Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii

Kierunek
Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Chemii
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Chemii
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek
 
1. O przyjęcie na Międzynarodowe Stacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie chemii mogą ubiegać się absolwenci kierunku chemia oraz kierunków pokrewnych, pod warunkiem, że program ukończonych przez nich studiów obejmował efekty kształcenia odpowiednie do realizowanych na Wydziale badań naukowych, mający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, którzy ukończyli studia ze średnią nie mniejszą niż 3,5.

2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie chemii mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich zgodnych z dyscypliną prowadzonych studiów doktoranckich. Beneficjenci programu Diamentowy Grant otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych udziału w rekrutacji.

3. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia:

1) średnią ocen ze studiów (z jednolitych studiów magisterskich lub ze studiów pierwszego i drugiego stopnia). Maksymalna liczba punktów za średnią ocen ze studiów wynosi 40. Punkty liczone są wg. poniższej tabeli:


Średnia ocen

Punkty

3,5 – 3,59

2

3,6 – 3,69

3

3,7 – 3,79

5,5

3,8 – 3,89

7,0

3,9 – 3,99

8,5

4,0 – 4,09

10,5

4,1 – 4,19

12,5

4,2 – 4,29

15,5

4,3 – 4,39

18,5

4,4 – 4,49

21,5

4,5 – 4,59

25

4,6 – 4,69

28,5

4,7 – 4,79

32

4,8 – 4,89

36

4,9 – 5,0

40


2) pisemny test dotyczący podstaw chemii, za który kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów;
3) rozmowę sprawdzającą znajomość języka angielskiego, za którą kandydat może uzyskać maksymalnie 15 punktów, o ile kandydat nie przedstawił certyfikatu jego znajomości na poziomie min. B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (otrzymuje wtedy maksymalną liczbę punktów);
4) rozmowę sprawdzającą posiadaną wiedzę, za którą kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów.
5) rozmowę oceniającą dorobek naukowy, za którą kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów.

4. Uzyskanie przez kandydata w sumie 45 punktów ze wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego uznawane jest za wynik pozytywny.

5. Na studia przyjmowani będą jedynie kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania w odniesieniu do ustalonego limitu miejsc.

6. Przeliczenie zdobytych przez kandydata punktów na końcową ocenę postępowania jest następujące:
 

Punkty

Ocena

75.00 - 100.00

5.0

70.00 - 74.99

4.5

60.00 - 69.99

4.0

50.00 - 59.99

3.5

45.00 - 49.99

3.0

0 - 44.99 2.0

 

7. Studia stacjonarne zostaną uruchomione, jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów wyniesie 8 osób.
9. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 10 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na niestacjonarne studia doktoranckie:

 1. Rejestracja internetowa do 17 sierpnia 2018r. do godziny 12:00
 2. do 22 sierpnia 2018r. - składanie dokumentów do godziny 13:00
 3. egzamin 27 sierpnia 2018r. - aula A (godz. 9:00)
 4. rozmowa kwalifikacyjna 28 sierpnia 2018r. - sala 546 (godz. 11:00)
 5. ogłoszenie wyników postępowania - 31 sierpnia 2018r.
Opis

International PhD (3rd degree) Studies

Field of study: Chemistry

Study system: Full-time studies

Educational profile: General academic studies

Faculty: Faculty of Chemistry

Area of studies: Science studies

 

Qualification rules.

 1. Alumni of chemistry or the related studies may apply for the acceptance as PhD students of the International PhD Studies provided the program of undergraduate studies they completed comprised the learning outcomes suitable for the research carried out at the Faculty of Chemistry, candidates have a master’s degree (or equivalent) and completed the undergraduate 2nd degree studies with the average grade not lower than 3.5 (according to Polish grading system).
 2. Beneficiaries of Diamentowy Grant who do not have master’s degree but completed 1st degree (bachelor) studies or those continuing 5-year master studies consistent with the discipline of the International PhD Studies may also apply for the acceptance as PhD students of the International PhD Studies. Beneficiaries of Diamentowy Grant will be given maximum number of points provided they fulfill formal constraints of the recruitment procedure.
 3. International PhD Studies will be performed within a specialization connected to the research carried out at the Faculty in a field of:

(a)  inorganic chemistry,

(b)  organic chemistry,

(c)   physical and theoretical chemistry and

(d)  analytical chemistry.

 1. Enrolment criteria. Maximum number of points to be obtained is 100. This includes

(a)  an average grade from the undergraduate studies (5-year master studies or both 1st and 2nd degree studies). Maximum number of points is 40. The points are granted according to the following table:

 

Average grade

No of points

3.5 – 3.59

2

3.6 – 3.69

3

3.7 – 3.79

5.5

3.8 – 3.89

7

3.9 – 3.99

8.5

4.0 – 4.09

10.5

4.1 – 4.19

12.5

4.2 – 4.29

15.5

4.3 – 4.39

18.5

4.4 – 4.49

21.5

4.5 – 4.59

25

4.6 – 4.69

28.5

4.7 – 4.79

32

4.8 – 4.89

36

4.9 – 5.0

40

 

In the case of candidates from outside Poland the grades they obtained will be changed accordingly to grades effective in Poland (5, 4.5, 4, 3.5, 3, 2) and converted to the number of points according to the above table.

(b)  written test related to fundamentals of chemistry. Maximum number of points is 30,

(c)   interview. Maximum number of points is 30, including

 • evaluation of skills in English – up to 15 points (candidates submitting the B2 certificate obtain maximum number of points without evaluation),
 • evaluation of skills for general knowledge – up to 10 points,
 • evaluation of the to date candidate’s scientific achievements – up to 5 points
 1. Positive result of the recruitment procedure – minimum 45 points from all the above stages of the recruitment procedure.
 2. The ranking of candidates according to the overall number of points they obtained is made. If the overall number of candidates is greater than the adopted limit, those from the top of the ranking list will be accepted as PhD students. A decision about rejection of candidates who did not get the minimum number of 45 points will be issued.
 3. The final grade of the recruitment procedure is calculated as follows:

 

No of points

Grade

75.00 – 100.00

5.0

70.00 – 74.99

4.5

60.00 – 69.99

4.0

50.00 – 59.99

3.5

45.00 – 49.99

3.0

0 – 44.99

2.0

 

 1. International PhD Studies will start if the minimum number of qualified candidates is 8.
 2. Rector of the Maria Curie-Skłodowska University may make a decision about starting the International PhD Studies even if the number of qualified candidates is less than 8.

 

The maximum number of students at the International PhD Studies is 10.

 

Timetable of the recruitment procedure

 1. On-line registration of candidates (IRK system) – till 1200, August 17, 2018 (https://irk.umcs.lublin.pl/)
 2. Documents filing – till 1300, August 22, 2018, (in the case of candidates from outside Poland scans of the documents should be provided to malgorzata.palasz@poczta.umcs.lublin.pl; the originals are to be provided before the exam). The documents are:

(a)  application form generated by IRK system,

(b)  brief description containing information about the graduation from the parent university (both 1st and 2nd degree studies, or 5-year master studies), topic and the results of the diploma dissertation, scientific interests within the chosen science and specialization,

(c)   copy of a honors degree certifying obtainment of 2nd degree qualifications along with a supplement, if it was delivered (originals should be available for inspection),

(d)  copy of a honors degree certifying obtainment of 1st degree qualifications along with a supplement, if it was delivered (originals should be available for inspection), or alternatively copy of a honors degree certifying completion of the 5-year master studies.

(e)  copy of ID card certified by Maria Curie-Skłodowska University or, in the case of candidates from outside Poland, a copy of passport,

(f)    current photograph consistent with the polish requirements effective in Poland when applying for ID.

(g)  other documents as described in appendix 1, in particular the description of the proposed project.

 1. Written test – August 27, 2018, 1100 (lecture hall A, “Big chemistry” building, Maria Curie-Skłodowska Sq. 3, 20-031 Lublin, Poland)
 2. Interview – August 28, 2018, 1100 (hall 546, “Big chemistry” building, Maria Curie-Skłodowska Sq. 3, 20-031 Lublin, Poland)
 3. Announcement of results – August 31, 2018