Kulturoznawstwo

Kierunek
Kulturoznawstwo
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

1. Kandydaci na studia doktoranckie w zakresie kulturoznawstwa powinni wykazać się zainteresowaniami humanistycznymi oraz problematyką szeroko rozumianej kultury. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.


2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie kulturoznawstwa mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich.


3. Postępowanie kwalifikacyjne na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie kulturoznawstwa ma charakter konkursowy i obejmuje:


1) rozmowę kwalifikacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań kulturoznawczych – ocenianą i punktowaną według następującej skali:

Ocena

Punkty

5,0

5

4,5

4

4,0

3

3,5

2

3,0

1

2,0

0

 

2) ocenę proponowanego projektu badawczego (rozumianego jako temat przyszłej rozprawy doktorskiej) oraz prezentację własnych osiągnięć badawczych (np. publikacje, udział w konferencjach naukowych) – maksymalnie do 10 punktów.
3) konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych, tj. ostateczny wynik studiów wpisany do dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, przeliczony następująco: 5,0 – 5 punktów; 4,5 – 4 punkty; 4,0 – 3 punkty; 3,5 – 2 punkty; 3,0 – 1 punkt;
4) beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną w trakcie studiów. Przy ocenie beneficjentów programu Diamentowy Grant nie uwzględnia się pkt. 3.

4. Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Pozytywny wynik stanowi uzyskanie minimum 10 punktów.


5. Przeliczenie łącznej liczby zdobytych przez kandydata punktów na końcową ocenę postępowania jest następujące:

Punkty

Ocena

0 - 9

2,0

10 – 11

3,0

12 – 13

3,5

14 – 15

4,0

16 – 17

4,5

18 – 20

5,0

 

6. Na studia doktorancie przyjmowani są jedynie ci kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania w odniesieniu do ustalonego limitu miejsc.


7. Studia stacjonarne zostaną uruchomione, jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów wyniesie 4 osoby.


8. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.


9. Problematyka badawcza na studiach doktoranckich z zakresu kulturoznawstwa obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia kulturoznawcze w tym m. in.:


1) komunikację kulturową,
2) teorię kultury,
3) antropologię i filozofię kultury,
4) kulturę współczesną,
5) kulturę tradycyjną i typu tradycyjnego,
6) kulturę masową,
7) historię kultury i sztuki,
8) zagadnienia wielokulturowości,
9) organizację i animację kultury,
10) media i kulturę,
11) filmoznawstwo,
12) muzeologię,
13) judaistykę.

Limit przyjęć: 5 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie:

  • Internetowa rejestracja kandydatów od 1 lipca do 25 sierpnia 2018r.
  • 28-30 sierpnia 2018r. (wtorek-czwartek) - składanie dokumentów, pokój 318 ("stara humanistyka" III piętro), w godzinach 10:00-14:00;
  • 31 sierpnia 2018r. - postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne od godziny 9:00 w pokoju 320 ("stara humanistyka" III piętro)
  • 31 sierpnia 2018r. - ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego;