Nauki o polityce w j. angielskim

Kierunek
Nauki o polityce w j. angielskim
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

1. Podstawę rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauki o polityce prowadzone w języku angielskim stanowi postępowanie kwalifikacyjne obejmujące:

1) rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim w zakresie zainteresowań badawczych kandydata punktowaną od 0 do 7 pkt.;
2) ocenę osiągnięć badawczych z okresu studiów (publikacje, udział w konferencjach, działalność w kołach i zespołach naukowym), punktowaną od 0 do 4 pkt.;
3) ocenę aktywności społecznej kandydata (działalność w samorządzie studenckim, działalność w organizacjach pozarządowych, uzyskane dodatkowe kwalifikacje językowe lub zawodowe), punktowaną od 0 do 4 pkt.;
4) ocenę końcową na dyplomie potwierdzającym ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Punktacja za ocenę końcową na dyplomie wyliczana jest według następujących zasad:

ocena dostateczna – 1 punkt,
ocena dostateczna plus – 2 punkty,
ocena dobra – 3 punkty,
ocena dobry plus – 4 punkty,
ocena bardzo dobra – 5 punktów.

W przypadku zastosowania na dyplomie kandydata innej skali ocen niż stosowana w UMCS, punktację ustala się według zasad określonych przez Komisję Rekrutacyjną.

2. Beneficjenci programu Diamentowy Grant w toku rekrutacji uzyskują 5 punktów z tytułu uczestnictwa w programie Diamentowy Grant oraz dodatkowo podlegają kwalifikacji w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt. 1 - 3.
3. Kandydat może łącznie uzyskać 20 punktów z tytułu postępowania kwalifikacyjnego. Łączna liczba uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów w przeliczeniu na ocenę kształtuje się następująco:

 

Liczba punktów uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym
Ocena (skala od 2 do 5)
0 – 10 niedostateczny (2)
11 – 12 dostateczny (3)
13 – 14 dostateczny plus (3,5)
15 – 16 dobry (4)
17 – 18 dobry plus (4,5)
19 – 20 bardzo dobry (5)

 

4. Kandydat powinien przedłożyć certyfikat lub dyplom potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2+ (nie dotyczy osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz absolwentów jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia prowadzonych w języku angielskim). W przypadku gdy kandydat nie posiada certyfikatu lub dyplomu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2+, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zarządzić rozmowę z kandydatem sprawdzającą biegłość językową.
5. Lista osób przyjętych na studia doktoranckie ustalana jest jako lista rankingowa w ramach przyjętego dla Wydziału limitu miejsc. W przypadku gdy dwie lub więcej osób uzyskuje identyczną liczbę punktów na poziomie ostatniego miejsca w limicie miejsc Komisja Rekrutacyjna zwraca się do Rektora o zwiększenie limitu miejsc.
6. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauki o polityce w języku angielskim mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich w szczególności na kierunkach z zakresu obszaru nauk humanistycznych i społecznych.
7. Absolwenci innych kierunków studiów, niż kierunki z zakresu nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zobowiązani są do zaliczenia do końca VI semestru studiów, na zasadzie różnic programowych, następujących przedmiotów:

1) teorii polityki,
2) współczesnej myśli politycznej,
3) współczesnych systemów politycznych,
4) międzynarodowych stosunków politycznych.

8. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie prowadzone w języku angielskim w zakresie nauki o polityce, którzy nie mogą podjąć studiów doktoranckich na zasadach obowiązujących obywateli polskich podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu opisanemu w niniejszym paragrafie z wyłączeniem ust. 1 pkt. 1., a komisja rekrutacyjna w toku postępowania kwalifikacyjnego dodatkowo dokonuje oceny przedłożonego przez kandydata wstępnego projektu badawczego przedstawionego w języku angielskim za który kandydat może otrzymać do 7 punktów.
9. Studia zostaną uruchomione w przypadku zakwalifikowania nie mniej niż pięciu osób.
10. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 6 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie:

  1. Internetowa rejestracja kandydatów do 27 sierpnia 2018r.
  2. do 27 sierpnia 2018r., przyjmowanie dokumentów (Wydział Politologii, 20-080 Lublin, ul. Plac Litewski 3, p. 027 w godz. 9.00 – 14.00);
  3. 30 sierpnia 2018r., rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia trzeciego stopnia z zakresu nauk o polityce: o godz. 9:00 (Wydział Politologii, Lublin, ul. Plac Litewski 3);
  4. ogłoszenie wyników w IRK 31 sierpnia 2018r.