów) i po ich ukończeniu Absolwent uzyskuje tytuł magistra.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak: psychologia rozwojowa i wychowawcza, pedagogika specjalna, andragogika specjalna, nowoczesne technologie w pedagogice specjalnej, współczesna tyflotechnika, język migowy i metodyka nauczania, Alfabet Braille'a i metodyka nauczania, diagnoza i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ogólnorozwojowe i psychodydaktyczne metody terapii pedagogicznej itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika specjalna, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu; Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna. Wybór ten ma charakter deklaracji wstępnej. Właściwy wybór specjalności dokonuje się w toku IV semestru studiów.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz podstawową wiedzę z obszaru pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii, filozofii, biomedycznych podstaw rozwoju, prawnych podstaw edukacji, rehabilitacji i terapii;
 • posiada umiejętności metodyczne niezbędne do pracy z osobami z niepełnosprawnością w ramach działalności edukacyjnej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej w różnych formach organizacyjnych kształcenia oraz działalności opiekuńczo-wychowawczej;
 • posiada umiejętności samodzielnego projektowania działań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych, zarządzania działalnością oświatową oraz współpracy z instytucjami i organizacjami;
 • posiada kompetencje społeczne istotne dla zawodowego funkcjonowania w charakterze pedagoga specjalnego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku, w zależności od ukończonej specjalności, będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

 • przedszkolach i szkołach specjalnych;
 • przedszkolach i szkołach integracyjnych;
 • przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych realizujących edukację włączającą;
 • ośrodkach szkolno - wychowawczych oraz rewalidacyjno-wychowawczych dla osób niepełnosprawnych
 • instytucjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, takich jak stowarzyszenia i organizacje.

Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach ośmiu Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparciawww.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału

Dodatkowe informacje

Kierunek jest prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii , sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS