Matematyka w finansach

Kierunek
Matematyka w finansach
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Rekrutacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych w zakresie matematyki lub kierunku pokrewnego. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

 

Studia na kierunku Matematyka w finansach należą do obszaru nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka oraz do obszaru nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse.

Program studiów przygotowuje do rozwiązywania zaawansowanych problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki. Z uwagi na złożoność finansową i prawną rzeczywistych problemów dotyczących sfery finansowej gospodarki program studiów zawiera, oprócz przedmiotów matematycznych, przedmioty dające pogłębioną wiedzę prawną i ekonomiczną. W szczególności znajdują się w nim zaawansowane przedmioty zajmujące się analizą, kształtowaniem strumieni finansowych i ich oddziaływaniem na procesy gospodarowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarki w wymiarze narodowym i globalnym, a także wyceną i rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, analizą procesów finansowych, systemów finansowych oraz kształtowaniem tych procesów i ich społecznych, finansowych i ekonomicznych oddziaływań.

Program oferuje kształcenie na wysokim poziomie, dające absolwentom pogłębioną wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub kariery naukowej, prowadzenie badań wnoszących istotny wkład w rozwój nauki i gospodarki.

Program studiów II stopnia na kierunku Matematyka w finansach:

 1. umożliwia absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zaawansowanych problemów matematycznych (z pogłębioną wiedzą z ekonomii i finansów) występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki lub zorganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania nią i zatrudnienia przede wszystkim w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym;
 2. jest kontynuacją studiów I stopnia na kierunku Matematyka w finansach lub innych studiów I stopnia prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki lub na innych wydziałach. Obejmuje on więc zaawansowane składniki wiedzy matematycznej i ekonomicznej wykorzystywanej w szeroko rozumianej matematyce finansowej oraz obsługę oprogramowania statystycznego i finansowego, i gospodarowanie zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi;
 3. program studiów umożliwia zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności z matematyki, w tym z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Obejmuje również przedmioty nastawione na przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej, finansowej i prawnej oraz wykształcenie właściwych umiejętności, które są potrzebne osobom prowadzącym działalność gospodarczą i finansową;
 4. zapewnia elastyczność toku studiowania oraz możliwość jego indywidualizacji przez studentów zawierając dwie różne specjalności: aktuarialną oraz statystyczną;
 5. w połączeniu z programem studiów I stopnia daje możliwość przygotowania się do zdawania egzaminu aktuarialnego;
 6. jest unikalny i oryginalny w kształceniu na poziomie II stopnia w dziedzinie nauk matematycznych we wschodnim regionie Polski.

W programie studiów oprócz podstawowych przedmiotów matematycznych znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Analiza danych jakościowych w badaniach marketingowych
 • Bankowość
 • Data mining
 • Finanse behawioralne
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • Finanse ubezpieczycieli
 • Metody klasyfikacji i dyskryminacji
 • Metody stochastyczne w finansach
 • Modelowanie aktuarialne
 • Pracownia Excel + VBA
 • Prawo podatkowe
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Regresja wielokrotna
 • Rynki kapitałowe
 • Wprowadzenie do inżynierii finansowej
 • Zaawansowane zagadnienia matematyki aktuarialnej
 • Zarządzanie ryzykiem aktuarialnym

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

http://www.umcs.pl/pl/instytut-matematyki-umcs,2485.htm 

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Akatalog2%2Fprogramy%2FszukajProgramu%28%29&_prg_kod=&_pattern=matematyka

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Specjalność aktuarialna.  Absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli. W połączeniu ze studiami II stopnia na tym samym kierunku na specjalności aktuarialnej studia te dają możliwość lepszego przygotowania się do zdawania egzaminu aktuarialnego.   
 2. Specjalność statystyczna. Program studiów w zakresie specjalności statystycznej rozbudowany jest o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów finansowych i ekonomicznych. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanym oprogramowaniu komputerowym oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań,
 • ma poszerzoną umiejętność przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie w formie naukowej i popularnonaukowej,
 • ma pogłębioną umiejętność formułowania problemów praktycznych w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
 • ma pogłębioną umiejętność wykonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
 • ma poszerzoną umiejętność korzystania z modeli matematycznych, w tym statystycznych, niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz umiejętność ich tworzenia i rozwijania,
 • ma pogłębioną umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, matematycznymi i statystycznymi przy rozwiązywaniu zarówno zadań teoretycznych jak i aplikacyjnych,
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy złożonych problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych i ubezpieczeniowych,
 • potrafi nie tylko opisać, ale także prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy i rozwijania kariery w przedsiębiorstwach, zakładach pracy oraz instytucjach gospodarki rynkowej wykorzystujących zaawansowane metody matematyczne,
 • rozwija własną kreatywność, profesjonalizm, wrażliwość etyczną, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności,
 • jest gruntownie przygotowany do kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach kształcenia lub permanentnego samokształcenia.

 

Ponadto, absolwenci pełnego cyklu studiów Matematyka w finansach I stopnia, specjalność Matematyka ubezpieczeniowa, a następnie II stopnia specjalność aktuarialna, będą mieli możliwość lepszego przygotowania się do egzaminu aktuarialnego.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent kierunku Matematyka w finansach II stopnia będzie mógł podejmować pracę m. in.

 • w instytucjach świadczących szeroko rozumiane usługi finansowe:
 • bankach,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • firmach doradztwa finansowego i gospodarczego,
 • giełdach finansowych i towarowych,
 • jako pracownicy pionów finansowych przedsiębiorstw i organizacji, wymagających kompetencji w zakresie świadomego wykorzystywania przez te podmioty instrumentów finansowych,
 • na stanowiskach wymagających pogłębionej wiedzy matematycznej i jej zastosowań, związanych z:
 • matematyką finansową i ubezpieczeniami,
 • informatyką,
 • ekonomią,
 • w instytucjach gospodarki rynkowej,
 • w instytucjach administracji publicznej (Główny Urząd Statystyczny),
 • na stanowiskach analityków w instytucjach związanych z
 • bankowością,
 • towarzystwami ubezpieczeniowymi,
 • przetwarzaniem danych z zastosowaniem statystyki,
 • funduszami inwestycyjnymi,
 • firmami doradztwa finansowego i gospodarczego,
 • giełdami finansowymi,
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w instytucjach bankowych,
 • w instytucjach finansowych.

 

Możliwości rozwoju

Instytut Matematyki oferuje studentom możliwość udziału w:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w Instytucie Matematyki.