Pedagogiczne studia kwalifikacyjne

Kierunek
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Wymagane dokumenty:

Uwaga! Kandydatów na Pedagogiczne studia kwalifikacyjne nie obowiązuje rejestracja w systemie IRK.

 1. kwestionariusz osobowy - podanie na studia podyplomowe (w załączeniu poniżej);
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych.

  Studenci co najmniej trzeciego roku psychologii zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych poprzez dodatkową specjalność realizowaną w ramach Pedagogicznych studiów kwalifikacyjnych zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie z Dziekanatu.

  W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto (edycja 10, rok akademicki 2018/2019). Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów;
 5. potwierdzenie przygotowania w zakresie technologii informacyjnej oraz znajomości języka obcego na poziomie odpowiadającym biegłości językowej B2 ESOKJ (wymiar 120 godzin języka obcego na studiach kierunkowych).

Opłata za studia płatna jest w trzech ratach. Całkowity koszt uzależniony będzie od liczby uczestników.
Opłata wpisowa: 150 zł
Orientacyjna opłatność za przygotowanie do nauczania:

 • na etapie szkoły ponadpodstawowej - ok. 2 750 zł (dla psychologów ok. 1 900 zł)
 • na etapie szkoły podstawowej - wiąże się ze zwiększonym wymiarem godzin i dodatkową odpłatnością ok. 1 100 zł

Opłata za I semestr: 900 zł, dla psychologów - 650 zł

Nr konta bankowego dla edycji 8 (rok akad. 2016/2017):

36 1030 1999 2407 7470 0014 4301

Nr konta bankowego dla edycji 9 (rok akad. 2017/2018):

65 1030 1999 2407 7470 0014 6301

Nr konta bankowego dla edycji 10 (rok akad. 2018/2019):

94 1030 1999 2407 7470 0014 8301

Termin i miejsce składania dokumentów

dokumenty na rok akademicki 2018/2019 można składać w:
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12, pok. 37, w godz. 9.00 - 14.00
w terminach:
06.08.2018 r. - 10.08.2018 r. 
10.09.2018 r. - 31.10.2018 r. 

Adres do korespondencji:

Instytut Pedagogiki UMCS, pok. 37
Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne
Ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
z dopiskiem - rekrutacja

Opis

Organizator:

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierownik studiów:

doc. dr Teresa Sokołowska-Dzioba
tel.  81 537 63 25

Czas trwania:

3 semestry

Opis studiów:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków szkół wyższych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne umożliwiające podjęcie pracy w szkole w charakterze nauczyciela.

Studenci co najmniej trzeciego roku psychologii mogą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne poprzez dodatkową odpłatną specjalność. Specjalność ta realizowana jest w ramach Podyplomowych Pedagogicznych Studiów Kwalifikacyjnych.
Szczegółowych informacji dot. specjalności udziela:
mgr Jolanta Misiur
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12, pok. 37
tel.: 81 537 63 06
e-mail: jolanta.misiur@poczta.umcs.lublin.pl

Program studiów:

Program obejmuje treści pedagogiczne, psychologiczne i z zakresu metodyk kierunkowych do nauczania przedmiotów zgodnych lub pokrewnych z kierunkiem studiów. Poprzez proponowane formy zajęć (konwersatoria, warsztaty) i metody pracy (dominują aktywizujące) absolwent nabywa najnowszą wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne umożliwiające mu efektywną pracę w podjętym zawodzie zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Informacji udziela:

mgr Jolanta Misiur
Instytut Pedagogiki UMCS
ul. Narutowicza 12, pok. 37
tel.: 81 537 63 06
e-mail: jolanta.misiur@poczta.umcs.lublin.pl

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone dnia 30.09.2018 r. 


ZAWIADOMIENIE

Kserokopie dowodu wpłat należy złożyć u organizatorów podczas pierwszego zjazdu lub w sekretariacie studiów. Jednocześnie prosimy o dostarczenie dokumentacji potwierdzającej przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej oraz znajomości języka obcego na poziomie odpowiednim biegłości językowej B2 ESOKJ (wymiar 120 godzin języka obcego na studiach kierunkowych).

W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie ich trwania UMCS nie zwraca wniesionej opłaty. Noclegi i wyżywienie uczestnicy muszą sobie zapewnić we własnym zakresie. W razie niemożności przybycia na pierwsze spotkanie prosimy przesłać prośbę o wpisanie na listę uczestników /z własnoręcznym podpisem/ oraz kopię dowodu wpłaty.

Zjazdy odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu. Terminy zjazdów podane będą po skompletowaniu grupy.

Załączniki