Logopedia z audiologią

Kierunek
Logopedia z audiologią
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
biologia
fizyka
fizyka i astronomia
język polski
matematyka
sprawdzian motywacji i wymowy
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

 • język polski,
 • jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka;
 • sprawdzian predyspozycji obejmuje rozmowę z kandydatem na temat motywacji do podjęcia studiów, jego zainteresowań oraz próby oceniające wymowę. Kryteria oceny predyspozycji zawodowych dotyczą następujących aspektów:
 1. wymowa w wypowiedziach swobodnych i w czytaniu (realizacja zgodna z normą ortofoniczną polszczyzny, poprawność artykulacji i jej wyrazistość, właściwa realizacja czynników prozodycznych – akcent, rytm, intonacja);
 2. kultura języka (poprawność leksykalna i składniowa, umiejętność budowania spójnych wypowiedzi);
 3. zdolności interakcyjne (umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu interpersonalnego, także na poziomie komunikacji niewerbalnej);
 4. motywacja do podjęcia studiów i wykonywania w przyszłości zawodu logopedy i audiologa ogólnego.

Każde z kryteriów punktowane jest według zasady: ocena bardzo dobra – 3 punkty, ocena dobra – 2 pkt, dostateczna – 1 pkt, niedostateczna – 0 pkt.

Warunkiem pozytywnej oceny predyspozycji zawodowych jest uzyskanie minimum 8 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. Niedostateczna ocena wymowy (kryterium nr 1) uniemożliwia przyjęcie na studia.

Opis

Logopedia z audiologią jest to unikalny kierunek studiów, którego głównym celem jest wykształcenie teoretyczne i praktyczne logopedów i audiologów według najwyższych standardów międzynarodowych. Dużym atutem studiów jest ich profil praktyczny, oznaczający nie tylko ukierunkowanie na zdobywanie umiejętności praktycznych, ale również to, że zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów o bogatym doświadczeniu praktycznym.

Kierunek jest współprowadzony przez Katedrę Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (https://www.umcs.pl/pl/katedra-logopedii-i-jezykoznawstwa-stosowanego,17394.html) oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, placówkę o światowej renomie w zakresie leczenia zaburzeń słuchu (http://whc.ifps.org.pl).

Zdobywaniu wiedzy i umiejętności przez studentów logopedii z audiologią sprzyja dobry kontakt z wykładowcami (wiele zajęć prowadzonych jest w małych grupach), możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez wykładowców oraz w realizowanych przez nich badaniach. Studenci uczą się również zastosowania wiedzy i umiejętności w praktyce, prowadząc pod opieką wykładowców diagnozę i terapię osób z zaburzeniami mowy i słuchu, dzięki czemu nabywają doświadczenie, niezbędne do podjęcia aktywności zawodowej.

W programie studiów znajdują się przedmioty, w ramach których prezentowane są zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych (językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii), biologicznych i medycznych (anatomii, foniatrii, neurologii, psychiatrii), audiologii, metodyki postępowania w przypadkach poszczególnych zaburzeń mowy i słuchu. Różnorodność uwzględnionych w programie studiów dyscyplin naukowych służy wyposażeniu absolwenta w kompetencje pozwalające na wieloaspektowe, interdyscyplinarne podejście do problemów diagnozy i terapii zaburzeń mowy i słuchu.

Podczas trwania studiów student może rozwijać swoje indywidualne zainteresowania, korzystając z bogatej oferty przedmiotów do wyboru.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=H-L-LS 

Studia pierwszego stopnia wyposażają absolwenta w podstawowe kompetencje niezbędne w zawodzie logopedy i audiologa. Możliwość uzyskania specjalności (z zakresu logopedii klinicznej lub protetyki słuchu) istnieje na studiach drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • jest przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu, a także do kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia
 • posiada umiejętność posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka (szczególnie w zakresie zachowań językowych), patologii mowy i słuchu, terapii i rehabilitacji
 • potrafi wykorzystać technologię informacyjną w procesie diagnostyczno-terapeutycznym
 • zna też język obcy na poziomie zaawansowanym (biegłość językowa B2)
 • kształcenie pedagogiczne w ramach kierunku studiów przygotowuje absolwenta do pracy w charakterze nauczyciela-logopedy i audiologa ogólnego
 • absolwent ma kompetencje pozwalające na współpracę z nauczycielami, psychologami, pedagogami, lekarzami (audiologami, foniatrami, otolaryngologami, pediatrami, psychiatrami, neurologami)
 • jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz podjęcia studiów drugiego stopnia

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych),
 • placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne),
 • placówkach pomocy społecznej,
 • w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych, zatrudniających osoby zawodowo posługujące się głosem.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w:

 1. Bardzo prężnie działającym Naukowym Kole Logopedów i Audiologów. Celami koła są:
  - rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat zaburzeń mowy i słuchu,
  - nabywanie umiejętności zawodowych, doskonalenie warsztatu logopedy i audiologa,
  - prowadzenie badań z zakresu zaburzeń mowy i audiologii,
  - współpraca z organizacjami i instytucjami o działalności pokrewnej oraz innymi kołami naukowymi
  Więcej informacji na stronach: https://nklia.wordpress.com/ oraz http://www.umcs.pl/pl/kolo-naukowe-logopedow-i-audiologow-umcs,3915.htm
  Członkowstwo w Naukowym Kole Logopedów i Audiologów daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego podczas samodzielnej pracy z pacjentami w Studenckiej Poradni Logopedycznej. Informacje pod adresem https://nklia.wordpress.com/poradnia/
 2. Samorządzie studentów: http://www.umcs.pl/pl/samorzad-studentow,863.htm

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunku studiów prowadzonych na Wydziale, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronie internetowej https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=H-L-LS;http://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,logopedia-z-audiologia,6786.chtm

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS