Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Kierunek
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Politologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów (do wyczerpania limitu 30 miejsc). Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 osób.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1002
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Rejestracja w systemie IRK oraz termin składania dokumentów do 15 września 2018 r.

Nr konta bankowego:

58 1030 1999 2409 1270 0014 8201

Opłata za semestr:

Pełna opłata za cykl kształcenia wynosi: 3 800 zł, w tym:

 • opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wpisowe) - 150 zł
 • opłata za naukę (czesne): semestr I - 1 750 zł, semestr II: 1 870 zł
 • opłata za wydanie świadectwa - 30 zł.

Zniżki:

Absolwenci UMCS, którzy przystąpili do Programu Absolwent UMCS, ich dzieci i małżonkowie mogą uzyskać zniżkę w opłacie czesnego w wysokości:

 • 10 % opłaty za studia podyplomowe dla absolwentów UMCS
 • 5 % opłaty za studia podyplomowe dla dzieci i małżonków absolwentów UMCS

Warunkiem otrzymania zniżki jest posiadanie karty absolwenta UMCS i dołączenie jej kserokopii do dokumentów rekrutacyjnych.

Opis

Organizator:

Wydział Politologii UMCS

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Andrzej Dumała

Czas trwania:

dwa semestry (220 godz.)

Opis studiów:

Studia przeznaczone będą dla cudzoziemców (co do zasady) z państw Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (UE) oraz Polaków zainteresowanych funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE. Studia tworzą możliwość zdobycia wiedzy na temat prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego UE oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy. Problematyka studiów została ukierunkowana na potrzeby osób prowadzących lub planujących prowadzić działalność gospodarczą na terenie UE i państw stowarzyszonych z UE, a także osób funkcjonujących w instytucjach obsługujących rynek wewnętrzny UE.

Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych (2-3 razy w ciągu semestru), ale znacząca część zajęć będzie realizowana w formule zdalnego nauczania (e-learningu) przy wykorzystaniu platformy UMCS. Zajęcia poprowadzą pracownicy UMCS, KUL, WSPA i SGH oraz praktycy - przedsiębiorcy.

Słuchaczem studiów może być absolwent dowolnego kierunku studiów magisterskich lub licencjackich.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Przedmioty obejmują całokształt zagadnień funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Akcent przesunięty jest na kwestie związane z udziałem obywatela - konsumenta i przedsiębiorstwa w rynku wewnętrznym UE.
Semestr I (112 godz.):

 • Geneza, rozwój i strategia RW UE (12 godz.)
 • Prawo RW UE (24 godz.)
 • Prawo i polityka konkurencji UE (16 godz.)
 • Zarządzanie RW UE - wprowadzenie (4 godz.)
 • Przyjmowanie aktów prawnych RW UE (8 godz.)
 • Transpozycja prawa RW UE (8 godz.)
 • Postępowanie Komisji Europejskiej w sprawie naruszania prawa RW UE (8 godz.)
 • Włączanie obywateli i przedsiębiorstw w zarządzanie RW UE (4 godz.)
 • System Informacyjny Rynku Wewnętrznego (4 godz.)
 • Zamówienie publiczne w UE (8 godz.)
 • Polityka ochrony konsumenta UE (16 godz.)

Semestr II (108 godz.)

 • Sieć EURES i inne kanały informacji o RW UE (4 godz.)
 • Rozwiązywanie problemów RW UE (12 godz.)
 • Pracownik na RW UE (20 godz.)
 • Wspieranie przedsiębiorczości na RW UE (12 godz.)
 • Budowanie marki na RW UE (8 godz.)
 • Funkcjonowanie jednolitego rynku usług UE (16 godz.)
 • Jednolity rynek cyfrowy UE (4 godz.)
 • RW UE a państwa trzecie - podstawy relacji i zakres oddziaływań (8 godz.)
 • Obywatele i przedsiębiorstwa z państw trzecich na RW UE (8 godz.)
 • Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (4 godz.)
 • Wyzwania dla RW UE (4 godz.)
 • Seminarium (8 godz.)

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów posiadać będzie specjalistyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, a także praktyczne umiejętności i kompetencje wykorzystania prawa i instrumentów rynku wewnętrznego do świadomego pełnienia ról konsumenta, pracownika i przedsiębiorcy. 

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów, zaliczeń oraz pracy końcowej przewidzianych programem studiów.

Data rozpoczęcia zajęć:

październik 2018 r.

Informacji udziela:

Kierownik studiów: dr Andrzej Dumała, e-mail: adumala@poczta.umcs.lublin.pl
Pani mgr inż. Maria Czajka
Dziekanat Wydziału Politologii UMCS
Plac Litewski 3
20-080 Lublin
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00
tel. (48) 81 537 60 21     

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne UMCS we Lwowie
Lwów, ul. Kopernika 40 A (Pałac Sapiehów)
poniedziałek - piątek w godz. 10.00 - 19.00