Lingwistyka stosowana

Kierunek
Lingwistyka stosowana
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Kandydaci na studia stacjonarne deklarują obowiązkowo wybór tylko jednej kombinacji języka pierwszego i drugiego w ramach oferowanych par o następującym układzie:

 1. angielski z niemieckim
 2. angielski z rosyjskim
 3. angielski z francuskim
 4. niemiecki z angielskim
 5. angielski z hiszpańskim
 6. angielski z portugalskim

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs wartości wyliczonych z sumy:

 • średnich ocen ze studiów wyższych na kierunku lingwistyka stosowana;
 • ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych na kierunku lingwistyka stosowana.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie sumy ocen: średniej ze studiów wyższych oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Absolwenci innych kierunków niż lingwistyka stosowana zobowiązani są dodatkowo do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia praktycznego opanowania dwóch języków obcych z przewidzianych programem par na poziomie kompetencji opisanych w ramach sylwetki absolwenta lingwistyki stosowanej UMCS. Osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Dla absolwentów ligwistyki stosowanej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs wartości wyliczony z sumy:

 • średnich ocen ze studiów wyższych na kierunku lingwistyka stosowana
 • ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych lingwistyki stosowanej.

W przypadku kandydatów-absolwentów innych uczelni wymagana jest:

 • praktyczne opanowanie dwóch języków z przewidzianych programem par na poziomie kompetencji opisanych w ramach sylwetki absolwenta lingwistyki stosowanej UMCS,
 • konkurs wartości wyliczony z sumy:

a) średnich ocen ze studiów wyzszych,
b) ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Opis

Lingwistyka stosowana jest kierunkiem studiów, który przygotowuje do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie dwóch języków obcych oraz (opcjonalnie) do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie jednego lub dwóch języków obcych. Oferujemy 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • tłumaczenia konsekutywne,
 • analiza i przekład tekstu specjalistycznego,
 • przekład tekstów użytkowych,
 • przekład tekstów artystycznych,
 • warsztat zawodowy nauczyciela,
 • nowe media w dydaktyce,
 • dydaktyka kompensacyjna

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

Studia magisterskie, specjalność translatoryczna

W ramach specjalności studenci pogłębiają kompetencję językowo-kulturową w zakresie wybranej opcji językowej oraz kompetencje w zakresie różnych rodzajów translacji. Kształcenie oferowane jest w zakresie następujących opcji: angielski z francuskim, angielski z niemieckim, angielski z rosyjskim oraz niemiecki z angielskim, angielski z hiszpańskim, angielski z portugalskim.

Studia magisterskie, specjalność nauczycielska

Kształcenie obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz metodyczne do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie dwóch języków obcych: angielskiego z francuskim, angielskiego z niemieckim, oraz angielskiego z rosyjskim, angielski z hiszpańskim, angielski z portugalskim.

Wybór specjalności nauczycielskiej  będzie dokonywany w czasie I semestru, natomiast wybór opcji językowych następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • opanował biegle dwa języki obce na poziomie C1/C1+;
 • posiada wiedzę zawodową na temat sektora usług tłumaczeniowych;
 • posiada podstawy teoretyczne w zakresie uwarunkowań prawnych zawodu tłumacza oraz technik translacji;
 • potrafi przygotować się do zadania translatorskiego i wykorzystywać w tym celu różne źródła informacji;
 • potrafi wykonywać zawód tłumacza w zakresie różnych typów tłumaczeń pisemnych i ustnych;
 • ma umiejętności w zakresie posługiwania się zapleczem technicznym, jakim dysponuje tłumacz ustny.

Absolwent ze specjalnością nauczycielską:

 • ma wiedzę na temat procesów wytwarzania języka oraz zna terminologię z zakresu dydaktyki języków obcych;
 • potrafi realizować zadania dydaktyczne na różnych etapach edukacyjnych w zakresie jednego lub dwóch języków obcych: np. planować lekcję, dobierać techniki nauczania odpowiednie do potrzeb i możliwości uczniów, planować pracę zespołową, stosować różne formy oceniania.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • urzędach państwowych,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • biurach tłumaczeń,
 • szkołach podstawowych (po studiach pierwszego stopnia), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (po studiach drugiego stopnia),
 • szkołach językowych.

Możliwości rozwoju

Zakład Lingwistyki Stosowanej oferuje studentom możliwość udziału w:

 • praktykach translatorskich organizowanych we współpracy z:
  • Lubelskim Urzędem Marszałkowskim,
  • Urzędem Miasta Lublin,
  • Państwowym Muzeum na Majdanku,
  • Radiem eR,
  • Wydawnictwem UMCS,
  • Wydawnictwem Pedagogicznym UJK,
  • Muzeum Zamoyskich,
  • Spółką Euroedukacja,
  • Lubelską Akademią Rozwoju,
  • Czasopismem Genealogicznym,
  • Radiem Centrum.
  • Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym,
  • Muzeum Wsi Lubelskiej,
  • Telewizją Akademicką UMCS.
 • projektach edukacyjnych organizowanych we współpracy ze szkołami partnerskimi.

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS