Pedagogika

Kierunek
Pedagogika
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
historia sztuki
historia muzyki
informatyka
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
język regionalny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

 

Pedagogika jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: wprowadzenie do pedagogiki, wprowadzenie do psychologii, historia wychowania, techniki uczenia się, kultura języka, emisja głosu, teoria wychowania, dydaktyka, podstawy pedagogiki specjalnej, metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, porozumiewanie się w relacjach wychowawczych, pedagogika medialna, wprowadzenie do edukacji międzykulturowej itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska) 

Absolwent kierunku Pedagogika, studia pierwszego stopnia o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną jest przygotowany do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, nauczyciela - specjalisty terapii pedagogicznej oraz pedagoga lub wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej. Podczas nauki student uzyskuje wiedzę i umiejętności z obszaru pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz zdobywa kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej. Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności podczas praktyk realizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (m.in.: szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych), placówkach pomocowych oraz na koloniach letnich.

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)  

Absolwent kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym przygotowany jest do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, nauczyciela -  doradcy zawodowego oraz  pedagoga lub wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej.

 • Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nauczycielska)

            Absolwent Pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna posiada umiejętności praktyczne z zakresu:           socjoterapii, arteterapii, komunikacji interpersonalnej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej resocjalizacyjnej i profilaktycznej. Absolwenci zdobywają praktyczne wiedzę, umiejętności, i kompetencje społeczne w zakresie diagnozy resocjalizacyjnej, terapii zaburzeń w zachowaniu i oddziaływań profilaktycznych. Studia przygotowują do pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej w placówkach oświatowych, wychowawczych i profilaktycznych. Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne również w pracy o charakterze pozainstytucjonalnym (min. streetworking, organizacje pozarządowe).

            Absolwent może być zatrudniony w charakterze pedagoga, wychowawcy, animatora pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i grupami podopiecznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych, ośrodkach kuratorskich, świetlicach socjoterapeutycznych oraz placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach penitencjarnych.

 

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Deklaracja ta ma charakter wstępny. Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, a w szczególności na temat rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, różnych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej;
 • prezentuje umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki edukacyjnej;
 • ma umiejętności umożliwiające rozwiązywanie typowych problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz przewidywanie skutków konkretnych działań pedagogicznych, dokonywanie analizy własnej pracy i wskazywanie obszarów wymagających modyfikacji w przyszłym działaniu.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, w zależności od ukończonej specjalności, m.in. w:

 • szkole podstawowej;
 • placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej;
 • placówkach o charakterze poradnianym itp.
 • zakładach karnych, placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych
 • sądzie jako kurator sądowy.

Możliwości rozwoju

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach ośmiu Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparciawww.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS