Marketing internetowy i brokering informacji

Kierunek
Marketing internetowy i brokering informacji
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. 1001

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1500 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1530 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3180 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1335 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1377 zł

-        Całkowity koszt studiów: 2862 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1417,50 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1453,50 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3021 zł

Nr konta:

28 1030 1999 2409 7670 0015 2201 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można od 1 lipca do 30 września 2020 roku.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1002
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik 2020 r.

Informacji udziela:

mgr inż. Maria Czajka
81 537-60-21
maria.czajka@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 225
    • w tym praktyki: brak
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Absolwenci kierunków studiów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych zainteresowani marketingiem internetowym i brokeringiem informacji.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do: podjęcia pracy w agencjach reklamowych i interaktywnych, firmach zajmujących się pozyskiwaniem i analizą danych, w tym danych na temat rynków i konsumentów.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Internet i jego znaczenie w nowoczesnym marketingu
Podstawy marketingu
Strategie marketingu internetowego
Grafika komputerowa
Tworzenie stron www
Planowanie i realizacja kampanii reklamowych w internecie
Media społecznościowe i ich wykorzystanie w marketingu
Wprowadzenie do infobrokeringu
Prawne podstawy działalności infobrokerskiej
Źródła informacji biznesowej
Systemy informacyjno-wyszukiwawcze

Ocena końcowa:

Projekt dyplomowy