Nauki o polityce

Kierunek
Nauki o polityce
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

1. Podstawę rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauki o polityce stanowi postępowanie kwalifikacyjne obejmujące:


1) rozmowę kwalifikacyjną w zakresie zainteresowań badawczych kandydata,
2) ocenę osiągnięć badawczych z okresu studiów (publikacje, udział w konferencjach, działalność w kole naukowym),
3) ocenę aktywności społecznej kandydata (działalność w samorządzie studenckim, działalność w organizacjach pozarządowych, uzyskane dodatkowe kwalifikacje językowe lub zawodowe, w tym studia odbywane poza granicami RP),
4) średnią ocen ze studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wyliczoną na podstawie § 24 regulaminu studiów UMCS. Punktacja za średnią ocen ze studiów wyliczana jest według następujących zasad:

do 3,20 – 1 punkt,

od 3,21 do 3,70 – 3 punkty,

od 3,71 do 4,20 – 5 punktów,

od 4,21 do 4,50 – 7 punktów,

od 4,51 do 5,0 – 10 punktów.

 

Beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 10 punktów za średnią ocen uzyskaną w trakcie studiów.


2. Poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego umożliwiają uzyskanie do 5 punktów za każdy wymieniony element postępowania kwalifikacyjnego określonego w ust. 1 w punktach 1 – 3 oraz do 10 punktów za średnią ocen ze studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (pkt. 4).
3. Kandydat może łącznie uzyskać 25 punktów z tytułu postępowania kwalifikacyjnego. Łączna liczba uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów w przeliczeniu na ocenę kształtuje się następująco:

Liczba punktów uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ocena (skala od 2 do 5)

0 – 10

niedostateczny (2)

11 – 13

dostateczny (3)

14 – 16

dostateczny plus (3,5)

17 – 19

dobry (4)

20 – 22

dobry plus (4,5)

23 – 25

bardzo dobry (5)

 

4. Kandydat może także przedłożyć certyfikat lub dyplom potwierdzający znajomość języka obcego lub uzyskanych dodatkowych kwalifikacji uwzględniany jako element aktywności społecznej określonej w ust. 1 pkt. 3.


5. Lista osób przyjętych na studia doktoranckie ustalana jest jako lista rankingowa w ramach przyjętego dla Wydziału limitu miejsc. W przypadku gdy dwie lub więcej osób uzyskuje identyczną liczbę punktów na poziomie ostatniego miejsca w limicie miejsc Komisja Rekrutacyjna zwraca się do Rektora o zwiększenie limitu miejsc.


6. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauki o polityce mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich w szczególności na kierunkach z zakresu obszaru nauk humanistycznych i społecznych.


7. Absolwenci innych kierunków studiów, niż kierunki z zakresu nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zobowiązani są do zaliczenia do końca VI semestru studiów, na zasadzie różnic programowych, następujących przedmiotów:


1) nauki o państwie i polityce,
2) teorii polityki,
3) współczesnej myśli politycznej,
4) ruchów społecznych,
5) współczesnych systemów politycznych,
6) partii politycznych i systemów partyjnych,
7) teoria stosunków międzynarodowych.


8. Studia zostaną uruchomione w przypadku zakwalifikowania nie mniej niż pięciu osób.


9. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 8 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie:

  1. Internetowa rejestracja kandydatów do 27 sierpnia 2018r.
  2. do 27 sierpnia 2018r., przyjmowanie dokumentów (Wydział Politologii, 20-080 Lublin, ul. Plac Litewski 3, p. 027 w godz. 9.00 – 14.00);
  3. 30 sierpnia 2018r., rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia trzeciego stopnia z zakresu nauk o polityce: o godz. 9:00 (Wydział Politologii, Lublin, ul. Plac Litewski 3);
  4. ogłoszenie wyników w IRK 31 sierpnia 2018r.