Pedagogika

Kierunek
Pedagogika
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
język polski
język obcy nowożytny
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podstawę kwalifikacji stanowią wyniki uzyskane z przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny.
Opis

Pedagogika jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia  dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

Absolwent otrzyma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: wprowadzenie do pedagogiki, wprowadzenie do psychologii, historia wychowania, techniki uczenia się, kultura języka, emisja głosu, teoria wychowania, dydaktyka, podstawy pedagogiki specjalnej, metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, porozumiewanie się w relacjach wychowawczych, pedagogika medialna, wprowadzenie do edukacji międzykulturowej itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl 

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska) 

Absolwent kierunku Pedagogika, studia pierwszego stopnia o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną jest przygotowany do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, nauczyciela - specjalisty terapii pedagogicznej oraz pedagoga lub wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej. Podczas nauki student uzyskuje wiedzę i umiejętności z obszaru pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz zdobywa kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej. Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności podczas praktyk realizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (m.in.: szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych), placówkach pomocowych oraz na koloniach letnich.

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)  

Absolwent kierunku Pedagogika, studia pierwszego stopnia o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym przygotowany jest do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, nauczyciela -  doradcy zawodowego oraz  pedagoga lub wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej.

Może być zatrudniony w szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Uzyskuje uprawnienia m.in. do: prowadzenia zajęć z zakresu preorientacji i orientacji zawodowo-edukacyjnej; organizowania i udzielania pomocy w zakresie planowania kariery zawodowej; wspomagania rozwoju indywidualnego i społecznego dzieci i młodzieży.

 • Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nauczycielska)

            Absolwent Pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna posiada umiejętności praktyczne z zakresu:           socjoterapii, arteterapii, komunikacji interpersonalnej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej resocjalizacyjnej i profilaktycznej. Absolwenci zdobywają praktyczne wiedzę, umiejętności, i kompetencje społeczne w zakresie diagnozy resocjalizacyjnej, terapii zaburzeń w zachowaniu i oddziaływań profilaktycznych. Studia przygotowują do pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej w placówkach oświatowych, wychowawczych i profilaktycznych. Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne również w pracy o charakterze pozainstytucjonalnym (min. streetworking, organizacje pozarządowe).

            Absolwent może być zatrudniony w charakterze pedagoga, wychowawcy, animatora pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i grupami podopiecznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych, ośrodkach kuratorskich, świetlicach socjoterapeutycznych oraz placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach penitencjarnych.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Deklaracja ta ma charakter wstępny. Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie  I semestru (do 10 listopada).

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, a w szczególności na temat rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, różnych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej;
 • prezentuje umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki edukacyjnej;
 • ma umiejętności umożliwiające rozwiązywanie typowych problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz przewidywanie skutków konkretnych działań pedagogicznych, dokonywanie analizy własnej pracy i wskazywanie obszarów wymagających modyfikacji w przyszłym działaniu.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, w zależności od ukończonej specjalności, m.in. w:

 • szkole podstawowej;
 • placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej;
 • placówkach o charakterze poradnianym itp;
 • zakładach karnych, placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych
 • sądzie jako kurator sądowy.

Możliwości rozwoju: 

 • Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:
 • udziału w pracach Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl 
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl 
 • pomoc  i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia  www.pip.umcs.lublin.pl 
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl 
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST, ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl 
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału.

Dodatkowe informacje:

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:                       

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl