Nauczanie matematyki i informatyki

Kierunek
Nauczanie matematyki i informatyki
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Przedmioty maturalne
język obcy nowożytny
matematyka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas rekrutacji pod uwagę brane będą:

  • matematyka
  • język obcy nowożytny
Opis

Są to jedyne w regionie studia przygotowujące absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki i informatyki, realizujące kształcenie zgodne z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej  dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli.   

Program studiów licencjackich daje niezbędną wiedzę i umiejętności z matematyki oraz informatyki w stopniu wystarczającym do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela matematyki w szkole podstawowej. Absolwent ma bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, pedagogiczne, psychologiczne i dydaktyczne. Umie również wykorzystywać nowoczesne narzędzia multimedialne zarówno w nauczaniu jak i samokształceniu. Dlatego potrafi uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności do stale zmieniających się warunków nauczania.  Praktyki zawodowe prowadzone są w szkołach w zakresie opisanym w standardach kształcenia nauczycieli na studiach. Absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły i będzie posiadał kompetencje w zakresie znajomości co najmniej jednego języka obcego, umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz skutecznością w organizowaniu i realizacji procesu dydaktycznego.

 

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

http://www.umcs.pl/pl/instytut-matematyki-umcs,2485.htm

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

  • posiada niezbędną wiedzę i umiejętności z matematyki i informatyki niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela
  • zna nowe trendy i technologie występujące w nauczaniu;
  • zna nowoczesne metody pracy z uczniem uzdolnionym;
  • zna technologie informacyjno-komunikacyjne niezbędne w pracy nauczyciela;
  • zna metody kształtowania u uczniów zdolności praktycznego wykorzystywania nabytej wiedzy;
  • ma wiedzę na temat technik pomocnych w radzeniu sobie z trudnościami wychowanków w uczeniu się;
  • ma kompetencje komunikacyjne konieczne do skutecznego współdziałania ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w działalność edukacyjną.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę jako nauczyciel matematyki i/lub informatyki w szkołach podstawowych.

 

Możliwości rozwoju

Instytut Matematyki oferuje studentom możliwość udziału w:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Uwagi: 

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/matematyki-fizyki-i-informatyki,46.htm w zakładce Dla studentów i doktorantów/Kierunki i plany studiów

  1. Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska) - absolwenci tej specjalności są przygotowani do nauczania matematyki i informatyki w szkołach wszystkich poziomów.