Matematyka w finansach

Kierunek
Matematyka w finansach
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Przedmioty maturalne
język obcy nowożytny
matematyka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas rekrutacji pod uwagę brane będą:

 • matematyka
 • język obcy nowożytny

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci na studia pierwszego stopnia na wszystkie kierunki studiów przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Studia na kierunku Matematyka w finansach należą do obszaru nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka oraz do obszaru nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina finanse.

Program studiów przygotowuje do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki. Program studiów pozwala też zapoznać się z podstawową wiedzą i narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej matematyce ze szczególnym podkreśleniem jej cywilizacyjnego znaczenia. Zapewnia on dużą liczbę zajęć w pracowniach komputerowych, gdzie studenci zapoznają się z technologiami informatycznymi i pakietami matematycznymi i statystycznymi powszechnie wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki, a w szczególności w zastosowaniach w instytucjach ekonomicznych, ubezpieczeniowych i finansowych.

Program oferuje kształcenie na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej, prowadzenie badań wnoszących istotny wkład w rozwój gospodarki.

W celu zapewnienia elastyczności toku studiowania oraz możliwości jego indywidualizacji przez studentów proponowany plan studiów zawiera dwie specjalności: Matematyka ubezpieczeniowa, Metody statystyczne w finansach.

Program studiów na kierunku Matematyka w finansach I stopnia:

  1. umożliwia absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów matematycznych (z odpowiednimi podstawami ekonomii i finansów) występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki lub zorganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem różnych form organizacyjnych, zarządzania nią i zatrudnienia przede wszystkim w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym;
  2. umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności z matematyki, w tym poszerzone wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Jednocześnie obejmuje on przedmioty nastawione na przekazanie studentom podstaw wiedzy ekonomicznej finansowej i prawnej oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych osobom prowadzącym działalność gospodarczą i finansową;
  3. przygotowuje do kontynuacji studiów na II stopniu na kierunku Matematyka w finansach lub do podjęcia studiów II stopnia na innych kierunkach prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki lub na Wydziale Ekonomicznym. Z tego względu obejmuje on odpowiednie elementy wiedzy matematycznej i ekonomicznej odnoszące się do szeroko rozumianej matematyki finansowej z elementami obsługi oprogramowania biznesowego i finansowego oraz gospodarowania zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi;
  4. zawiera lektoraty z dwóch wybranych języków obcych;
  5. jest unikalny i oryginalny w kształceniu na poziomie wyższym w dziedzinie nauk matematycznych we wschodnim regionie Polski.

W programie studiów oprócz podstawowych przedmiotów matematycznych znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Analiza finansowa
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Finanse publiczne
 • Makroekonomia
 • Matematyka finansowa
 • Matematyka ubezpieczeń na życie
 • Metody optymalizacji
 • Mikroekonomia
 • Ocena projektów rozwojowych
 • Pakiety statystyczne
 • Podstawy analizy wielowymiarowej
 • Podstawy planowania badań statystycznych
 • Programowanie w wybranym języku
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Relacyjne bazy danych
 • Rynek ubezpieczeniowy
 • Rynki kapitałowe
 • Statystyka matematyczna
 • Systemy zarządzania bazami danych
 • Szeregi czasowe w finansach
 • Ubezpieczenia
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Ubezpieczenia w działalności gospodarczej
 • Wnioskowanie statystyczne w badaniach ekonomicznych
 • Wybrane zagadnienia prawa

Instytut Matematyki UMCS posiada rozbudowaną infrastrukturę komputerową i szerokie oprogramowanie specjalistyczne, która umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

http://www.umcs.pl/pl/instytut-matematyki-umcs,2485.htm 

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Akatalog2%2Fprogramy%2FszukajProgramu%28%29&_prg_kod=&_pattern=matematyka

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

   1. Matematyka ubezpieczeniowa.  Absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli. W połączeniu ze studiami II stopnia na tym samym kierunku na specjalności aktuarialnej studia te dają możliwość lepszego przygotowania się do zdawania egzaminu aktuarialnego.   
   2. Metody statystyczne w finansach. Program studiów w zakresie specjalności Metody statystyczne w finansach umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy matematycznej. Program ten rozbudowany jest o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Umożliwia on zdobycie umiejętności pozwalających na stosowanie metod statystycznych do opisu, modelowania i prognozowania rozmaitych zjawisk i procesów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów finansowych i ekonomicznych. Obejmuje zapoznanie z narzędziami zawartymi w powszechnie stosowanym oprogramowaniu komputerowym oraz specjalistycznymi pakietami statystycznymi. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako wyspecjalizowani analitycy rynku (finansowego, kapitałowego, ubezpieczeń itp.) w bankach, firmach konsultingowych, ośrodkach przetwarzania informacji oraz ośrodkach badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne, w przemysłowych centrach badawczych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze studiów.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada odpowiednią wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, w zdobywaniu której kładzie się nacisk na posiadanie umiejętności przeprowadzania i konstruowania rozumowań matematycznych (dowodów) oraz testowania prawdziwości hipotez matematycznych, a w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
 • ma umiejętność przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie w formie naukowej i popularnonaukowej,
 • ma umiejętność formułowania problemów praktycznych w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
 • ma umiejętność wykonywania złożonych obliczeń oraz wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
 • ma wykształconą umiejętność korzystania z modeli matematycznych, w tym statystycznych, niezbędnych w zastosowaniach matematyki oraz umiejętność ich tworzenia i rozwijania,
 • ma umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, matematycznymi i statystycznymi przy rozwiązywaniu zadań teoretycznych i aplikacyjnych,
 • potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych,
 • potrafi prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy i rozwijania kariery w przedsiębiorstwach, zakładach pracy oraz instytucjach gospodarki rynkowej wykorzystujących metody matematyczne,
 • rozwija własną kreatywność, profesjonalizm, wrażliwość etyczną, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności,
 • jest przygotowany do kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach kształcenia lub permanentnego samokształcenia.

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m. in.

 • w instytucjach świadczących szeroko rozumiane usługi finansowe:
  • bankach,
  • funduszach inwestycyjnych,
  • towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • firmach doradztwa finansowego i gospodarczego,
  • giełdach finansowych i towarowych,
 • jako pracownicy pionów finansowych przedsiębiorstw i organizacji, wymagających kompetencji w zakresie świadomego wykorzystywania przez te podmioty instrumentów finansowych,
 • na stanowiskach wymagających wiedzy matematycznej i jej zastosowań, związanych z:
  • matematyką finansową i ubezpieczeniami,
  • informatyką,
  • ekonomią,
 • w instytucjach gospodarki rynkowej,
 • w instytucjach administracji publicznej (Główny Urząd Statystyczny),
 • na stanowiskach analityków w instytucjach związanych z:
  • bankowością,
  • towarzystwami ubezpieczeniowymi,
  • przetwarzaniem danych z zastosowaniem statystyki,
  • funduszami inwestycyjnymi,
  • firmami doradztwa finansowego i gospodarczego,
  • giełdami finansowymi,
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w instytucjach bankowych,
 • w instytucjach finansowych.

 

Możliwości rozwoju

Instytut Matematyki oferuje studentom możliwość udziału w:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w Instytucie Matematyki.