Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych absolwentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Opis

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna skierowana jest do osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku/specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, posiadają kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej i są zainteresowane doskonaleniem i poszerzeniem zakresu posiadanych kompetencji. Celem kształcenia jest rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, doskonalenie przygotowania do działalności pedagogicznej w środowisku społecznym, przygotowanie do podejmowania badań naukowych w zakresie problemów współczesnej pedagogiki. Studia dają możliwość podwyższenia, nabytych w toku wcześniejszej edukacji, kwalifikacji zawodowych. Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: pedagogika ogólna, antropologia kulturowa, współczesne kierunki pedagogiczne, metodologia badań społecznych, media w komunikacji społecznej, psychologia społeczna, psychologia wychowawcza, wymiary profesjonalizmu pedagogicznego itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Marii Montessori

Absolwent specjalności dysponuje kompleksową wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do pracy w charakterze nauczyciela-wychowawcy z uczniami klas I-III szkoły podstawowej. Atutem absolwenta jest zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć w oparciu o zasady pedagogiki Marii Montessori.

 

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach

            Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem z zakresu pedagogiki oraz ma świadomość interdyscyplinarnych związków tej dziedziny z innymi obszarami nauki. Ma pełne kwalifikacje do pracy w roli zawodowej nauczyciela-wychowawcy w klasach I-III szkoły podstawowej oraz placówkach przedszkolnych. Przygotowanie zawodowe absolwenta umożliwia ponadto zatrudnienie go jako nauczyciela w świetlicy szkolnej.

Absolwent posiada kompetencje niezbędne do diagnozowania i wspierania rozwoju dziecka, organizowania pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, edukacji i rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością. Potrafi organizować środowisko uczenia się, projektować, monitorować i dokonywać ewaluacji przebiegu procesu kształcenia. W sposób refleksyjny posługuje się metodami i formami kształcenia właściwymi dla edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, tworząc warunki do wyzwalania aktywności dziecka. Posiada umiejętności niezbędne do dokonywania analizy wielospecjalistycznej diagnozy ucznia i opracowywania oraz realizowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest przygotowany do podejmowania współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami oraz środowiskiem społecznym. Posiada kompetencje do podejmowania aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej (także planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego ze zrozumieniem potrzeby samodoskonalenia). Potrafi dostrzegać i  samodzielnie rozwiązywać napotykane problemy zarówno teoretyczne jak i praktyczne oraz podejmować pracę naukowo-badawczą. Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Każda specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zakwalifikowania się minimum 20 studentów.

 Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia Absolwent:

 • posiada zaawansowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w szczególności na temat różnych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej;
 • posiada pogłębione umiejętności samodzielnego zdobywania oraz integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych oraz posługiwania się nią w celu analizy i rozwiązywania złożonych problemów dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych;
 • ma umiejętności umożliwiające tworzenie oryginalnych rozwiązań złożonych problemów pedagogicznych;
 • potrafi twórczo stosować innowacyjne rozwiązania pedagogiczne w realizacji zadań edukacyjnych oraz dobierać właściwy sposób postępowania pedagogicznego do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości uczenia się ucznia, zaspokajać różnorodne potrzeby edukacyjne dzieci;
 • prezentuje wysoki poziom umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki edukacyjnej;
 • wykazuje w praktyce edukacyjnej odpowiedzialność, rozwagę, dojrzałość i zaangażowanie;
 • stosuje zasady i normy etyczne w podejmowanej działalności pedagogicznej i projektach badawczych;
 • potrafi dokonać pogłębionej samooceny poziomu swojej wiedzy, umiejętności i postawy, twórczo wyznaczać kierunki własnego, wielowymiarowego rozwoju w obszarze zawodowym i osobistym;
 • posiada rozwinięte umiejętności planowania własnej ścieżki rozwoju oraz doskonalenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji,
 • umiejętnie adaptuje się do zmieniających się warunków rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej, jest przygotowany do efektywnego realizowania wyzwań zawodowych, inicjowania i wdrażania zmian;
 • wykazuje pogłębione umiejętności w zakresie współpracy z innymi nauczycielami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie edukacji;
 • posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych;
 • jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego;
 • szkole podstawowej w klasach I-III, świetlicy szkolnej;
 • oddziałach przedszkolnych, klasach szkolnych funkcjonujących według założeń pedagogiki Marii Montessori.

Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST, ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego;
 • szkole podstawowej w klasach I-III, świetlicy szkolnej;
 • oddziałach przedszkolnych, klasach szkolnych funkcjonujących według założeń pedagogiki Marii Montessori.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl