Pedagogika

Kierunek
Pedagogika
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

1. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie pedagogiki mogą ubiegać się absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich usytuowanych w obszarze kształcenia z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. Absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich niezgodnych z dyscypliną naukową studiów doktoranckich zdają dodatkowe egzaminy z przedmiotów kierunkowych: dydaktyki i teorii wychowania - w czasie trwania studiów.


2. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie pedagogiki mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia usytuowanych w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych albo studiujący na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych.


3. Doktoranci mogą specjalizować się w zakresie:


1) andragogiki,
2) dydaktyki,
3) historii wychowania i pedagogiki porównawczej,
4) pedagogiki kultury,
5) pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
6) pedagogiki resocjalizacyjnej,
7) pedagogiki społecznej,
8) pedeutologii i edukacji zdrowotnej.
9) psychopedagogiki specjalnej,
10) socjopedagogiki specjalnej,
11) teorii wychowania,
12) edukacji międzykulturowej,
13) pedagogiki pracy.


4. W postępowaniu kwalifikacyjnym na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie pedagogiki uwzględnia się:


1) wynik rozmowy kwalifikacyjnej - jej zakres obejmuje przedstawienie własnych doświadczeń naukowo-badawczych i wstępnego zarysu koncepcji rozprawy doktorskiej: 0 – 12 punktów.
2) średnią ocen ze studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

3.00 - 3.99 – 1 pkt.

4.00 - 4.25 – 2 pkt.

4.26 - 4.50 – 3 pkt.

4.51 - 4.75 – 4 pkt.

4.76 - 5.00 – 5 pkt.

Beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną w trakcie studiów.
3) aktywność naukową – publikacje naukowe punktowane / recenzowane, uczestnictwo w konferencjach naukowych, pracę w kołach naukowych: 0 – 4 punktów.
4) znajomość języków obcych potwierdzoną certyfikatami: 0 – 1 punktu.


5. Na studia doktoranckie przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali co najmniej ocenę 4,0 (16 pkt.) według rankingu ocen do wysokości limitu miejsc.

6. Zasady przeliczenia na oceny , sumy punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego:
 

Suma punktów

Ocena

0-11

2,0

12-13

3,0

14-15

3,5

16-17

4,0

18-19

4,5

20-22

5,0

 
7. Wymagane dokumenty ponad określone w § 1 Uchwały:
1) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z wyłączeniem beneficjentów programu Diamentowy Grant,
2) zaświadczenie o znajomości języków obcych,
3) wykaz publikacji,
4) wykaz udziału w konferencjach i seminariach naukowych.
 
8. Kandydat powinien przedłożyć pisemną deklarację samodzielnego pracownika Wydziału co do gotowości objęcia opieką naukową.
 
9. Stacjonarne studia doktoranckie zostaną uruchomione jedynie w przypadku zakwalifikowania co najmniej 4 osób. W przypadku nieuruchomienia studiów doktoranckich w danym roku, osoby zakwalifikowane zostaną przyjęte w roku kolejnym, bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym o ile liczba zakwalifikowanych osób wyrażających wolę podjęcia studiów doktoranckich będzie wynosiła łącznie co najmniej 4 osoby.
 
10. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Informacje na temat naboru na studia trzeciego stopnia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii

http:// www.umcs.lublin.pl/pip

 
Limit przyjęć: 6 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie:

  1. Internetowa rejestracja kandydatów do 29 czerwca 2018r.
  2. Przyjmowanie dokumentów od 25 do 29 czerwca 2018r. od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-14:00, w Dziekanacie Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Narutowicza 12 p. 59.
  3. 5 lipca 2018r. o godzinie 12:00, rozmowa kwalifikacyjna w sali nr 52, ul. Narutowicza 12.