Matematyka

Kierunek
Matematyka
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

1. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie matematyki mogą ubiegać się absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.


2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie matematyki mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich.


3. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:


1) egzamin wstępny z matematyki. Przy ustalaniu wyników egzaminu wstępnego stosuje się następującą skalę ocen:

Ocena

Punkty

5,0

5

4,5

4,5

4

4

3,5

3,5

3

3

2

0

 

2) konkurs dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wyrażony w liczbowej skali ocen przelicza się na punkty mnożąc go przez 0,05 (maksymalna liczba punktów 0,25);
3) ocenę dokumentacji przedstawionej przez kandydata, punktowaną w skali od  0 do 0,25 punktów.

 

4. Beneficjenci programu Diamentowy Grant w toku rekrutacji uzyskują 0,5 punktu z tytułu uczestnictwa w programie Diamentowy Grant oraz dodatkowo podlegają kwalifikacji w zakresie wskazanym w ust. 3 pkt. 1.


5. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej, przy czym w przypadku osób z taką samą liczbą punktów o miejscu na tej liście decyduje ocena z egzaminu wstępnego.


6. Jeśli suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym nie przekracza 5, to końcową ocenę postępowania rekrutacyjnego stanowi ta suma punktów zaokrąglona  w górę do najbliższej liczby ze skali ocen: 5, 4.5, 4, 3.5, 3, 2. Jeśli suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym jest większa niż 5, to końcową oceną postępowania rekrutacyjnego jest 5,0.


7. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby, które zdały egzamin wstępny (uzyskały  z egzaminu ocenę co najmniej 3,0) i zajmują najwyższe pozycje na liście rankingowej – do wysokości ustalonego limitu miejsc.


8. Do uruchomienia studiów doktoranckich na kierunku matematyka wymagane jest zakwalifikowanie co najmniej dwóch osób.


9. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 5 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie:

 1. Internetowa rejestracja kandydatów do 13 lipca 2018r.
 2. Składanie dokumentów do 13 lipca 2018r., w godzinach 08:00-15:00, Sekretariat Instytutu Matematyki, pokój 227, lub pocztą na adres: Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin "Studia Doktoranckie". Dokumenty powinny wpłynąć do 13.07.2018r.
 3. Egzamin wstępny odbędzie się 16 lipca 2018r. o godzinie 10:00, w sali nr 905 w Instytucie Matematyki UMCS.
 4. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego: 16 lipca 2018r., w systemie IRK.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie II termin:

 1. Internetowa rejestracja kandydatów do 31 sierpnia 2018r.
 2. Składanie dokumentów do 31 sierpnia 2018r., w godzinach 08:00-15:00, Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, lub pocztą na adres: Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. I. Radziszewskiego 10, 20-031 Lublin "Studia Doktoranckie". Dokumenty powinny wpłynąć do 31.08.2018r.
 3. Egzamin wstępny odbędzie się 3 września 2018r. o godzinie 10:00, w sali nr 905 w Instytucie Matematyki UMCS.
 4. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego: 3 września 2018r., w systemie IRK.
Opis

Słuchacze studiów doktoranckich mają możliwość przygotowania rozpraw doktorskich z następujących dziedzin matematyki:

 • analiza zespolona,
 • nieliniowa analiza funkcjonalna,
 • teoria przestrzeni Banacha,
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna,
 • geometria różniczkowa,
 • fizyka matematyczna,
 • teoria ośrodków losowych,
 • kryptografia i teoria kodowania,
 • podstawy teoretyczne i zastosowania informatyki.