Międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie fizyki

Kierunek
Międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie fizyki
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

1. O przyjęcie na stacjonarne międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie fizyki mogą ubiegać się absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku innym niż fizyka, będzie zobowiązana do uzupełnienia wykształcenia z zakresu studiów fizycznych w ciągu trzech pierwszych semestrów studiów doktoranckich. Zakres i sposób uzupełnienia (wykaz przedmiotów i form ich zaliczenia) będzie uzgodniony przez opiekuna naukowego doktoranta z kierownikiem studiów doktoranckich.
3. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie fizyki mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. Beneficjenci programu Diamentowy Grant otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych udziału w rekrutacji.
4. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:

a. rozmowę kwalifikacyjną na trzy tematy zawarte w standardowym zestawie przedmiotów
wykładanych na uniwersyteckich studiach fizycznych:

i. fizyka ogólna,
ii. mechanika teoretyczna,
iii. mechanika kwantowa,
iv. fizyka statystyczna,
v. wstęp do fizyki atomowej,
vi. wstęp do fizyki jądrowej,
vii. wstęp do fizyki ciała stałego.


Za omówienie każdego tematu kandydat może otrzymać maksymalnie 4 punkty. Łącznie za
rozmowę kwalifikacyjną kandydat może otrzymać maksymalnie 12 punktów.

Ocena Punkty
5,0 12
4,5 10 - 11
4,0 8 - 9
3,5 6 - 7
3,0 4 - 5
2,0 0 - 3


b. konkurs dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów z inną skalą ocen niż obowiązująca na UMCS, komisja ustala ocenę indywidualnie na podstawie skali ocen przewidzianej dla danego dyplomu):

Ocena Punkty
5,0 5
4,5 4
4,0 3
3,5 2
3,0 0

 

c. ocenę dokumentacji przedstawionej przez kandydata (w tym publikacje naukowe, praca w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, staże krajowe i zagraniczne, nagrody i wyróżnienia, dokumenty potwierdzające działalność dydaktyczną, popularyzatorską i organizacyjną, opinie pracowników naukowych publikujących w dziedzinie fizyki, opis zainteresowań naukowych, plan pracy naukowej) – 2 punkty.

5. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. W przypadku osób z taką samą liczbą punktów o miejscu na liście rankingowej decyduje ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Na studia mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali z rozmowy kwalifikacyjnej ocenę co najmniej 3,0 i zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania do wyczerpania ustalonego limitu miejsc oraz uzyskają ocenę końcową co najmniej 3,0 według następującej skali:

Łączna liczba punktów Ocena
16-19 5,0
13-15 4,5
10-12 4,0
8-9 3,5
6-7 3,0
5-0 2,0

Limit przyjęć: 4 osoby.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie:

  1. Internetowa rejestracja kandydatów do 31.08.2018 r.
  2. Składanie dokumentów do 31.08.2018r., w godzinach 10:00-13:00, Sekretariat Instytutu Fizyki, pokój 601, VI piętro, lub pocztą na adres: Międzynarodowe Studia Doktoranckie z Fizyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin). Dokumeny wysłane pocztą muszą wpłynąć do 31.08.2018 r.
  3. termin rozmowy kwalifikacyjnej - 5.09.2018 r., godzina 10:15, Instytut Fizyki UMCS, pok. 613;
  4. ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego: 5.09.2018r., Sekretariat Instytutu Fizyki UMCS, pok. 601
Opis

Szczegółowe informacje na temat kierunku zostały udostępnione na stronie www.idsphysics.umcs.pl.

Name of the programme
International Doctoral Studies in Physics

Degree of studies
3rd degree

Form of studies
Full time

Education profile
General

Faculty
Faculty of Physics, Mathematics and Computer Science

Area of education
Science

    Graduates of second-cycle studies or equivalent, or persons who are beneficiaries of the Diamond Grant program, referred to in Article 1 of 187a point. 1 Law on Higher Education, may apply for admission to full-time international doctoral studies in physics.

    An applicant for a doctoral program who has completed studies of second-cycle or a unified master's program in a field other than physics will be required to complete his education of physics at the university level during the first three semesters of doctoral studies. The scope and method of completion (list of subjects and forms of passing them) will be agreed by the academic supervisor of the doctoral student with the head of doctoral studies.

    The recruitment procedure is of competition nature and includes:

a) an interview on three topics included in the standard set of lectures held at university physics studies:

- general physics,

- theoretical mechanics,

- quantum mechanics,

- statistical physics,

- introduction to atomic physics,

- introduction to nuclear physics,

- introduction to solid state physics.

The candidate may receive a maximum of 4 points for discussing each topic. In total, the candidate may receive a maximum of 12 points for the interview.

Grade Points

5,0  12

4,5  10 - 11

4,0  8 - 9

3,5  6 - 7

3,0  4 - 5

2,0  0 - 3


The interview may take place via an internet messenger.

b) competition of diplomas of second-cycle or equivalent studies

Grade Points

5,0  5

4,5  4

4,0  3

3,5  2

3,0  0


For candidates holding a diploma of graduation with a different scale of assessments than those applicable at the UMCS, the recruitment commission determines the number of poins individually on the basis of the scale of grades provided for a given diploma.

c) valuation of documentation submitted by the candidate (including scientific publications, work in student research groups, participation in scientific conferences, national and foreign internships, awards and distinctions, documents confirming teaching, popularizing and organizational activities, recommendations of scientific researches publishing in the field of physics, description scientific interests, plan of scientific work) - 2 points.

    The place of the candidate on the ranking list is determined by the total number of points obtained. In the case of people with the same number of points, the rating from the interview determines the place on the ranking list.

    Only those candidates will be admitted who have obtained from the interview at least grade 3.0 and will take top places on the ranking list of the recruitment procedure until the limit of places is exhausted and will receive a final grade of at least 3.0 according to the following scale:

Sum of points Grade

16 - 19  5,0

13 - 15  4,5

10 - 12  4,0

8 - 9  3,5

6 - 7  3,0

5 - 0  2,0


    Beneficiaries of the Diamond Grant program are exempt from the recruitment procedure. They are admitted to the studies with the maximum possible to score, number of points.

    International doctoral studies in physics will be launched if at least one person will be admitted.