Nauczanie geografii

Kierunek
Nauczanie geografii
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.


Opłata za semestr:

w obecnej edycji 1 700 zł

Nr konta dla grupy lubelskiej: 

rok akademicki 2017/2018: 74 1030 1999 2412 2670 0014 6301

rok akademicki 2018/2019: 06 1030 1999 2412 2670 0014 8301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

 • rejestracja w systemie IRK: do 31 października 2018 r.
 • dokumenty można składać w terminie: do 31 października 2018 r. 

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
al. Kraśnicka 2 CD; parter p. 6D, Lublin

Data rozpoczęcia zajęć:

listopad 2018 r. 

Opis

Organizator:

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Adres: Al. Kraśnicka 2CD
Telefon: 81/5376848 (dziekanat); 81/5376834 (kierownik studiów)
e-mail: joanna.szczesna@poczta.umcs.lublin.pl
www.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Joanna Szczęsna

Czas trwania:

3 semestry (420 godzin – w tym 60 godzin praktyki)

Opis Studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają podstawy do nauczania geografii we wszystkich typach szkół, w których prowadzona jest edukacja geograficzna. Studia przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole. Program studiów jest zgodny z aktualnie obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. i uwzględnia zalecenia nowej podstawy programowej z zakresu geografii, zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 1. Kartograficzne źródła informacji geograficznej
 2. Ziemia we wszechświecie
 3. Sfery Ziemi i ich wzajemne zależności
 4. Ochrona środowiska przyrodniczego świata i Polski
 5. Gospodarka współczesnego świata
 6. Problemy demograficzne, społeczne i polityczne współczesnego świata
 7. Europa - relacje człowiek-środowisko- gospodarka
 8. Geografia regionów świata
 9. Geografia fizyczna Polski
 10. Problemy społeczno-gospodarcze Polski
 11. Przyroda, gospodarka i kultura Lubelszczyzny
 12. Zajęcia terenowe w edukacji  geograficznej
 13. Dydaktyka geografii
 14. Środki multimedialne w edukacji geograficznej
 15. Praktyka pedagogiczna

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent posiada podstawową wiedzę geograficzną niezbędną nauczycielowi geografii do realizacji procesu kształcenia na każdym poziomie kształcenia szkolnego. Zna podstawowe procesy i zjawiska zachodzące w poszczególnych sferach Ziemi oraz wzajemne relacje zachodzące między tymi sferami a działalnością człowieka. Charakteryzuje zjawiska polityczne i społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie.                                                                                          

Ponadto absolwent sprawnie posługuje się narzędziami pracy nauczyciela geografii, umiejętnie organizuje proces dydaktyczny w zakresie nauczania geografii w szkole i w terenie, posługuje się środkami multimedialnymi w pracy z uczniem.

Ocena końcowa:

Na podstawie ocen z egzaminów lub zaliczeń z poszczególnych przedmiotów objętych programem studiów oraz końcowej pracy zaliczeniowej.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Al. Kraśnicka 2 CD; parter p. 7. Przyjmowanie dokumentów dwukrotnie w ciągu roku: do 31 października i do 15 lutego.

Informacji udziela:

dr Joanna Szczęsna (kierownik studiów) – Pracownia Dydaktyki Geografii
Telefon: 81 537 68 34 lub 81 537 68 35
Adres: al. Kraśnicka 2 CD; 20-718 Lublin (pok. 23B)
e-mail: joannaszczesna@poczta.umcs.lublin.pl  
www.umcs.lublin.pl

oraz

Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
mgr inż. Grzegorz Kosmala
Telefon: 81 537 68 80
Adres: al. Kraśnicka 2 CD; 20-718 Lublin (pok. 6D)
e-mail: grzegorz.kosmala@poczta.umcs.lublin.pl