Nowoczesne techniki badawcze

Kierunek
Nowoczesne techniki badawcze
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Chemii
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Brak rekrutacji w roku akademickim 2016/2017

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.


W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Maksymalna liczba miejsc 30.

Opłata za semestr:

1500 zł

Informacji udziela:

dr hab. Renata Łyszczek
Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej
Wydział Chemii UMCS
tel.: 81 537 57 43
e-mail: renata.lyszczek@poczta.umcs.lublin.pl

Opis

Organizator:

Wydział Chemii UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 2; 20-031 Lublin
tel.: 81 537 57 16
e-mail: techniki.badawcze@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Renata Łyszczek
Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej
Wydział Chemii UMCS
tel.: 81 537 57 43
e-mail: renata.lyszczek@poczta.umcs.lublin.pl

Czas trwania:

dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym

Studia przeznaczone będą dla:

absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli kierunki: ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne a także dla pracowników instytutów badawczych, przemysłu oraz innych instytucji, którzy chcieliby uaktualnić swoją wiedzę oraz poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie nowoczesnych technik badawczych stosowanych w laboratoriach chemicznych. Uczestnicy studiów podyplomowych powinni posiadać przynajmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Opis studiów:

Studia mają na celu poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie stosowania nowoczesnych technik badawczych obejmujących metody: analityczne, spektroskopowe, chromatograficzne, elektrochemiczne, termiczne i dyfrakcyjne jak również kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z interpretacją uzyskanych danych oraz oceny ich wiarygodności. Główny nacisk będzie położony na aplikacyjny charakter poznawanych metod badawczych oraz możliwości poszczególnych technik w zależności od postawionego problemu. Studia są skierowane zarówno do osób już zatrudnionych w laboratoriach wykorzystujących różnorodne instrumentalne metody badawcze, które chcą podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, jak również do osób, które poprzez zdobytą wiedzę planują zmianę profilu zawodowego.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w ramach przedmiotów:

 • Metrologia
 • Analiza statystyczna
 • Analiza termiczna
 • Wybrane metody chromatograficzne
 • Dyfrakcyjna identyfikacja substancji
 • Walidacja
 • Wstęp do analizy śladowej i przygotowania próbek
 • Wybrane metody spektroskopowe (AAS, IR-Raman, NMR, ICP)
 • Wybrane metody elektrochemiczne

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci uzyskają wiedzę dotyczącą metodyki przygotowania próbek w zależności od stosowanej metody analitycznej. Absolwenci będą przygotowani do praktycznego rozwiązywania problemów, pozyskają wiedzę niezbędną do prawidłowej interpretacji i oceny uzyskanych wyników badań poprzez znajomość podstawowych narzędzi statystycznych.
Uzyskane dodatkowe kwalifikacje w postaci dyplomu ukończonych studiów podyplomowych, otwierają perspektywę poszerzenia obszarów aktywności zawodowej, awansu lub uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Ocena końcowa:

średnia z ocen końcowych oraz egzaminów wymaganych programem studiów.

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych