Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie

Kierunek
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych. 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych /pierwszego stopnia lub magisterskich/.
  W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Limit przyjęć – co najmniej 25 osób.

Rekrutacja na studia prowadzona jest  do momentu skompletowania grupy.

Opłata za studia: 

3 130 zł

Opłata za studia dla Absolwentów UMCS z kartą Absolwent:

2 820 zł

Nr konta:

edycja 2017/2018: 87 1030 1999 2407 6470 0014 6201

edycja 2018/2019: 19 1030 1999 2407 6470 0014 8201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Dokumenty przyjmowane będą do momentu dopełnienia grup.

Decyzją Kierownika studiów podyplomowych, rekrutacja na studia zostaje wstrzymana do końca grudnia 2018 r. Zapisy zostaną uruchomione od stycznia 2019 r. na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2018/2019 (tj. od lutego 2019).

Dokumenty w formie papierowej można składać od 10 września 2018 r. do 31 października 2018 r. (po uprzednim kontakcie mailowym z Kierownikiem Studiów Podyplomowych - dr hab. Andrzejem Węglińskim)

dr hab. Andrzej Węgliński
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS 
ul. Narutowicza 12, pokój 18A
20-004 Lublin, 
tel. 81 537 63 40 (we wrześniu, w godzinach konsultacji)
e-mail: aweglinski@poczta.umcs.lublin.pl

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się też z mgr Katarzyną Koroną- e-mail: katarzyna.korona@poczta.umcs.lublin.pl (w terminie23.07-05.09.2018r. pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, odpowiedź na maile mogą przychodzić z opóźnieniem).

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

Listopad 2018 r. 

Opis

Organizator:

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierownik studiów:

prof. nadzw. dr hab. A. Węgliński

Czas trwania:

2 semestry

Opis studiów:

Absolwent studiów podyplomowych w toku kształcenia, otrzymuje wiedzę z zakresu resocjalizacji i socjoterapii osób nieprzystosowanych społecznie. Zdobywa praktyczne umiejętności metodyczne, pozwalające na podjęcie pracy z grupą podopiecznych w instytucjach wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, penitencjarnych, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Plan studiów obejmuje 280 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 105 godzin wykładów, 135 godzin ćwiczeń, 20 godzin seminarium dyplomowego oraz 20 godzin praktyk w placówkach realizujących zajęcia z zakresu resocjalizacji i socjoterapii osób nieprzystosowanych społecznie.

 • Wprowadzenie do psychologii społecznej
 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika penitencjarna i środków probacyjnych
 • Metodyka oddziaływania resocjalizującego i socjoterapeutycznego
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Nieprzystosowanie społeczne
 • Diagnostyka resocjalizacyjna
 • Prawne podstawy resocjalizacji z elementami kryminologii
 • Prawa człowieka
 • Techniki mediacyjne w resocjalizacji i sądownictwie
 • Modyfikacja zachowań i postaw osób nieprzystosowanych społecznie
 • Socjoterapia pedagogiczna osób z trudnościami w uczeniu się z metodyką
 • Projektowanie programów resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych
 • Terapia środowiska rodzinnego
 • Praca socjalna
 • Praktyka
 • Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych w toku kształcenia, otrzymuje wiedzę i umiejętności z zakresu resocjalizacji i socjoterapii osób nieprzystosowanych społecznie. Zdobywa praktyczne umiejętności metodyczne, pozwalające na podjęcie pracy z grupą podopiecznych w instytucjach wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, penitencjarnych, placówkach wsparcia dziennego, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

W toku studiów kształcimy studentów do pracy w roli kreatora i animatora zajęć socjoterapeutycznych w pracy z grupą podopiecznych w: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, bursach, domach dziecka, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, ośrodkach wsparcia dziennego, ośrodkach kuratorskich, półinternatach, świetlicach szkolnych, domach pomocy społecznej.

Uwzględniając aktualne możliwości rynku pracy starannie przygotowujemy studentów do zastosowania treningu umiejętności wychowawczych, interpersonalnych, arteterapeutycznych i socjoterapeutycznych. Uczymy naszych słuchaczy treningu rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem dynamiki grupowej.

Wyposażamy studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zaburzeń w zachowaniu. W planach studiów kładziemy duży nacisk na ćwiczenia i warsztaty metodyczne z zakresu socjoterapii, komunikacji bez przemocy, metodyki pracy z grupą podopiecznych. Absolwent uzyskuje umiejętności dokonywania diagnozy dla potrzeb resocjalizacji i socjoterapii, doboru właściwych metod, technik w pracy wychowawczo-socjoterapeutycznej. Uzyskuje umiejętności do prowadzenia w szkołach/placówkach oświatowych specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowania społeczne. Studia nie dają kwalifikacji pedagogicznych.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie 30 punktów ECTS na podstawie pozytywnych wyników zaliczeń i egzaminów przewidzianych planem studiów, zaliczenie praktyk oraz napisanie i obrona pracy końcowej.

Informacji udziela:

Kierownik studiów- dr hab. Andrzej Węgliński
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS 
ul. Narutowicza 12, pokój 18A 
20-004 Lublin, 
tel. 81 537 63 40 (we wrześniu, w godzinach konsultacji)
e-mail: aweglinski@poczta.umcs.lublin.pl

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się też z pracownikiem Zakładu- mgr Katarzyną Koroną, e-mail: katarzyna.korona@poczta.umcs.lublin.pl (w terminie23.07-05.09.2018r. pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, odpowiedź na maile mogą przychodzić z opóźnieniem).