Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną

Kierunek
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką teatralno-taneczną
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych. W przypadku większej liczby zakwalifikowanyc zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W ofercie dydaktycznej studiów podyplomowych UMCS jest także kierunek Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami terapii pedagogicznej.

Osoby, które zarejestrują się w systemie IRK proszone są o niezwłoczne przekazanie kompletu dokumentów w formie papierowej.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2018

Opłata za semestr:

1 500 zł

Nr konta:

dla edycji I (2016/2017): 81 1030 1999 2407 0670 0014 4301

dla edycji II (2017/2018): 13 1030 1999 2407 0670 0014 6301

dla edycji III (2018/2019): 42 1030 1999 2407 0670 0014 8301

Termin i miejsce rejestracji w systemie IRK oraz przyjmowania dokumentów:

  • 10 października 2018 r.

mgr Beata Białek-Boczek
e-mail: beata.bialek-boczek@poczta.umcs.lublin.pl
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12, pokój 36A
Lublin
tel. 81 537 63 18

Opis

Kierownik studiów:

dr hab. Teresa Parczewska

Czas trwania

3 semestry

Opis studiów:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. Ich celem jest zyskanie dodatkowych kwalifikacji nauczycielskich do prowadzenia zajęć w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej. Ponadto, studia wyposażają słuchacza w podstawową wiedzę z zakresu teatru i tańca, przygotowują do umiejętnego stosowania technik teatralnych i tanecznych, realizacji projektów artystycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Program studiów obejmuje łącznie 420 godzin zajęć dydaktycznych. Ponadto obowiązuje 180 godzin praktyki pedagogicznej ciągłej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. W toku studiów słuchacze realizują zagadnienia dotyczące między innymi, podstaw pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychologii dziecka, diagnozy, kontroli i oceny osiągnięć edukacyjnych, podstaw prawa oświatowego, mediów, technik teatralnych i tanecznych, choreografii, reżyserii małych form teatralnych, współpracy przedszkola i szkoły z otoczeniem społecznym, metody projektów, poznają zagadnienia z zakresu metodyk (edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, muzycznej, plastyczno-technicznej, teatralnej i tanecznej, wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej) stanowiących podstawę kształcenia zintegrowanego.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów uzyskuje uprawnienia do pracy jako nauczyciel w przedszkolach, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w klasach I-III szkoły podstawowej. Zna teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej oraz zagadnienia z zakresu szczegółowych metodyk niezbędne do właściwej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie organizowania sytuacji dydaktycznych sprzyjających osiąganiu przez uczniów kompetencji określonych w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia. Posiada wysoki zakres kompetencji w zakresie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej oraz zintegrowanej metodyki pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi planować, organizować i realizować program nauczania skoncentrowany na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się. W trakcie studiów słuchacz zostaje wyposażony w kompetencje pozwalające na zbudowanie właściwego klimatu wychowawczego w klasie szkolnej i grupie przedszkolnej oraz w kompetencje dotyczące stosowania w pracy z dziećmi podstawowych technik teatralnych i tanecznych.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie 45 punktów ECTS na podstawie pozytywnych  wyników (zaliczenia i egzaminy) ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz uzyskanie pozytywnej recenzji samodzielnie napisanej pracy dyplomowej.

Informacji udziela:

mgr Beata Białek – Boczek
e-mail: beata.bialek-boczek@poczta.umcs.lublin.pl
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12, pokój 36 A
tel. 81 537 63 18