Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

Kierunek
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek
 
1. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej ma charakter konkursowy. Od kandydata wymaga się posiadania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z wynikiem co najmniej dobrym.

2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. Beneficjenci programu Diamentowy Grant otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych udziału w rekrutacji.

3. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia:

1) średnią ocen ze studiów (w przypadku studiów dwustopniowych średnią z obydwu stopni) ocenianą w skali 0-5 punktów według przelicznika:

2,00 - 3,70    0 pkt.
3,71 - 4,00    1 pkt.
4,01 - 4,25    2 pkt.
4,26 - 4,50    3 pkt.
4,51 - 4,75    4 pkt.
4,76 - 5,00    5 pkt.
 
2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej projektu badawczego związanego z przyszłą rozprawą doktorską – oceniony w skali od 0 do 6 pkt.
3) ocenę dokumentów zawierających opis dotychczasowych osiągnięć badawczych (publikacje, udział w konferencjach, certyfikaty, itp.) – ocena w skali od 0 do 3 pkt.

4. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Na studia mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania do wyczerpania ustalonego limitu przyjęć i uzyskają ocenę co najmniej 3,0 (minimum 6 punktów) według następującej skali:
 
Punkty    Ocena
0 - 5    2,0
6 - 7    3,0
8 - 9    3,5
10 – 11    4,0
12 – 13    4,5
14    5,0
 
5. Studia stacjonarne zostaną uruchomione jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów wyniesie 3 osoby.
6. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 6 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

 • Rejestracja internetowa kandydatów do 28.08.2018r.
 • Termin i miejsce składania dokumentów:
  • od 28.05.2018r. do 07.07.2018r., poniedziałek, godz. 11:20-12:50,
  • 24, 27, 28 sierpnia 2018r., godz. 11:00-12:00
  • Wydział Filozofii i Socjologii, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, pok. 304
  • Dokumenty złożone drogą pocztową powinny wpłynąć do Uniwersytetu do dnia 28.08.2018r.
  • Adres e-mail: kamil.szymanski@poczta.umcs.lublin.pl
 • Rozmowa kwalifikacyjna 31.08.2018r. godzina 12:00 (kolejność alfabetyczna) Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, gmach "starej" Humanistyki, pl. M. Curie Skłodowskiej 4, sala nr 4.
 • Wstępne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone o godzinie 18:00 na tablicy ogłoszeń Wydziału Filozofii i Socjologii.