Kulturoznawstwo

Kierunek
Kulturoznawstwo
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
historia muzyki
język polski
język obcy nowożytny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki lub wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka.
Opis

Kulturoznawstwo jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej wybranych dziedzin i obszarów kultury, procesów społeczno-kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności), umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych. Kulturoznawstwo zajmuje się zarówno historią kultury, jak i kulturą współczesną. Z jednej strony ukazuje kulturowe tradycje Polski i innych, wybranych obszarów świata, z drugiej zaś bada i diagnozuje stan dzisiejszej kultury.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Wstęp do kulturoznawstwa, Historia kultury, Antropologia kultury, Socjologia kultury, Teoria kultury, Kultura audiowizualna, Historia sztuki, Wiedza o muzyce, Wiedza o literaturze, Komunikacja kulturowa, Kultura mniejszości narodowych, Współczesne życie kulturalne.

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Medialna: student posiada wiedzę i umiejętności dotyczące specyfiki mediów: prasy, radia, telewizji, Internetu oraz w zakresie public relations, zaś po ukończeniu studiów może zostać m.in. specjalistą do spraw organizowania oraz upowszechniania wiedzy i kultury medialnej.
 2. Antropologia i socjologia kultury: student posiadaumiejętności merytorycznego przygotowania i prowadzenia badań terenowych, analizy socjologicznej i antropologicznej tradycyjnych i współczesnych zjawisk kulturowych. Student przygotowywany jest do pracy w charakterze animatora działań kulturalnych i etatowego pracownika różnorodnych instytucji upowszechniania kultury, w tym także instytucji samorządowych, stowarzyszeń, instytucji zajmujących się dokumentowaniem i upowszechnianiem tradycji oraz interpretacji współczesnych zjawisk kulturowych itp.
 3. Krytyka i animacja sztuki: student nabywa wiedzę o problemach współczesnej kultury, umiejętności w zakresie analizy głównych dziedzin sztuki: filmu, teatru, muzyki, sztuk plastycznych i multimediów. Absolwent studiów o tej specjalności może zostać krytykiem i menadżerem działań artystycznych, zwłaszcza w zakresie sztuk plastycznych, pracownikiem ośrodków kultury, jako animator działań artystycznych oraz organizator akcji szerzących kulturę, a także specjalistą do spraw popularyzacji kultury w ośrodkach społeczno-oświatowych.
 4. Teatrologia i filmoznawstwo: student nabywa umiejętności analizy i krytyki dzieła filmowego i teatralnego. Absolwent tej specjalności może zostać animatorem i instruktorem amatorskiego ruchu teatralnego, a także specjalistą w zakresie krytyki i upowszechniania problematyki teatrologicznej i filmoznawczej.
 5. Judaistyka: w ramach tej specjalnościmiędzykierunkowej student ma możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw judaizmu, historii oraz kultury Żydów (zwyczaje, literatura, sztuki plastyczne, muzyka), a także opanowania w stopniu przynajmniej podstawowym języków hebrajskiego i jidysz. Na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na absolwentów uczelni zaznajomionych z tematyką żydowską, w związku z tym istnieje możliwość zatrudnienia absolwentów tej specjalności w specjalistycznych instytucjach ogólnopolskich (np. Muzeum Żydów Polskich, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego) lub regionalnych (muzea o profilu judaistycznym bądź z działami judaików) w charakterze pracownika merytorycznego albo animatora upowszechniania kultury; ponadto absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w wydawnictwach (np. czasopisma żydowskie) czy nawet w placówkach dyplomatycznych.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie II semestru.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kulturoznawstwa UMCS w procesie kształcenia otrzymuje:

 • ogólne przygotowanie humanistyczne,
 • wiedzę teoretyczną z zakresu wybranych dziedzin kultury i sztuki, procesów społeczno-kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności),
 • umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • krytyk, menadżer oraz animator działań artystycznych;
 • animator działań kulturalno-społecznych w samorządach lokalnych, stowarzyszeniach, fundacjach;
 • specjalista w zakresie organizowania i oddziaływania kultury medialnej;
 • instruktor w placówce kulturalno-oświatowej;
 • merytoryczny pracownik muzeum i ruchu regionalnego;
 • badacz współczesnych i tradycyjnych zjawisk kultury.

Możliwości rozwoju

Wydział Humanistyczny (Instytut Nauk o Kulturze) oferuje studentom możliwość udziału w Kołach Naukowych, m.in.:

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS