Marketing internetowy i brokering informacji

Kierunek
Marketing internetowy i brokering informacji
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Politologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za semestr:

 • semestr I: 1 650 zł
 • semestr II: 1 500 zł

Nr konta:

dla edycji 2017/2018: 38 1030 1999 2409 7670 0014 6201

dla edycji 2018/2019: 67 1030 1999 2409 7670 0014 8201

 

Miejsce i termin przyjmowania dokumentów (można przesłać również pocztą):

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: 02.07 - 15.10.2018 r.

Dokumenty w formie papierowej można składać od 02.07 - 15.10.2018 r.:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1002
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Opis

Kierownik studiów podyplomowych

Dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS

Czas trwania

dwa semestry

Opis Studiów

Wiedza

Absolwent posiada aktualną, profesjonalną wiedzę z zakresu marketingu internetowego, w szczególności dotyczącą zarządzania nowymi sposobami komunikacji marketingowej, marketingiem i reklamą w Internecie; dysponuje wiedzą dotyczącą konstruowania i prowadzenia kampanii reklamowych w sieci z wykorzystaniem niezbędnych narzędzi informatycznych.
Absolwent posiada aktualną wiedzę z zakresu wyszukiwania, opracowywania i gromadzenia informacji, głównie o charakterze biznesowym; profesjonalnego pośrednictwa w wyszukiwaniu i ocenie informacji, źródeł informacji z różnych dziedzin wiedzy (np. biznesu, techniki, społeczeństwa itd.), efektywnych strategii wyszukiwawczych, trafności doboru źródeł informacji i ich oceny (wiedza „gdzie szukać:), metod opracowywania danych i przygotowywania analiz i raportów biznesowych.

Umiejętności

Absolwent posiada umiejętności w zakresie formułowania strategii z zakresu marketingu internetowego, jak również umiejętności konieczne do planowania i realizacji działań e-marketingowych w przedsiębiorstwach, potrafi zaplanować działania promocyjne z właściwym wykorzystaniem różnych technik promocji elektronicznej. Absolwent potrafi pozyskiwać z Internetu wysokiej jakości informacje według ściśle określonego kryterium - świadczyć usługi w zakresie zdobywania i oceny informacji oraz pośredniczenia między zasobami informacji a instytucjami i organizacjami, które ich potrzebują; potrafi wyszukiwać informacje w tradycyjnych i elektronicznych źródłach informacji; posiada umiejętność obsługi komputera obejmującą znajomość oprogramowania przydatnego w pracy infobrokera (bazy danych, tworzenie serwisów WWW); dysponuje umiejętnością efektywnego korzystania z odpowiednich do analizowanego problemu źródeł informacji (strony WWW, blogi, fora internetowe, specjalistyczne bazy danych; tradycyjne nośniki danych - prasa, katalogi, opracowania zwarte, archiwa, ośrodki informacji specjalistycznej, bezpośrednie kontakty z praktykami i specjalistami różnych dziedzin, wyszukiwanie partnerów handlowych do tworzenia baz czy list teleadresowych); potrafi nawiązywać i utrzymywać kontakty z firmami i organizacjami gospodarczymi (mailowe, telefoniczne i osobiste).

Kompetencje

Absolwent jest przygotowany do wykorzystania profesjonalnych technologii informacyjnych w procesach biznesowych; posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania e-marketingiem z zastosowaniem technologii informacyjnych; jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty do spraw marketingu internetowego lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze infobrokera poprzez zatrudnienie w wyspecjalizowanej instytucji lub poprowadzenie własnej firmy infobrokerskiej, albo nawiązanie współpracy z instytucją, w której istnieją komórki zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji (np. w firmach informatycznych, zajmujących się zarządzaniem, marketingiem i badaniami rynku oraz monitorowaniem mediów).

Współpraca z praktykami

W roku akademickim 2018/19 rozpocznie się na UMCS piąta edycja studiów podyplomowych: Marketing internetowy i brokering informacji. Jest to ścieżka edukacyjna nastawiona na aktualne potrzeby rynku pracy i oparta na współpracy z praktykami (www.facebook.com/marketing.internetowy.infobrokering.lublin1). W marketingu internetowym kluczową rolę odgrywa obecnie pozycjonowanie stron www. Dlatego w czerwcu br. podpisaliśmy umowę o współpracy z firmą  EACTIVE z Wrocławia: www.eactive.pl, która zajmuje się zwiększaniem widoczności firm w intrnecie, należy do liderów na rynku SEO oraz posiada certyfikat Premium Partnera Google.                                                                

EACTIVE posiada 16-letnie doświadczenie w realizacji projektów (m.in. dla takich marek jak Gerda, Rabe, Herbapol) w zakresie marketingu internetowego, specjalizuje się w zwiększaniu widoczności firm w internecie (www.eactive.pl/pozycjonowanie/), wykorzystując m.in. pozycjonowanie, analitykę internetową, reklamy Google (linki sponsorowane, Google Shopping, remarketing, sieć reklamową).

Wymiana doświadczeń będzie obejmować między innymi:

 • szkolenia i seminaria
 • organizację wspólnych akcji i kampanii promocyjnych
 • publikacje łączące podejście naukowe i doświadczeniami rynkowymi

 

1)

Dodatkowo, podczas naszych studiów pracownicy agencji interaktywnej eMedia przedstawią Ci następujące zagadnienia praktyczne:

 • jak wygląda proces obsługi zlecenia na reklamę internetową,
 • praca w firmach zarządzanych przez 30 latków: nowoczesny styl pracy, formy zatrudnienia – jak się w tym odnaleźć?
 • narzędzia przydatne do pracy w agencji interaktywnej - prezentacja i warsztaty.

2)

Agencja Interaktywna eMedia już od 2012 roku zajmuje się reklamą w Internecie, audytem stron internetowych, a także doradztwem emarketingowym i organizacją szkoleń z marketingu internetowego.

Firma specjalizuje się w reklamie internetowej, zwłaszcza z wykorzystaniem systemu Google AdWords oraz Facebook Ads, ale zajmujemy się również wykonywaniem reklam mobilnych, reklam w YouTube, Snapchat, Google Maps, banerów animowanych w HTML5 oraz wielu innych typów reklam.

Do zadań agencji należy też obsługa stron i sklepów internetowych, ich optymalizacja i pozycjonowanie. Prowadzimy profile firmowe klientów na portalach społecznościowych, takich, jak Facebook czy Instagram. Korzystamy z Google Analytics – statystyki i raporty stron internetowych dostarczają informacji o skuteczności działań marketingowych. 

Firmę eMedia wyróżnia profesjonalizm, dostępność i szczerość, dzięki czemu staliśmy się autoryzowanym partnerem firmy Google i mamy możliwość rozwijać swoje umiejętności pod okiem najlepszych.

Agencja współpracuje z firmami z całej Polski. W gronie naszych klientów są: Honda, Skoda, W.Śliwiński, Żagiel Med, Żagiel Dom, klinika IMC, Restauracja Magia, KURSOR, Szkoły Paderewski, Columbus CJE i wiele innych.

Dowiedz się więcej o agencji na: https://emedia.com.pl/

Oferujemy płatny staż dla absolwentów, więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/marketing.internetowy.infobrokering/

Przedmioty prowadzone w ramach studiów

 • Internet i jego znaczenie w nowoczesnym marketingu
 • Strategie marketingu internetowego
 • Planowanie i realizacja kampanii reklamowych w Internecie
 • Media społecznościowe i ich wykorzystanie w marketingu
 • Podstawy marketingu
 • Projektowanie stron www
 • Wprowadzenie do infobrokeringu
 • Prawne podstawy działalności infobrokerskiej
 • Źródła informacji biznesowej
 • Monitoring mediów i weryfikacja komunikatów medialnych
 • Systemy informacyjno-wyszukiwawcze
 • Przetwarzanie i interpretacja informacji
 • Projekt dyplomowy

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada zaawansowaną, profesjonalną wiedzę oraz konkretne umiejętności i kompetencje z zakresu marketingu internetowego oraz brokeringu informacji, jest specjalistą zajmującym się tworzeniem strategii promocyjnych z wykorzystaniem e-marketingu, jak również wyszukiwaniem i akredytacją informacji oraz przygotowywaniem analiz i raportów z zakresu konkretnych problemów biznesowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty do spraw marketingu internetowego i brokera informacji poprzez zatrudnienie w wyspecjalizowanej instytucji lub poprowadzenie własnej firmy łączącej najnowocześniejsze usługi e-marketingowe i infobrokerskie.

Ocena końcowa

Prezentacja projektu dyplomowego

Data rozpoczęcia zajęć

październik 2018 r.

Informacji udziela


Dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS, pok. 100, tel. 81 537 60 12; e-mail: terewa@gmail.com
e-mail: infobrokering.lublin@gmail.com

WWW: www.infobrokering.umcs.lublin.pl

Facebook: www.facebook.com/marketing.internetowy.infobrokering.lublin1

Pani mgr inż. Maria Czajka
Dziekanat Wydziału Politologii UMCS
Plac Litewski 3
20-080 Lublin
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00
tel. (48) 81 537 60 21