Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury

Kierunek
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z Systemu, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych osób niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się co najmniej 25 osób.

Opłaty za studia:

 • czesne - 3 500 zł (1 750 zł za semestr)

*Absolwenci UMCS, którzy przystąpią do Programu Absolwent UMCS, mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 10% na opłaty za studia podyplomowe za cały okres ich realizacji w ramach danej edycji.

Zniżka w czesnym odliczana jest w równych częściach od opłat za każdy semestr studiów.

Termin przyjmowania dokumentów i rejestracja w Systemie:

 • do 30 września 2017 r.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

 • osobiście: Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego
  Wydział Prawa i Administracji UMCS
  pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pokój 313 (pn-pt godz. 9.00-14.00)
 • pocztą: Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego
  Wydział Prawa i Administracji UMCS
  pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin
  z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury"

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:

październik 2017 r.    

Opis

Organizator:

Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego
Wydział Prawa i Administracji UMCS

Kierownik studiów:

dr hab. Jerzy Szczotka

Czas trwania studiów:

Studia dwusemestralne (maksymalnie 12 zjazdów/po ok. 6 w semestrze), realizowane w trybie niestacjonarnym. Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 162 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i konwersatoriów.

O terminie rozpoczęcia studiów słuchacze zostaną poinformowani drogą e-mailową.

Cel studiów:

Oferta dydaktyczna odpowiada na zapotrzebowanie zarówno instytucji, jak i poszczególnych osób związanych z dziedziną kultury i nauki - w szczególności dotyczy to działalności bibliotek, muzeów, archiwów, szkół wyższych, instytutów badawczych, a także środków masowego przekazu, stowarzyszeń twórców i artystów. Celem studiów jest przekazanie pogłębionej i jednocześnie praktycznej wiedzy prawnej z zakresu własności intelektualnej dotyczącej nie tylko realizacji zadań ustawowych i statutowych instytucji kultury i nauki, lecz także sytuacji prawnej indywidualnych twórców i artystów działających na tych obszarach.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Podstawy prawa cywilnego (12 godz.)
 • Podstawy prawa karnego (6 godz.)
 • Podstawy prawne instytucjonalnego funkcjonowania działalności naukowej i kulturalnej (8 godz.)
 • Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej (4 godz.)
 • Podstawy prawa autorskiego (20 godz.)
 • Podstawy prawa własności przemysłowej (6 godz.)
 • Umowy w prawie własności intelektualnej (8 godz.)
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności naukowej i kulturalnej (4 godz.)
 • Ochrona wynalazków i wzorów w prawie własności przemysłowej (8 godz.)
 • Ochrona oznaczeń odróżniających i produktów tradycyjnych (3 godz.)
 • Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego (6 godz.)
 • Ochrona własności intelektualnej w prawie archiwalnym (4 godz.)
 • Ochrona zasobów muzealnych i bibliotecznych w prawie archiwalnym (4 godz.)
 • Ochrona zabytków w prawie własności intelektualnej (4 godz.)
 • Własność intelektualna w Internecie (8 godz.)
 • Prawo autorskie w środkach masowego przekazu (4 godz.)
 • Ochrona praw pokrewnych w działalności naukowej i kulturalnej (4 godz.)
 • Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi (4 godz.)
 • Wizerunek i tajemnica korespondencji w świetle prawa autorskiego (4 godz.)
 • Komercjalizacja dóbr niematerialnych w działalności kulturalnej i naukowej (4 godz.)
 • Prawno-podatkowe aspekty własności intelektualnej (6 godz.)
 • Karnoprawna ochrona własności intelektualnej (4 godz.)
 • Cywilnoprawna ochrona własności intelektualnej (8 godz.)
 • Zamówienia publiczne dóbr niematerialnych w działalności naukowej i kulturalnej (4 godz.).

Sylwetka absolwenta studiów:

Absolwent studiów uzyska pogłębioną, specjalistyczną, ujętą zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym wiedzę z zakresu prawnej ochrony własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury. Niezbędnym fundamentem prawnym dla tej wiedzy są zaoferowane słuchaczom zgodnie z programem, wiadomości dotyczące podstawowych instytucji prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, zaś jej pożądanym rozszerzeniem - praktyczne aspekty prawnopodatkowe, obligacyjne, prawa konkurencji i zamówień publicznych. Prezentacja wskazanych zagadnień rozciąga się również na sferę funkcjonowania Internetu.

Po ukończeniu studiów absolwent zyskuje poszerzoną wiedzę w zakresie zasad ochrony prawnej dorobku kulturalnego i naukowego, reguł funkcjonowania instytucji działających w tych sferach wraz z ważną społecznie i gospodarczo problematyką komercjalizacji rezultatów takiej twórczości, z drugiej zaś strony ram legalnego korzystania z takich dóbr. Znajomość o jakiej mowa, dotyczy przede wszystkim dziedziny prawa autorskiego - przedmiotu ochrony, podmiotu, treści i zakresu autorskich praw osobistych i majątkowych, ograniczeń ustawowych tej ochrony (dozwolony ustawowo użytek), problematyki umów oraz odpowiedzialności z tytułu dokonanych naruszeń, a także zagadnień szczególnych odnoszących się do ochrony wizerunku i tajemnicy korespondencji, praw artystów, producentów fonograficznych i stacji radiowo-telewizyjnych oraz kwestii zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Absolwent uzyska ponadto pogłębioną, mieszczącą się w zakresie tematycznym studiów, wiedzę z zakresu prawa własności przemysłowej - ochrona wynalazków, wzorów, oznaczeń odróżniających, produktów tradycyjnych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Wiedza ta obejmuje także relacje prawa polskiego z przepisami umów międzynarodowych i postanowieniami aktów unijnych (rozporządzeniami i dyrektywami).

W zakresie przedmiotowych studiów Absolwent zyska umiejętność wyszukiwania, rozumienia i interpretacji regulacji prawnej właściwej w danej sprawie, a następnie zdolność jej podstawowego zastosowania zarówno w wymiarze doradczym, jak i w postępowaniach urzędowych, także - w niektórych kwestiach - przed organami sądowymi. Umiejętności te obejmą sferę kontraktową, służącą komercjalizacji niematerialnych dóbr nauki i kultury, wstępną oceną kwestii podatkowych oraz takich działań na rynku, które stanowią nieuczciwą konkurencję. Istotne znaczenie wśród uzyskanych przez słuchacza kompetencji jest zdolność do ustalenia istniejących reguł prawnych oraz podejmowania działań w zakresie prawnych aspektów zawierania umów, formułowania ich treści oraz oceny skutków czynności kontraktowych, z uwzględnieniem szczególnej roli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Szczegółowe warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest spełnienie wymogów formalnych tj. złożenie odpowiednich dokumentów i dokonanie opłat, oraz merytorycznych, tj. zdanie w przewidzianych terminach egzaminów i uzyskanie zaliczeń wymaganych zgodnie z programem studiów.

Informacji udziela:

mgr Anna Opałczyńska
Sekretariat Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS
pok. 313, tel. (fax): 81 537 54 44
e-mail: anna.opalczynska@poczta.umcs.lublin.pl