Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Stopień studiów
studia jednolite magisterskie
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
język polski
język obcy nowożytny
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podstawę kwalifikacji stanowią wyniki uzyskane z przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • Warunkiem podjęcia studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest pozytywny wynik sprawdzianu praktycznego, obejmującego: poprawność wymowy, poprawność ortograficzną oraz elementy słuchu muzycznego. Sprawdzian zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem rekrutacji 2018/2019  w terminie 26.06 - 13.07 2018 r. 
Opis

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacyjna na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna skierowana jest do osób, które są zainteresowane gruntownym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych, trwają 5 lat (10 semestrów).

Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: pedagogika ogólna, psychologiczne koncepcje człowieka, psychologia dziecka, psychologia różnic indywidualnych, podstawy pedagogiki specjalnej, teoria wychowania, dydaktyka, komunikacja interpersonalna, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Sylwetka absolwenta   

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, różnych środowisk wychowawczych           i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej                                    i wychowawczej;
 • posiada umiejętności samodzielnego zdobywania oraz integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych oraz posługiwania się nią w celu analizy i rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • ma umiejętności umożliwiające rozwiązywanie typowych problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz przewidywanie skutków konkretnych działań pedagogicznych, dokonywanie analizy własnej pracy i wskazywanie obszarów wymagających modyfikacji w przyszłym działaniu;
 • potrafi kreatywnie podchodzić do zadań edukacyjnych oraz dobierać właściwy sposób postępowania pedagogicznego do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości uczenia się ucznia, zaspokajać różnorodne potrzeby edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności pedagogicznej;
 • wykazuje odpowiedzialność i rozwagę w praktyce edukacyjnej;
 • posiada umiejętności planowania własnej ścieżki rozwoju oraz doskonalenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji;
 • adaptuje się do zmieniających się warunków rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej, jest przygotowany do efektywnego realizowania wyzwań zawodowych;
 • wykazuje umiejętności w zakresie współpracy z innymi nauczycielami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie edukacji.

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego;
 • klasach I-III szkoły podstawowej;
 • świetlicy szkolnej.

Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl